BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cysek Jaromir (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sądowa kontrola decyzji w sprawach chorób zawodowych
Court Supervision of Decisions in Cases of Occupational Diseases
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 69-85, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Administracja publiczna, Sądownictwo
Law, Legal regulations, Public administration, Judicature
Abstrakt
Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1) oraz prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1). W ramach realizacji postanowień Konstytucji RP Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje obowiązek zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy (art. 207 § 2 k.p.). Jednak nawet najlepsza profilaktyka nie wyeliminuje całkowicie problemu chorób zawodowych. Pracownik dotknięty chorobą zawodową niejednokrotnie nie mogąc dalej wykonywać dotychczasowej pracy, traci źródło utrzymania. Dlatego ochrona praw pracownika wymaga stworzenia odpowiednich przepisów materialnoprawnych, dotyczących stwierdzania chorób zawodowych i przyznawania świadczeń z ich tytułu, jak i właściwego ukształtowania postępowania, w którym przepisy te mają być realizowane. Niezbędne jest także umożliwienie pracownikowi realizacji prawa do skutecznej weryfikacji podjętych w tych sprawach decyzji przez sąd, przy zachowaniu konstytucyjnych standardów sprawiedliwości, jawności i szybkości postępowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Kisiel, Decyzje i wyroki w sprawach chorób zawodowych (część 1), PPP 2007, nr 9, s. 46.
  2. M. Szalewska, M. Masternak, Rola eksperta i jego opinii w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administra-cyjnego. Na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010, s. 802-804.
  3. R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa - Zielona Góra 2003, s. 51.
  4. J. P. Tarno, [w:] J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć i inni, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006, s. 163.
  5. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 377-383.
  6. T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 472-473.
  7. B. Gudowska, Choroby zawodowe, PiZS 2003, nr 4, s. 20.
  8. J. Borkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 29 czerwca 1995 r., II PZP 2/95, OSNP 1996, nr 4, poz. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu