BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce
Evaluation of the Importance of Current Assets Source of Financing in Trading Companies in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 510-524, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Źródła finansowania, Aktywa, Kredyt bankowy, Kredyt handlowy
Commercial enterprises, Source of financing, Assets, Bank credit, Commercial credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstw handlowych w Polsce. Postawiono tezę, iż decydującym źródłem finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstw handlowych jest kredyt kupiecki. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na wzrost ograniczeń związanych z pozyskaniem kredytu bankowego, co wpłynęło na zmniejszenie udziału zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w finansowaniu aktywów obrotowych - na rzecz zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. W opracowaniu zaprezentowano weryfikację empiryczną przyjętej tezy, opartą na danych źródłowych GUS w latach 1993-2010. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate of the importance of current assets source of financing in trading companies in Poland. It was stipulated that the main source of trading companies current assets financing is trade credit. The economic slowdown has affected the growth restrictions associated with obtaining a bank loan, which resulted in reducing the proportion of bank credits and loans in the current assets financing - for the commitments to suppliers of goods and services. The paper presents an empirical verification of the mentioned thesis, based on GUS data source in the years 1993 to 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaca O. i in., Badanie koniunktury gospodarczej, Zeszyt Metodologiczny, GUS, Warszawa, marzec 2010.
  2. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Piotrowska M., Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  5. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  6. Sławińska M. (red.), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Stos D., Wpływ struktury kapitału obrotowego na ryzyko bankructwa przedsiębiorcy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, red. T. Jajuga, W. Pluta, AE, Wrocław 2002.
  8. Zawadzka D., Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009a.
  9. Zawadzka D., Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - analiza porównawcza według sekcji PKD, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 76, Warszawa 2009b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu