BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawojczyk Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Nowoczesne formy zarządzania w administracji publicznej
Modern Forms of Management in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 2, s. 169-181, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Innowacje, Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Zarządzanie publiczne, Relacje partnerskie
Public administration, Innovations, Regional Innovation System, Public governance, Partner relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność, postęp technologiczny, wyższy poziom wykształcenia społeczeństwa, wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości instytucji implikuje rozwój społeczno-gospodarczy krajów. Sprawne funkcjonowanie dzisiejszych społeczeństw, stawiane przez nie wymagania i oczekiwania zmuszają obecne rządy do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w systemie zarządzania. Coraz większe wymagania społeczeństw nakreślają nową rolę rządu, który staje się jednym z wielu partnerów, graczy, inicjując wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami. Celem takiego kierunku zmian jest stworzenie konstelacji sieci powiązań różnych instytucji, od których zależy kształt polityki. Niniejszy artykuł stanowi próbę pokazania wyzwań stających przed nowoczesną administracją publiczną w zakresie zarządzania skomplikowaną siecią powiązań i koordynacji polityki gospodarczej. Autor wskaże wady tradycyjnego administrowania, które ewoluuje w kierunku zarządzania sieciowego. (abstrakt oryginalny)

The innovations, technological progress, higher level of society education, the institutions' increase in the field of the competitiveness and entrepreneurship imply socio-economic development of the countries. The efficient workings of present societies and its requirements and the expectations force the present government to look for the innovative solutions of the management system. Higher societies' requirements create the new role of the government which is going to be, among others, the one of partners who initiates experiences exchange between the different organizations. The aim of this change's direction is to built the net of connections of the different institutions by which the shape of policy is created. This article shows the challenges which are defeated by the new public administration in the scope of management of the complicated connections' net and the economic policies' coordination. The author indicates the disadvantages of traditional administer which evolves a new public management style - network governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A., The New Public Management in Action, Oxford University, Oxford 1996.
 2. Gore A., From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less. The Report of National Performance Review Washington, 1993.
 3. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Regionalne Strategie Innowacji w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 27.
 4. Fałkowski M., Instytucjonalizacja dialogu trójstronnego w Polsce po roku 2001, "Trzeci Sektor" 2006.
 5. Habuda H., Habuda L., Zarządzanie w zachodniej administracji publicznej. Nowe zarządzanie publiczne, [w:] R. Wiszniewski (red.), Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 6. http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?layout=2&news_cat_id=74&place=Menu06.
 7. Hausner J., Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego. Podstawy zarządzania interaktywnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 8. Hughes O.E., Public Management and Administration. An introduction, Palgrave Macmillan, London, 1994.
 9. Herbut R., Administracja publiczna - modele, funkcje, struktura, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 10. Hummel R., The Bureaucratic Experience, St. Martin's New York, New York 1977.
 11. Jabłoński A.W., Tendencje przeobrażeń administracji publicznej na Zachodzie, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 12. Jachtenfuchs M., The Governance Approach to European Integration, "Journal of Common Market Studies", June 2001, Vol. 39, No 2.
 13. Kasprzak W.A., Pelc K.I., Strategie innowacyjne i techniczne. Prognozy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 14. Karpiński A., Rola dialogu w tworzeniu innowacyjnej Polski, [w:] W. Misztal, A. Zybała (red.), Partnerstwo społeczne - model rozwoju Polski, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2008.
 15. Kocowska B., Profil innowacyjny Dolnego Śląska, "Studia Regionalne i Lokalne 2007, nr 1 (27).
 16. Kohler-Koch B., Rittenberger B., The Governance Turn in EU Studies, "JCMS 2006 Volume 44 Annual Review" 2006.
 17. Kwiatkowska W., Uwagi na temat znaczenia dialogu społecznego, [w:] W. Misztal, A. Zybała (red.), Partnerstwo społeczne - model rozwoju Polski, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2008.
 18. Meyer-Stamer J., Governance and Territorial Development, "Policy, Politics and Polity in Local Economic Development mesopartner working paper" 2004, No 7.
 19. Peters B.G., The Future of Governing. Four Emerging Models, Lawrence: University Press of Kansas, Kansas 1996.
 20. Rhodes, Rhoderick A.W., The New Governance: Governing without Government, "Political Studies" (44) 1996.
 21. Raport końcowy. Przeprowadzenie ewaluacji procesu wdrażania RSI 15 regionów pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii. Projekt zrealizowany na zlecenie PARP przez WYG International IMC Consulting, Warszawa, listopad 2006 r., Rekomendacje (pkt. 1.3.2.).
 22. Ronge V., From government to governance, What is happening? In political theory, in social/societal reality, (wykład niepublikowany), PWSZ w Legnicy, Legnica 15.11.2005 r.
 23. Rząd przyszłości, Urząd Służby Cywilnej, Warszawa 2002.
 24. Wilson W., The study of Administration, "Political Sciences Quarterly" 1941, No 56.
 25. Zawicki M., Wykorzystanie instrumentów nowego zarządzania publicznego w Polsce. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (materiał niepublikowany), Kraków 2005.
 26. Zybała A. Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2007.
 27. Zybała A., Siła lokalnego partnerstwa: lepsze zarządzanie, celniejsze diagnozy, [w:] W. Misztal, A. Zybała (red.), Partnerstwo społeczne - model rozwoju Polski, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1154748
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu