BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Łychmus Patrycja (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Upowszechnianie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego
Dissemination of Values and Social Norms among Employees by Means of an Ethical Code
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 19, s. 167-180, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Kodeks etyki, Wartości i normy etyczne, Normy społeczne
Ethics, Code of ethics, Value and ethical norms, Social norms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kodeks etyczny może stać się użytecznym narzędziem ułatwiającym pracownikom zapoznanie się z kulturą organizacyjną firmy, a zwłaszcza uznawanymi w niej wartościami i związanymi z nimi normami. Celem ukazania użyteczności kodeksu w tym względzie w artykule zaprezentowano kluczowe wartości w opinii polskich menedżerów i na ich przykładzie pokazano, jaką formę, strukturę oraz treść powinien mieć kodeks, by skutecznie wspomagać ich upowszechnianie wśród pracowników.(abstrakt oryginalny)

An ethical code can be a useful tool facilitating employees to discern the organizational culture of a company, especially the accepted values and the social norms, that are related to them. To show its capabilities in this area, the article presents the key values in the opinions of Polish managers and based on them, it explains a code's form, structure and content required so as to help to disseminate those values among the employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger В., Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 2. Cichomski В., Morawski W., Zróżnicowanie interesów pracowniczych i jego konsekwencje. Analiza porównawcza, "Studia Socjologiczne" 1988, nr 2.
 3. Cieślik J., Gasparski W., Etyczna firma. Pakiet narzędziowy dla wdrożenia standardów etycznych w małej i średniej firmie [online], dostępny w Internecie: http:// www.cebi.pl/texty/etycznafirma.doc, dostęp: 4 maja 2010 r.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 6. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, ABC, Warszawa 1998.
 7. Hans P., Etyka w polskim, biznesie [online], dostępny w Internecie: http://gtfr.pl/ pl/zarzadzanie_ryzykiem.php?artid=659&pg= 1 &, dostęp: 4 maja 2010 r.
 8. Hofstede G., Culture's Consequences. International Differences in Work Related Values, Sage Publications, Beverly Hills, London 1980.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 10. Klimczak В., Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 11. Kluckhohn F., Strodtbeck F.L., Variations in Value Orientations, Greenwood Press, Westport, Conn. 1961.
 12. Kluckhohn F.R., Dominant Value Orientations, w: Personality in Nature Society and Culture, ed. C. Kluckhohn, H.A. Murray, A. Knopf, New York 1964.
 13. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Kultura organizacyjna [online], dostępny w Internecie: http://www.oxford215.pl/ konspekty/PZ_kultura.pdf, dostęp: 4 maja 2010 r.
 15. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 16. Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Spółka, Warszawa 1998.
 17. Raport Corporate Values Index 2006 [online], dostępny w Internecie: http://www. biznespolska.pl/files/reports/RaportCVI20061.pdf, dostęp: 25 maja 2010 r.
 18. Raport On Board PR, "Gazeta Prawna" [online], dostępny w Internecie: http:// www.wartosci.pl/down/WynikiBadanOnBoardPRiGP.pdf, dostęp: 25 maja 2010 r.
 19. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. Shein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco - London 1986.
 21. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 22. Smircich L., Concept of Cultures and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly" 1983, Vol. 28.
 23. Solarz J., Narodowe style zarządzania: mity czy fakty?, Ossolineum, Wrocław 1984.
 24. Stankiewicz J., Socjologia organizacji, Wyd. WSInż., Zielona Góra 1995.
 25. Szkice z socjologii zarządzania, red. K. Konecki, P. Tobera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 26. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 27. Walczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce tynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 28. Wilkins A., Ouchi W., Efficient Cultures. Exploring the Relationship between Cultures and Organizational Performance, "Administrative Science Quarterly" 1983, Vol. 28.
 29. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu