BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Kazimierz
Tytuł
Charakterystyka systemu źródeł prawnych Unii Europejskiej oraz zasady ich funkcjonowania w instytucjach prawnych UE oraz państw członkowskich
Primary Sources of Law in the European Union and General Legal Principles of the EU Law Used by European Institution and Courts of Member States
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2014, nr 10 (4), s. 33-44
Słowa kluczowe
Źródła prawa, Prawo, System prawny, Regulacje prawne
Sources of law, Law, Legal system, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Prawo UE posiada absolutną nadrzędność w stosunku do wszystkich krajowych przepisów prawnych poszczególnych państw członkowskich, nawet tych o charakterze konstytucyjnym. Publikacja zawiera charakterystykę systemu źródeł prawnych Unii Europejskiej oraz zasady ich funkcjonowania w instytucjach prawnych Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

The publication characterizes system of sources of law in the European Union. In the work was highlighted the importance of founding treaties constituting the three communities: the European Coal and Steel Community (Paris, 1951), the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (Rome 1957), as well as subsequent treaties recognizing these communities and the Maastricht Treaty on the European Union 1992 (Maastricht Treaty effective since 1993) and following treaties belonging to the EU primary law of EU. The EU secondary law includes: regulations and directives. All of these rules of Community law have primacy over the law of EC/EU member states and are classified as suprema lex. A separate area are the so-called soft law acts - quasi-legal instruments - which may entail certain legal effects, without having legally binding force on the basis of on the EU treaties. These include: recommendations, opinions, communications, notices, and guidelines issued by the European Commission, as well as Green Papers, White Papers, informational messages, decision-making guidelines , codes of conduct, opinions, resolutions of the Council of the European Union, and the like. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1995, s. 58.
 2. S. M. Anin, J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Toruń 1999, s. 91 i nast.
 3. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002.
 4. C. Barnard, The substantive law of the EU. The Four Freedoms, Oxford Uniwersity Press 2004.
 5. S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej (w) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s. 188.
 6. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (w) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod redakcją J. Barcza, Warszawa 2002, s. 232.
 7. S. Biernat, Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania dla organów stosujących prawo (w) Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, redakcja naukowa: E. Piontek, Warszawa 2003, s. 104.
 8. S. Biernat, Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w) Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją S. Biernata, Kraków 2000, s. 33.
 9. D. Chalmers, Ch. Hajiemmanuil, G. Monti, A. Tomkins, European Union. Text and Materials, Cambridge University Press, 2006, s. 188.
 10. D. Chalmers i inni, European Union Law, Cambridge University Press 2006, s. 132.
 11. P. Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford University Press 2003, s. 193 i nast.
 12. P. Craig, G. de Burca, EU Law, Cases and Materials, Oxford University Press 2003, s. 112.
 13. R. Dehousse, The European Court of Justice, Published in the United States of America 1998, s. 71 i 178.
 14. M. Drobysz, Zasady ogólne prawa wspólnotowego związane z funkcjonowaniem jednolitego rynku (w) C. Mik (red.), Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, Toruń 2000, s. 361 i nast.
 15. M. Drobysz, Stosowanie prawa przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości - studium zasady ogólnej (w) C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń, s. 72..
 16. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa - Wrocław 1999, s. 104 i nast.
 17. N. Foster, Foster on EU Law, Oxford University Press 2006, s. 20.
 18. J. Galster, C. Mik, Podstawy Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996, s. 14 i nast.
 19. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2003, s. 152.
 20. M. Grzybowski, Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm (w) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 344 i nast.
 21. D. Kornobis-Romanowska (red.), Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Warszawa 2004, s. 69 i nast.
 22. A. Kalisz-Prakopik, L. Leszczyński, Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, EPS 2005, s. 23 i nast.
 23. Z. Knypl, Wprowadzenie do prawa europejskiego, Warszawa 1997, s. 60.
 24. R. Linkes, Materie prawne równorzędne z pierwotnym prawem wspólnot (w) M. A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 142, redaktor wydania polskiego R. Skubisz.
 25. K. Lenaerts, P. Van Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1995, s. 330.
 26. K. Lenaerts, P. Van Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1998, s. 310 i nast.
 27. J. Maliszewska-Nienartowicz, Porządek prawny Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego, Toruń 2005, s. 129 i nast.
 28. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Tom I, Warszawa 2000, s. 519 i nast.
 29. C. Mik (red.), Implementacja prawa Integracji Europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998, s. 21 i nast.
 30. C. Mik, Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego przez Wspólnotę Europejską w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (w) Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją C. Mika, Toruń 2001, s. 251 i nast.
 31. T. Pajor (w) Prawo cywilne - część ogólna, Tom 1, Redaktor Prof. dr hab. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 231.
 32. K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1096-1153 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne. Tom III, Warszawa 2007, s. 386 i nast.
 33. J.-C. Piris, The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis, with a Foreword by Angela Nerkel, Cambridge Uniwersity Press 2010.
 34. K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej. Międzynarodowe postępowania cywilne przed sądami Państw Członkowskich i sądami polskimi jako sądami Unii Europejskiej. Postępowanie przed sądami Unii Europejskiej - Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji i Sądem do spraw Służby Publicznej, Warszawa 2009.
 35. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 1998, s. 167.
 36. L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxfors and Portland Oregon 2004, s. 39 i nast.
 37. M. Szpunar, Bezpośredni skutek prawa wspólnotowego - jego istota oraz próba uporządkowania terminologii, Europejski Przegląd Sądowy 2005, Nr 4.
 38. J. Tilloston, European Community Law. Text Cases and Materials, Cavendish Publishing Limited 1996, s. 159.
 39. S. Weatherill, Cases and Materials on EU Law, Oxford University Press 2003, s. 42.
 40. S. Weatherill, Cases and Materials on EU Law, Oxford and Portland Oregon 2004, s. 48.
 41. K. Wójtowicz, Konstytucyjne granice pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa krajowych sądów konstytucyjnych (w) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, praca zbiorowa pod redakcją W. Czaplińskiego, Warszawa 2006, s. 1074.
 42. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005, s. 81 i nast.
 43. J. Yilloston, European Community Law: Text, Cases and Materials, Cavendish Publishing Limited 1996, s. 2004 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu