BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapuścik Edyta (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Dylematy nadużycia zaufania intraorganizacyjnego w organizacjach publicznych
Dilemmas of Abusing of Trust in the Internal Environmentof Public Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 135-149, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Organizacje pożytku publicznego, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zaufaniem, Sprawiedliwość organizacyjna
Organizational trust, Public benefit organisation, Organisational behaviour, Trust management, Organizational justice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł w oparciu o literaturę przedmiotu podejmuje problematykę znaczenia zaufania intraorganizacyjnego w organizacjach publicznych z uwagi na specyfikę ich funkcjonowania. Precyzuje i wyjaśnia pojęcie zaufania organizacyjnego oraz sygnalizuje związek zaufania ze sprawiedliwością organizacyjną. Rozgranicza zaufanie dobre i złe w odniesieniu do działań kontrolnych w organizacji. Wskazuje cechy organizacji opartych na zaufaniu intraorganizacyjnym. Przedstawia negatywną implikację najczęściej występujących czynników, które przyczyniają się do erozji zaufania w organizacji. Zwraca uwagę na złożony proces służący odbudowie zaufania. (abstrakt oryginalny)

Basing on the literature, article takes the issue of the importance of trust in the internal working environment in public organizations due to the nature of their operations. It clarifies and explains the concept of organizational trust and signals relationship of trust with organizational justice. It also seperates the confidence of good and bad in relation to control activities within the organization, as well as indicates the characteristics of the organization based on trust in the internal environment. Furthermore, the article shows a negative implication, the most common factors that contribute to the destruction of trust in the organization and pays attention to the complex process for rebuilding trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacharach, M., Gambetta D., Trust in signs, [w:] K.S. Cook (red.), Trust in society, Russell Sage Foundation, New York 2001.
 2. Berg A.M., Creating trust? A critical perspective on trust- enhancing efforts in public services, "Public Performance and Management Review" 2005, nr 28.
 3. Bouckaert G., Trust and public administration, "Administration" 2012, nr 60.
 4. Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 5. Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, WUJ, Kraków 2010.
 6. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 7. Cho Y.J., Park H.J., Exploring the relationship among trust, employee satisfaction, and organizational commitment, "Public Management Review" 2011, nr 13.
 8. Coleman J.S., Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology" 1988, nr 94.
 9. Coleman J., Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge 1990.
 10. Cook K.S., Hardin R., Levi M., Cooperation without Trust?, Russell Sage Foundation, New York 2005.
 11. Cropanzano R., Folger R., Referent cognitions and task decision autonomy: Beyond equity theory, "Journal of Applied Psychology" 1989, nr 74.
 12. DeConick J.B., The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees level of trust, "Journal of Business Research" 2010, nr 63.
 13. Dirks K.T., Ferrin D.L., The role of trust in organizational settings, "Organization Science" 2001, nr 12.
 14. Ferrin D.L., Kim P.H., Cooper C.D., Dirks K.T., Silence speaks volumes: The effectiveness of reticence in comparison to apology and denial for responding to integrity- and competence-based trust violations, "Journal of Applied Psychology" 2007, nr 92.
 15. Fukuyama F., Trust: The social virtues and the creation of prosperity, The Free Press, New York 1995.
 16. Gambetta D., Trust: Making and breaking cooperative relationship, Basil Blackwell, Oxford 1988.
 17. Govier T., Distrust as practical problem, "Journal of Social Philosophy" 1992, nr 23.
 18. Grudzewski W.M., Hejduk I.K, Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 19. Hubbell A., Chory-Assad R., Motivating factors: Perceptions of justice and their relationship with managerial and organizational trust, "Communication Studies" 2005, nr 56.
 20. Kim P.H., Dirks K.T., Cooper C.D., The rep air of trust: a dynamic bilateral perspective and multilevel conceptualization , "Academy of Management Review" 2009, nr 34.
 21. Kożuch B., 2011, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 22. Kozak S., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009.
 23. Lewicka-Strzałecka A., Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego, [w:] W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 24. Lyman A., The trustworthy leader: Leveraging the power of trust to transform your organization, Jossey Bass, San Francisco 2012.
 25. Łaciak M., Cynizm organizacyjny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 2.
 26. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman D., An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review" 1995, nr 20.
 27. Moczydłowska J., Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, nr 3.
 28. Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, PWN SA, Warszawa 2013.
 29. Putnam R.D., Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 30. Putnam R.D., Bowling alone: The collapse and revival of American Community, Simon and Schuster, New York 1995.
 31. Reina D., Reina M., Rebuilding trust in the workplace. Seven steps to renew confidence, commitment, and energy, Berrett-Koehler Publisher, San Francisco 2010.
 32. Rosicki R., Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie, "Przegląd Politologiczny" 2012, nr 2.
 33. Schoorman D.F., Mayer R.C., Davis J.H., An integrative model of organizational trust: Past, present, and future, "Academy of Management Review" 2007, nr 32.
 34. Shockley-Zalabak P., Morreale S.P., Hackman M.Z., Building the high-trust organization. Strategies for supporting key dimensions of trust, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 35. Wright B.E., The role of work context in motivation: A public sector application of goal and social cognitive theories, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2004, nr 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154745
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu