BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soliwoda Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Relacje aktywów obrotowych w wybranych branżach przemysłu
Relations of Current Assets in Selected Divisions of Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 426-436, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Working capital, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu opisano kształtowanie się relacji aktywów obrotowych do wybranych pozycji bilansowych w zależności od branży przemysłu. Podjęto próbę oceny siły zależności między wskaźnikiem kapitał obrotowy/suma bilansowa a: płynnością bieżącą, rentownością obrotu brutto, współczynnikiem koncentracji produkcji sprzedanej i wskaźnikiem poziomu kosztów. Branża odzieżowa charakteryzowała się najwyższym poziomem kapitału obrotowego (w relacji do sumy bilansowej), natomiast branża spożywcza - najniższym. Wystąpiła statystycznie istotna zależność między udziałem kapitału obrotowego a płynnością bieżącą, ponadto w przypadku branży spożywczej i meblarskiej stwierdzono, że zwiększenie koncentracji produkcji sprzedanej może prowadzić w istotny sposób do wzrostu udziału kapitału obrotowego. (abstrakt oryginalny)

The analysis of relations of current assets/total assets to selected balance sheet positions in respect to the division of industry is presented. Also the correlation between current assets/total assets indicator and such indicators as: current liquidity ratio, turnover profitability, concentration of sold production index and cost level indicator are assessed. Clothing industry is characterized by the highest level of working capital (in relation to the total assets), while food industry - the lowest. The correlation between the level of working capital and turnover profitability could be assessed as significant in the group of analyzed divisions. In addition, as for food industry and furniture industry, the increase in the concentration of sold production may lead to a significant increase in the working capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 3, PWE, Warszawa 1996.
 2. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Cheatham C., Economizing in cash investments in current assets, ,,Managerial Finance" 1989, vol. 15, no. 6.
 4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Dresler Z., Czekaj J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Gmytrasiewicz M., Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2008.
 7. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 8. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 9. Marecki K., Wieloch M. (red.), Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Ostaszewski J. (red.), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Richards V.D., Laughlin E.J, A Cash Conversion Approach to Liquidity Analysis, ,,Financial Management" 1980, Spring.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 14. Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 15. Wasilewski M., Chmielewska M., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu