BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny małych przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility as a Chance for Social and Economic Sustainable Development of Small Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 49-62, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na współczesnym rynku CSR jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej obiecujących strategii biznesowych. Tego typu działaniami zainteresowane są głównie duże przedsiębiorstwa, natomiast małe firmy rozpoznają zagadnienie CSR, ale niekoniecznie posiadają wiedzę na temat standardów w zakresie ich wdrażania. Istnieje więc potrzeba adaptowania zasad i instrumentarium społecznej odpowiedzialności biznesu do specyfiki funkcjonowania małych firm, ponieważ strategia CSR jest dla nich realną szansą na zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem artykułu jest próba odniesienia strategii CSR do sektora małych przedsiębiorstw. W części teoretycznej odniesiono się do zagadnień dotyczących specyfiki CSR i możliwości jej realizacji przez małe firmy. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących między innymi realizacji działań w ramach CSR przez małe przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

CSR is one of the most modern and promising business strategies on today's market. It is mainly large enterprises that are interested in this type of activates, whereas small businesses recognise CSR issues, but don't necessarily have knowledge of the standards in the area of their implementation. There is thus a need to adapt the principles and instruments of corporate social responsibility to the specificity of the functioning of small businesses, as CSR strategy is their real chance for sustainable development. Therefore, the aim of this paper is an attempt to relate CSR strategy to the sector of small businesses. The theoretical part addresses issues connected with the specificity of CSR and possibility for it to be implemented by small businesses. Further, the paper presents results of empirical studies on the implementation of CSR activities by small businesses, among other things. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 2. Chodyński A., Sustainable business - przydatność koncepcji w sytuacji kryzysu, [w:] A. Chodyński (red.), Współczesne zagadnienia zarządzania. Przedsiębiorstwo - biznes - region, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 3. Chodyński A., Sieciowość w koncepcjach biznesu - aspekty społeczne i ekologiczne, [w:] A. Chodyński (red.), Zarządzanie odpowiedzialnym rozwojem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 4. "E-mentor" 2009, nr 5 (32), http://www.e-mentor.edu.pl/
 5. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
 6. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/podrecznik.pdf.
 7. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004.
 8. Gorzeń-Mitka I., Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w teorii i praktyce organizacji, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień 2012.
 9. GREEN PAPER, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 366 final.
 10. http://www.unglobalcompact.org
 11. Jamka B., Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 3 (141).
 12. Kazimierczak M., Rola audytu w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnych organizacji, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 2 (38).
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KE, Bruksela, dnia 25.10.2011, KOM(2011) 681 wersja ostateczna.
 14. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 15. Kowalska S., Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2014, nr 1.
 16. Lemańska-Majdzik A., Czynniki determinujące strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2012, nr 1.
 17. Sikorska M., CSR w Polsce. Forum UNDP. Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 18. Sipa M., Czynniki wpływające na zwiększanie obszaru działalności małych przedsiębiorstw, [w:] J. Wnuk, J. Ryśnik (red.), Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010.
 19. Sipa M., Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w kontekście źródeł ich finansowania, [w:] O. Ławińska, M. Okręglicka (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 20. Sitek M., Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] M. Okręglicka i O. Ławinska (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 21. Smolarek M., Motywowanie pracowników w małych przedsiębiorstwach (część 1 - aspekty teoretyczne), [w:] K. Wolniakowska, M. Sipa (red.), Zarządzanie podmiotami w turbulentnym otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 22. Smolarek M., Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2008.
 23. Wąsowska A., Pawłowski M., Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu - przegląd literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 24. www.stat.gov.pl
 25. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997.
 26. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154711
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu