BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zorska Anna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
The Rise of Chinese Transnational Corporations
Powstanie chińskich korporacji transnarodowych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2010, nr 4 (67), 359-382, bibliogr. 42 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Korporacje, Inwestycje zagraniczne
International corporation, Corporation, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie procesu ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw chińskich prowadzącego do powstania korporacji transnarodowych (KTN). Badanie tego procesu polega na analizie empirycznej zmieniających się w Chinach uwarunkowań ekonomicznych, które dokonywały się od 1978 roku pod wpływem prowadzonych przez rząd trzech wielkich reform: urynkowienia gospodarki, jej liberalizacji zewnętrznej oraz modernizacji technologicznej. Przejście od planu do rynku spowodowało rozwój zorientowanych rynkowo przedsiębiorstw (publicznych i prywatnych), konkurencyjnych na rynkach krajowym i zagranicznych. Rozpoczynając od rozwoju eksportu, niektóre przedsiębiorstwa krajowe przeszły do lokowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w celu lepszej penetracji rynków w innych krajach. Obecnie różne formy ekspansji zagranicznej są stosowane i służą sukcesom przedsiębiorstw chińskich na globalnym rynku. Do analizy ekspansji zagranicznej firm chińskich - jej motywów, warunków, form - wykorzystano paradygmat OLI. Wyniki badań wskazują na istotny wpływ polityki państwa na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw chińskich i ich zmieniającą się konkurencyjność, prowadzącej do powstania KTN - liczących się już nowych "globalnych graczy" w gospodarce światowej. Przewagi konkurencyjne korporacji chińskich ewoluują ku rosnącemu wykorzystaniu technologii oraz innowacji, jak również inwestycji - pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Konkludując, powstanie chińskich KTN oraz ich drogę do sukcesów na rynku globalnym cechowała pewna specyfika ekspansji zagranicznej, odróżniająca je od innych grup korporacji z krajów rozwiniętych i rozwijających się.(abstrakt oryginalny)

The article aims at investigating the process of increasing foreign expansion of Chinese enterprises leading to a rise of transnational corporations (TNCs). The study consists in empirical analysis of changing economic conditions in China under government-led three reforms including marketization, external liberalization, and technological modernization, which were initiated in 1978. The transition from plan to market in China has resulted in the growth of market-oriented enterprises (public and private), which have become competitive on the domestic and foreign markets. Starting with exports, some national enterprises have moved to foreign direct investments to enhance their penetration of foreign markets. At present, various modes of foreign expansion underlay success of Chinese enterprises on the global markets. The analysis of their foreign expansion - motives, conditions, forms - was carried out using the OLI paradigm. The research finds a crucial influence of the government policies on foreign expansion of Chinese enterprises and their evolving international competitiveness, leading to the rise of TNCs - new "global players" in the world economy. Their competitive advantages evolve towards increased application of technology and innovations as well as investments, despite the global slowdown. It can be concluded that the rise of Chinese TNCs and their path to success on the global market have been achieved with some specific features of foreign expansion distinguishing them from other groups of TNCs from developed and other developing countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alon I. [2008], Introduction, in: Globalization of Chinese Enterprises, I. Alon, J.R. McIntyre (eds.), Palgrave - Macmillan, Houndmills.
 2. Amiti M., Freund C. [2007], China's Export Boom, "Finance and Development", September, pp. 38-42.
 3. Bolesta A. [2006], Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa (China in the Age of Transformation. Systemic Reforms, Development Policy and State Enterprises), Dialog, Warszawa.
 4. Bonaglia F., Goldstein A., Mattews J.A. [2007], Accelerated Internationalization by Emerging Markets' Multinationals. The Case of the White Goods Sector, "Journal of World Business", Vol. 42, pp. 369-383.
 5. Boston Consulting Group [2006], The New Global Challengers: How 100 Top Companies from Rapidly Developing Economies Are Going Global - and Changing the World, Boston.
 6. Brandt L., Rawski Th.G. [2008], China's Great Economic Transformation, in: "China's Great Economic Transformation", L. Brandt, Th.G. Rawski (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Branstetter L., Lardy L. [2008], China's Embrace of Globalization, in: "China's Great Economic Transformation", L. Brandt, Th.G. Rawski (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Broadman H.G. [2008], China and India Go to Africa. New Deals in the Developing World, "Foreign Affairs", Vol. 87, pp. 95-109.
 9. China Statistical Yearbook [2005-2010], National Bureau of China Statistics Press, Beijing.
 10. Child J., Rodriguez S.B. [2005], The Internationalization of Chinese Firms: a Case for Theoretical Extension? "Management and Organization Review", No 3, pp. 281-292.
 11. Cooke F.L. [2008], Competition and Strategy of Chinese Firms. An Analysis of Top Performing Chinese Enterprises, "International Business Journal", No 1-2, pp. 29-56.
 12. Cui L., Jiang F. [2009], FDI Entry Modes of Chinese Firms: A Strategic Behavior Perspective, "Journal of World Business", Vol. 44, pp. 434-444.
 13. Dunning J.H. [1986], International Production and the Multinational Enterprise, Allen & Unwin, London. "The Economist" [2010], 9th-15th January, p. 65.
 14. Enright M.J. [2008], China's Economy Into the Future, in: "China Into the Future. Making Sense of the World's Most Dynamic Economy", W.J. Hoffmann, M.J. Enright (eds.), John Wiley & Sons, Hoboken.
 15. Fromlet H. [2006], The Run to China - and the Need of Better Information and Analysis, in: "Business Success in China", B. Hofer, B. Ebel (eds.), Simon - Kucher & Partners, Bonn.
 16. Global 500, [2009], "Fortune", No 14, pp. F-1-F-12.
 17. Gunther M. [2009], China Inc. Takes Off, "Fortune", No 14, pp. 67-69.
 18. Hashai N. [2009], Knowledge Transfer Considerations and the Future of the Internalization Hypothesis, "International Business Review", Vol. 18, pp. 257-264.
 19. Hu A.G.Z., Jefferson G.H. [2008], Science and Technology in China, in: China's Great Economic Transformation, L. Brandt, T.G. Rawski (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 20. International Monetary Fund [2009], Direction of Trade Statistics. Yearbook 2009, Washington DC.
 21. Khanna T.K., Palepu G. [2006], Emerging Giants. Building World-class Companies in Developing Countries, "Harvard Business Review", October, pp. 60-69.
 22. Li-Hua R., Peng J. [2007], Tacit Knowledge and Inter-firm Learning in China, in: Business Networks and Strategic Alliances in China, S. Clegg, K. Wang, M. Berrell (eds.), E. Elgar, Cheltenham-Northampton.
 23. Luo Y., Tang R. [2007], International Expansion of Emerging Market Enterprises: a Springboard Perspective, "Journal of International Business Studies", Vol. 38, pp. 481-498.
 24. Luo Y., Xue Q., Han B. [2010], How Emerging Market Governments Promote Outward FDI: Experience from China, "Journal of World Business", Vol. 45, pp. 68-79.
 25. Mattews J.A. [2006], Dragon Multinationals. New Players in 21st Century Globalization, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 23, pp. 5-27.
 26. Naughton B. [2007], The Chinese Economy. Transitions and Growth, The MIT Press, Cambridge Massachusetts - London.
 27. Naughton B. [2008], A Political Economy of China's Economic Transition, in: China's Great Economic Transformation, L. Brandt, Th.G. Rawski (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 28. Rugman A.M., Li J. [2007], Will China's Multinational Succeed Globally or Regionally?, "European Management Journal", No 5, pp. 333-343.
 29. Rui H., Yip G.S. [2008], Foreign Acquisitions of by Chinese Firms: A Strategic Intent Perspective, "Journal of World Business", Vol. 43, pp. 213-227.
 30. Starzyk K. [2009], Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin (Foreign Economic Policy in the Process of Transforming Economy. The Case of China), Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 31. UN-UNCTAD [2008], UNCTAD Handbook of Statistics 2008, New York-Geneva.
 32. UN-UNCTAD [2001], World Investment Report 2001. Promoting Linkages, New York-Geneva.
 33. UN-UNCTAD [2006], World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, New York-Geneva.
 34. UN-UNCTAD [2007], World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, New York-Geneva.
 35. UN-UNCTAD [2009], World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York-Geneva.
 36. World Trade Organization [2009], International Trade Statistics 2009, Geneva.
 37. Xie W., Li-Hua R., [2009], What Will Make China an Innovation-oriented Country?, "Journal of Knowledge-based Innovation in China", Vol. 1, pp. 8-15.
 38. Xie W., White S. [2006], From Imitation to Creation: the Critical Yet Uncertain Transition for Chinese Firms, "Journal of Technology Management in China", Vol. 1, pp. 229-242.
 39. Yusuf S., Nabeshima K., Perkins D.H. [2007], China and India Reshape Global Industrial Geography, in: Dancing with Giants. China, India, and the Global Economy, L.A. Winters, S. Yusuf (eds.), The World Bank, Washington DC.
 40. Zorska A. [2009a], "Rozwój i ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw chińskich (Growth and Foreign Expansion of Chinese Enterprises)", unpublished research study, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 41. Zorska A. [2009b], Droga Chin ku globalizacji (China's Path Towards Globalization), in: Procesy globalizacji (Processes of Globalization), J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (eds.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 42. Zorska A. [2007], Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania (Transnational Corporations. Changes, Impacts, Challenges), PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu