BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Satysfakcja a poziom dopasowania kompetencji pracownika do wymagań stanowiska pracy
Job Satisfaction Versus Matching Competencies of Employees with the Requirements of a Workplace
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 19, s. 151-165, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Zadowolenie z pracy, Kompetencje, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Satisfaction research, Job satisfaction, Competences, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy dopasowaniem pracownika do wymagań miejsca pracy a jego satysfakcją. Interdyscyplinarna literatura przedmiotu dotycząca kompetencji, motywacji i satysfakcji pracownika nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o charakter zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Artykuł prezentuje zatem wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 468 osób w wieku produkcyjnym, zamieszkujących powiat poznański. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie co czwarty zatrudniony pracuje na stanowisku adekwatnym do jego możliwości. Pracownicy najmniej zadowoleni są z braku możliwości awansu, nieelastyczności czasu pracy oraz wysokości wynagrodzenia, natomiast największe zadowolenie budzą kontakty ze współpracownikami, możliwość samodzielności działania oraz stan wyposażenia stanowisk pracy. Pomimo występowania statystycznie istotnej korelacji pomiędzy dopasowaniem a satysfakcją konieczna jest dalsza weryfikacja postawionej w artykule tezy.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to evaluate the relationship between matching an employee with the requirements of a workplace and the resulting job satisfaction. Interdisciplinary literature in the field of competencies, motivation and employee satisfaction does not give an answer to the question about the nature of the relationship between the analyzed variables. The article presents the results of own studies realized on a sample of 468 working age people living in the district of Poznań. The research shows that only 25 per cent of employees are working in a workplace matched to their abilities. The area where employees are least satisfied is the possibility of advancement, flexible working hours and salary. Workers are most satisfied with relations with colleagues, autonomy of action and the workplace equipment. The correlation between the match and the satisfaction was proved statistically significant, however, this subject requires further verification.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodo logiczno-systematyzujące), w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 2. Barnett B.R., Bradley L., The impact of organizational support for carrier satisfaction, "Career Development International" 2007, Vol. 12, No. 7.
 3. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 4. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. AE Poznań, Poznań 2003.
 5. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2002.
 6. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 7. Fullagar C.J., Kelloway E.K., Flow at work: An experience sampling approach, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2009, No. 82.
 8. Jachnis A., Psychologia organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 9. Mancheno-Smoak L., Endres G.M., Polak R., Athanasaw Y., The Individual Cultural Values and Job Satisfaction of the Transformational Leader, "Organization Development Journal" 2009, Vol. 27, No. 3.
 10. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 11. Oleksyn Т., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Saks A., Engagement: The academic perspective, "Canadian HR Reporter", 26 stycznia 2009 r.
 13. Satyanarayana P., Narender K., From work-family conflicts to psychological stress, job satisfaction and life satisfaction: a proposed integrative model, "Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict" 2008, Vol. 12, No. 2, s. 53.
 14. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwers, Kraków 2008.
 16. Whiddett S., Hollyford S., Modele kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu