BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bludnik Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Keynesianism : Mainstream Economics or Heterodox Economics?
Keynesizm - główny nurt czy heterodoksja?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2015, nr 1 (84), 91-107, bibliogr. 41 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Postkeynesizm, Ekonomia neoklasyczna, Keynesizm, Neokeynesizm
Post-Keynesian economics, Neoclassical economy, Keynesian theory, Neokeynesian
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach szerokiego programu badawczego określanego wspólnym mianem "keynesizmu" funkcjonują dwie zasadnicze grupy poglądów. Jedna, obejmująca syntezę neoklasyczną z lat 50. i 60. XX w., neokeynesizm oraz nową syntezę neoklasyczną z lat 90., mieści się w ramach głównego nurtu ekonomii. Choć trudno znaleźć mocne ogniwa łączące te poglądy z J.M. Keynesem, to zaliczenie ich w skład głównego nurtu sprawiło, że termin "keynesizm" jest zwykle kojarzony właśnie z ich dokonaniami. Natomiast druga grupa poglądów, obejmująca postkeynesizm, zaliczana jest do ekonomii heterodoksyjnej. Mimo, że wykazuje ona znacznie silniejsze związki z tradycją zapoczątkowaną przez J.M. Keynesa, zyskała "stygmat" podrzędnego, a więc nie mającego większego wpływu na kierunek dyskusji toczących się w środowisku profesjonalistów. Celem artykułu jest zaprezentowanie zasadniczych etapów ewolucji myśli keynesowskiej w kontekście podziału na ekonomię głównego nurtu oraz ekonomię heterodoksyjną. Z uwagi na rolę zwyczajowo przypisywaną każdemu z tych alternatywnych podejść jedna grupa poglądów określanych mianem keynesowskich jest powszechnie traktowana jako poważny grunt do dyskusji o problemach gospodarczych, natomiast druga - choć nazywana tym samym terminem - jest konsekwentnie ignorowana w literaturze przedmiotu. Wykorzystując badania literaturowe i studia porównawcze, w artykule pokazano, że oparcie rozważań na odmiennych założeniach, tworzących nieporównywalne wizje świata sprawia, że niemożliwe jest jakiekolwiek trwałe połączenie obu keynesowskich perspektyw, mimo, że wskazują na to samo źródło inspiracji. Z przeprowadzonej w tekście analizy wynika ponadto, że dominująca pozycja poglądów keynesowskich mieszczących się w głównym nurcie wydaje się jak na razie niezagrożona.(abstrakt oryginalny)

The broad research program commonly referred to as "Keynesianism" is associated with two fundamentally different traditions. One incorporates the neoclassical synthesis dating back to the 1950s and 1960s, New Keynesianism and the new neoclassical synthesis from the 1990s, and fits into the mainstream economics. Whilst it is difficult to find strong links to J.M. Keynes's views, by including them into the mainstream economics the term "Keynesianism" is usually associated with their achievements. The second group of views includes Post Keynesianism and is affiliated with heterodox economics. Despite the fact that it displays significantly stronger ties with the tradition initiated by J.M. Keynes, it has earned the stigma of inferiority. Therefore it has practically no influence on the direction of the discussions in which the academic world is currently engaged. The purpose of this paper is to present the main stages in the evolution of Keynesian thought in the context of the separate areas of mainstream and heterodox economics. Given the role traditionally assigned to each of these alternative approaches, one group of ideas known as Keynesian is widely regarded as a major field for the discussion of economic problems, whilst the second one - even referred to using the same term - is consistently ignored in the academic literature. Using literature survey and comparative studies, the paper shows that because of different assumptions creating incomparable visions of the world, it is impossible to reach any persistent connections between both Keynesian perspectives regardless of the fact that they claim the same source of inspiration. The paper suggests also that the dominant position of Keynesian ideas recognized as mainstream seems to be as yet unchallenged.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A.A. (1969), Information costs, pricing and resource unemployment, "Economic Inquiry", Vol. 7, No 2, pp. 109-128.
 2. Azariadis C. (1975), Implicit contracts and underemployment equilibria, "Journal of Political Economy", Vol. 83, No. 6, pp. 1183-1202.
 3. Baily M.N. (1974), Wages and employment under uncertain demand, "Review of Economic Studies", Vol. 41, No. 1, pp. 37-50.
 4. Bludnik I. (2010a), Neokeynesizm. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Bludnik I. (2010b), Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii, "Bank i Kredyt", t. 41, nr 2, pp. 43-70.
 6. Calvo G.A. (1983), Staggered prices in a utility-maximizing framework, "Journal of Monetary Economics", Vol. 12, No. 3, pp. 383-398.
 7. Colander D., Holt R., Rosser J.B. Jr. (2004), The changing face of mainstream economics, "Review of Political Economy", Vol. 16, No. 4, pp. 485-499.
 8. Davidson P. (1988), A technical definition of uncertainty and the longrun non-neutrality of money, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 12, No. 3, pp. 329-337.
 9. Dequech D. (2007), Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 30, No. 2, pp. 279-302.
 10. Fischer S. (1977), Long-term contracts, rational expectations, and the optimal money supply rule, "Journal of Political Economy", Vol. 85, No. 1, pp. 191-205.
 11. Foster G.P. (1986), The endogeneity of money and Keynes's general theory, "Journal of Economic Issues", Vol. 20, No. 4, pp. 953-968.
 12. Friedman M. (1966), The methodology of positive economics, in: Essays In Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, pp. 3-43.
 13. Galí J. (2009), The New Keynesian Approach to Monetary Policy Analysis: Lessons and New Directions (http://www.crei.cat/people/gali/jg09cfs.pdf, pp. 1-18).
 14. Goodfriend M., King R. G. (1997), The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, Paper prepared for the 1997 NBER Macroeconomics Annual.
 15. Gordon D.F. (1974), A neo-classical theory of Keynesian unemployment, "Economic Inquiry", Vol. 12, No. 4, pp. 431-459.
 16. Gordon R.J. (1981), Output fluctuations and gradual price adjustment, "Journal of Economic Literature", Vol. 19, No. 2, pp. 493-530.
 17. Hansen, A.H. (1949), Monetary Theory and Fiscal Policy, McGraw-Hill Book Company Inc., New York.
 18. Hansen A.H., A Guide to Keynes (1953), McGraw-Hill Book Company Inc., New York.
 19. Hicks J. R. (1937), Mr. Keynes and the "classics": A suggested interpretation, "Econometrica", Vol. 5, No. 2, pp. 147-159.
 20. Holt C.C. (1970a), How Can the Phillips curve be moved to reduce both inflation and unemployment?, in: Phelps E.S. et al. eds. Employment and Inflation Theory, W.W. Norton & Company Inc., New York.
 21. Holt C.C. (1970b), Job search, Phillips' wage relation, and union influence: theory and evidence, in: Phelps E.S. et al., Employment and Inflation Theory, W.W. Norton & Company Inc., New York.
 22. Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London (Polish ed.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (2003), WN PWN, Warszawa.
 23. Lavoie M. (2006), Introduction to Post-Keynesian Economics, Palgrave Macmillan, New York.
 24. Layard R. (1986), How to Beat Unemployment, Oxford University Press, Oxford.
 25. Mearman A. (2011), Who do heterodox economists think they are?, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 70, No. 2, pp. 480-510.
 26. Modigliani F. (1944), Liquidity preference and the theory of interest and money, "Econometrica", Vol. 12, No. 1, pp. 45-88.
 27. Mortensen D.T. (1970), Job search, the duration of unemployment, and the Phillips curve, "American Economic Review", Vol. 60, No. 5, pp. 847-862.
 28. Muth J.F. (1961), Rational expectations and the theory of price movements, "Econometrica", Vol. 29, No 3, pp. 315-335.
 29. Phelps E.S. Taylor J.B. (1977), Stabilizing powers of monetary policy under rational expectations, "Journal of Political Economy", Vol. 85, No. 1, pp. 163-190.
 30. Ratajczak M. (2011), Co dalej z ekonomią?, in: Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej, M. Bochenek (ed.), PTE Oddział w Toruniu, Toruń, pp. 195-214.
 31. Robinson J. (1971), Economic Heresies, Basic Books, New York (Polish ed. Herezje ekonomiczne, PWE, Warszawa 1973).
 32. Robinson J. (1980), Time in economic theory, "Kyklos", Vol. 33, No. 2, pp. 219-229.
 33. Samuelson P.A. (1948), Economics: An Introductory Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York.
 34. Shapiro C., Stiglitz J.E. (1984), Equilibrium unemployment as a worker discipline device, "American Economic Review", Vol. 74, No. 3, pp. 433-444.
 35. Simon H.A. (1976), From substantive to procedural rationality, in: Method and Appraisal in Economics, Latsis S.J. (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 129-148.
 36. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1994), A Modern Guide to Macroeconomics, Edward Elgar, Aldershot, (Polish ed.: Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa 1998).
 37. Stiglitz J.E. (1987), The causes and consequences of the dependence of quality on price, "Journal of Economic Literature", Vol. 25, No. 1, pp. 1-48.
 38. Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "American Economic Review", Vol. 71, No. 3, pp. 393-410.
 39. Stiglitz J.E., Weiss A. (1992), Asymmetric information in credit markets and it's implications for macro-economics, "Oxford Economic Papers", Vol. 44, No. 4, pp. 694-724.
 40. Taylor J.B. (1980), Aggregate dynamics and staggered contracts, "Journal of Political Economy", Vol. 88, No. 1, pp. 1-23.
 41. Woodford M. (2009), Convergence in macroeconomics: Elements of the new synthesis, "American Economic Journal: Macroeconomics", Vol. 1, No. 1, pp. 267-279.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu