BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
System powiązania wskaźników w ocenie zarządzania kapitałami w przedsiębiorstwie
The Connection System of the Capital Management Coefficients in Enterprise Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 61-71, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Dźwignia finansowa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Źródła finansowania
Financing enterprises, Financial leverage, Foreign capital in enterprises, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie głównych kierunków oceny zarządzania pasywami w przedsiębiorstwie. Analiza taka ma za zadanie określić poziom efektywności zaangażowanych kapitałów własnych i obcych oraz stanowić system wczesnego ostrzegania przed możliwością utraty kondycji finansowej przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może doprowadzić do upadłości bądź przejęcia przez drugi podmiot gospodarczy. W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe narzędzia analityczne oraz zostanie przedstawiony system powiązania wskaźników wspomagania finansowego. Wskaźniki służą ocenie wykorzystania kapitałów obcych i własnych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa oraz ocenie zdolności podmiotu gospodarczego do regulowania zobowiązań w długim okresie. Analizę tę można zatem traktować jako poszerzenie analizy płynności finansowej. (fragment tekstu)

The process of funding in enterprise joins two inseparable and mutually related problems in enterprise - the investments assets delimitation and identifying possible sources of financing, which from the managers point of view, should also includes the costs of gaining additional capital. The correct utilization of capital in enterprise requires continuous monitoring of the financial effects of its performance in aspect of possessed assets. It leads to formulating the establish definitions in relation to economic quantities which helps to identify the major efficient financing sources in company activity. The methods and analysis tools should asses the most profitable level of loan capital and assure possibility to create the early warning system before financial losses appear in enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.
  2. BOROWIECKI R.: Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa-Kraków 1998.
  3. BREALEY R.A., MYERS S.C.: Principles of corporate finance. McGraw-Hill Book Company, Singapore 1988.
  4. BRIGHAM E.F.: Podstawy zarządzania fi nansami. PWE, Warszawa 1996.
  5. JERZEMOWSKA M., praca zbior. pod. red. Skoczylas W., Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
  6. MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ E., Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego banku. [w:] Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Praca zbior. pod. red. Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  7. POLAŃSKI Z.: Pieniądz i system finansowy w Polsce za lata 1982-1993. PWN, Warszawa 1995.
  8. ROSS S.A., WESTERFIELD R.W.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  9. ROUX D.: Analyse economique et gestion de l'entreprise. Dunod 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu