BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szynowski Ryszard
Tytuł
Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji
Security Sciences and Administrative Sciences
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 67-82
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Nauki społeczne, Nauki humanistyczne
National security, Social sciences, Humanistic sciences
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony umiejscowieniu nauk o bezpieczeństwie i nauk o administracji w systemie nauki polskiej oraz znalezieniu wspólnych podstaw metodologicznych, które pozwoliły rozpatrywać problematykę administracji w systemie bezpieczeństwa narodowego. Już na wstępie warto zauważyć, że podejmowana problematyka jest złożona i nie obejmuje tylko jednej dziedziny nauk (dyscypliny), a dotyczy dwóch dziedzin nauk: nauk prawnych i nauk społecznych, w tym dyscyplin nauk o bezpieczeństwie i nauk o administracji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacji nauk, Towarzystwo Naukowe KUL,Lublin 1992, s. 249.
 2. J. Gockowski, Tradycja w nauce, [w:] Nauka, demokracja, autorytaryzm. Społeczne i kulturowe wymiary nauki, red. W. Sitek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 71.
 3. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995, s. 3-4.
 4. T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań1995, s. 23.
 5. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 292.
 6. Podstawy wiedzy o państwie i prawie, red. A. Korybski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2012, s. 84.
 7. T. Banaszczyk, Nauka i rzeczywistość, [w:] Nauka, demokracja autorytaryzm. Społeczne i kulturowe wymiary nauki, red. W. Sitek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 7.
 8. B. Zdrodowski, Dylematy poznawcze bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. I, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010, s. 87.
 9. R. Wróblewski, Przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. I, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010, s. 77-78.
 10. J. Szacki, Socjologia jako Wieża Babel, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, "Studia Socjologiczne" 2007, nr 1, s. 27-32.
 11. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 2004, s. 350.
 12. J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Morpol, Lublin 2000, s. 10-11.
 13. M. Możdżeń-Marcinkowski, Introduction to Polish Administrative Law, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszwa 2009, s. 7-9.
 14. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 23.
 15. Administracja publiczna, red. nauk. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.17.
 16. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 2004, s. 345.
 17. T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań nad bezpieczeństwem, AON, Warszawa 2008, s. 47.
 18. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem. Teoria - praktyka -dydaktyka, WSHK, Łódź 2006, s. 41-44.
 19. J. Świniarski, W. Chojnacki, Bezpieczeństwo jako przedmiot badań wybranych dyscyplin naukowych, [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 266-271.
 20. J. Świniarski, W. Chojnacki, Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, AON, Warszawa 2004, s. 9-10.
 21. S. Zajas, Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, t. 1, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Warszawa 2010, s. 14.
 22. A. Glen, Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego. Na zasadzie maszynopisu (2011).
 23. P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Perspektywy badań systemowych nad bezpieczeństwem, [w:] Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, red. M. Kwieciński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 13-14;
 24. J. Gryz, Zarys podstaw bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010, s. 8;
 25. M. Cieślarczyk, Elementy socjologii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004, s. 131.
 26. P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Perspektywy badań systemowych nad bezpieczeństwem, [w:] Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, red. M. Kwieciński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 19 i 12.
 27. J. Ziarko, Dylematy metodologiczne bezpieczeństwa jako nauki, [w:] Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, red. M. Kwieciński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 59.
 28. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. 20 i 283-284.
 29. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. "Zeszyty Naukowe AON", Warszawa 2012, nr 1 (86), s. 17.
 30. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 23.
 31. B. Gębski, Wprowadzenie do metodologii - badań społecznych. Problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 8.
 32. J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 12.
 33. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 23.
 34. A. Dyrda, N. Ghazal, R. Nowak, O. Pogorzelski, A. Samonek, Teoria i filozofia prawa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 35. S. Zajas, Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 1, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010, s. 12.
 36. P. Daniluk, Metody badania szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa, [w:] Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, red. nauk. S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa- Siedlce 2011, s. 83-96;
 37. P. Górny, Wielokryterialna analiza porównawcza w badaniach bezpieczeństwa narodowego;
 38. J. Zych, Metody badawcze w obszarze bezpieczeństwa narodowego;
 39. J. Ciuba, Analiza systemowa w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 1, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010.
 40. M. Węgrzyn, Foresight, kontekst, holizm, sterowność i siła. Systemowe i metodologiczne podstawy badań nad bezpieczeństwem, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 1, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010, s. 308, s. 319, s. 408-421, s. 423-424;
 41. Badania operacyjne i systemowe zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, red. J. Kacprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2008.
 42. W. Pogorzelski, Pitagorejskie życie badaczy systemowych, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004, s. 131-191.
 43. P. Sienkiewicz, Metodologiczne problemy badania systemów bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. II, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2011, s. 62.
 44. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005, s. 72-81.
 45. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, op. cit., s. 37. Zob. również: A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, s. 16-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.67
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu