BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiak-Terech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko rynkowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w kontekście przepisów prawnych w Polsce
Market Risk in the Municipalities Operations in the Context of Polish Regulations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 465-473, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ryzyko rynkowe, Ryzyko finansowe, Samorząd terytorialny
Market risk, Financial risk, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie ryzyka rynkowego towarzyszącego działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ryzyko rynkowe jest zanalizowane z jego podziałem na ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen akcji i ryzyko walutowe. Wszystkie aspekty ryzyka rynkowego zostały omówione w kontekście polskich przepisów prawnych związanych z możliwością podejmowania decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań, lokowania wolnych środków oraz udzielania pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to analyse market risk in the municipalities decisions. The analysis is made according to the market risk division on: interest rate risk, equity risk and currency risk. All market risk categories are discussed according to Polish regulations regarding possibilities of assuming obligations, making investments or granting a loan by Polish municipalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, Risk Management Guidelines for Derivatives, July 1994.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU 1994 nr, 124 poz. 607.
 3. Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, PWN, Warszawa 1999.
 4. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU nr 112, poz. 758.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, DzU 2006 nr 113, poz. 771.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.
 8. Uchwała nr XXXIV/391/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom mieszkań wykupionych od Gminy Wrocław - wg stanu prawnego z sierpnia 2004.
 9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997 nr 9, poz. 43.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005 nr 184, poz. 1539.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, DzU 1996 nr 118, poz. 561.
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998 nr 91, poz. 578.
 15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998 nr 91, poz. 576.
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990 nr 16, poz. 95.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 04.07.2008, sygn. akt I SA/Kr 415/08.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu