BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Średzińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych
The Factors Determining the Agricultural Holdings' Incomes in the European Union According to the Types of Farming
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 17-30, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Analiza danych statystycznych, Analiza regresji
Farm household income, Statistical data analysis, Regression analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących dochody gospodarstw rolnych w UE oraz określenie siły i kierunku wpływu tych czynników na dochody uzyskiwane w jednostkach reprezentujących poszczególne typy rolnicze. Do realizacji celu opracowania wykorzystano dane zgromadzone i przetworzone w ramach systemu Farm Accountancy Data Network (FADN). Posłużono się średnimi wielkościami dla poszczególnych typów rolniczych, przedstawionymi w ujęciu regionalnym3. Liczba przypadków we wszystkich typach nie była jednakowa ze względu na brak występowania w niektórych regionach gospodarstw o określonym typie lub ich niewielką liczbę4. Liczebność próby była zatem zdeterminowana dostępnością danych w bazie FADN i wynosiła od ponad 50 (w typie winnice) do prawie 110 przypadków (w typie uprawy polowe). Wykorzystano najnowsze dostępne dane, tj. informacje pochodzące z 2006 roku. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to identify the factors determining the agricultural holdings' incomes in the EU and to measure their strength and direction of impact on incomes achieved in holdings from specific types of farming. The FADN data from 2006 were used in the study. In order to realize the aim of this analyze the statistical method of multiple regression was used. The research showed that the strongest impacts on agricultural holdings' incomes have: total utilized agricultural area, technical equipment of labour, inputs of current assets and subsidies on current operations. The strength and direction of influence of these factors are diverse for particular types of farming. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BÓRAWSKI P., LEWCZUK A.: Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od potencjału konkurencyjnego, a zwłaszcza ziemi. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008.
 2. CHMIELEWSKA B.: Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2 (XVII), 2007.
 3. CZEKAJ T.: Obserwacje odstające i wpływowe w analizie regresji - analiza dochodowości materialnych czynników produkcji w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 5, 2006.
 4. GOŁĘBIEWSKA B.: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych rolnictwie krajów UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1, 2008.
 5. GORAJ L., MAŃKO S., SASS R., WYSZKOWSKA Z.: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa 2004.
 6. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm
 7. KASZTELAN P.: Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 1, 2008.
 8. KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Z.: Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1, 2007.
 9. KOT S.M., JAKUBOWSKI J., SOKOŁOWSKI A.: Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych. Difin, Warszawa 2007.
 10. LEWANDOWSKI J.: Czynniki kształtujące dochody i spożycie ludności wiejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 1978.
 11. MARCYSIAK A.: Oddziaływanie płatności bezpośrednich na dochody z gospodarstwa rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, 2006.
 12. MARCYSIAK A.: Oddziaływanie wartości środków trwałych na poziom i zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 1, 2005.
 13. PAWŁOWSKA-TYSZKO J.: Dochód w gospodarstwach wysokotowarowych w kontekście przewagi konkurencyjnej. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008.
 14. POCZTA W., ŚREDZIŃSKA J., STANDAR A.: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4 (10), 2008.
 15. REMBISZ W.: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (307), 2006.
 16. RYŚ-JUREK R.: The output, incomes and assets-capital relations in the individual farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1 (11), 2009.
 17. STANISZ A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft, Kraków 2007.
 18. SULEWSKI P.: Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 94, z. 2, 2008.
 19. WIATRAK A.P.: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [w:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2002.
 20. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 21. ZAWOJSKA A.: Zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach rolniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3 (259-260), 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu