BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkutnik Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA
The Application of Selected Copula Functions in the Quantification of Operational Risk on the Basis LDA Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 394-403, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Analiza wartości zagrożonej, Ryzyko operacyjne
Value at Risk Analysis, Operational risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został przeanalizowany wpływ funkcji łączących wiążących za-gregowane rozkłady strat operacyjnych dla dwóch kategorii ryzyka na wielkość miary Value- -at-Risk. W badaniu przyjęto hipotetyczne rozkłady częstości strat i dotkliwości strat opera-cyjnych, za pomocą których zostały wyznaczone zagregowane rozkłady strat w oparciu o metodę LDA. Zastosowanie funkcji łączących Gaussowskiej i Gumbela pozwoliło na rozważenie pewnych szczególnych typów zależności między zagregowanymi rozkładami strat. Otrzymane wyniki porównano z wielkościami VaR liczonymi zgodnie z propozycjami Komitetu Bazylejskiego, zakładającymi doskonałą dodatnią korelację. Wyniki pokazują po-tencjalne korzyści w sytuacji, gdy charakter zależności między dwiema kategoriami ryzyka można modelować funkcją łączącą.(abstrakt oryginalny)

The article includes the analysis of the influence of copula functions that join the aggregated distributions of operational loss in two categories of risk upon the amount of Value-at-Risk measure. The research adopts two hypothetic distributions of loss frequency and operational loss severity on the basis of which the aggregated distributions of loss have been determined by means of LDA method. The application of Gaussian and Gumbel copula functions allowed for the consideration of certain specific types of dependences among the aggregated distributions of loss. The achieved results have been compared with VaR meas-ures calculated according to the suggestions of Basel Committee that assume a perfect corre-lation. The results show the potential benefits in the situation when the nature of dependence between two categories of risk would be possible to model by copula function. The results require further research, both of a simulative and theoretical type, in order to identify the po-tential benefits derived from the application of copula function for the discussed problem of operational risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chernobai A., Rachev S., Fabozzi F., Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models and Analysis, John Wiley&Sons, New Jersey 2007.
  2. Cherubini U., Luciano E. Vecchiato W., Copula Methods in Finance, Wiley Finance, John Wi-ley&Sons, West Sussex 2006.
  3. Dalla Valle L., Fantazzini D., Giudici P., Copulae and operactional risks,www.gloriamundi.org.
  4. Klugman S., Panjer H., Willmot G., Loss Models. From data to decision, John Wiley&Sons, New Jersey 2008.
  5. Panjer H., Operational Risk, John Wiley&Sons, New Jersey 2006.
  6. Heilpern S., Funkcje łączące, AE, Wrocław2007.
  7. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
  8. Piontek K., Papla D., Zastosowanie rozkładów α-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR),http://www.kpiontek.ue.wroc.pl/.
  9. Rekomendacja M, www.knf.gov.pl/Images/rekomendacja_m_tcm75-8563.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu