BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liżewski Bartosz, Myślińska Marzena
Tytuł
Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim (teoretyczna analiza prawnoporównawcza)
The Mechanism of Human Rights Protection in the Council of Europe And in the Inter-American System (a Theoretical Legal-Comparative Analysis)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 105-127
Słowa kluczowe
Ochrona praw człowieka, Prawa człowieka, Deklaracja Praw Człowieka
Human rights protection, Human rights, Declaration of Human Rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie w zamyśle autorów ma mieć charakter teoretycznej i porównawczej analizy podstaw prawnych funkcjonowania regionalnych systemów: europejskiego i interamerykańskiego. Jego głównym celem jest pokazanie, jakie są konsekwencje obowiązujących rozwiązań normatywnych dla skutecznej ochrony praw człowieka w odmiennych kulturowo, regionalnych systemach ochrony praw człowieka. Z racji tego, że autorzy są Europejczykami, podstawą przeprowadzania analizy porównawczej i formułowania wniosków jest system europejski. Analiza obejmować będzie proceduralne aspekty działania mechanizmów ochronnych. Mimo że w ramach opracowania jego jeden fragment poświęcony będzie porównaniu zakresu praw i wolności chronionych w obu regionalnych systemach, to jednak porównanie to będzie miało jedynie charakter formalny. Autorzy w sposób konsekwentny będą unikać odwołań do wzajemnego zestawiania aspektów kulturowych i aksjologicznych funkcjonowania obu systemów, bo w przeciwieństwie do systemu europejskiego nie mają takiej kompetencji i wiedzy w odniesieniu do systemu interamerykańskiego. (fragment tekstu)

Analysis of dissimilarities in inter-American and European protection systems of regional human rights in contexts of their efficiency is the subject of this article. The differences in both systems concern a catalogue of warranted law both guaranteed and individual, analyzed by authors, elements of check mechanisms that provide their efficiency and reality i.e. institution of individual complaint, range of jurisdiction of subjective tribunal and implementation of local sentence law. Catalogue of warranted human rights in American convention is more extensive in comparison to European convention since individual rights are more detailed (by showing criteria of their realization). With similar procedure principles in both systems, the problem of sentence implementation on grounds of state legislation directly decreases efficiency of the protection system of human rights in inter-American system. Legal-comparative analysis of individual elements in both systems proves that the present form of regulation of both systems predetermines high level of efficiency of solution accepted by Council of Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, przekład S. Kowalski, Kraków 2011, s. 27.
 2. K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2004, s. 113.
 3. A. Markowski, R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2001, s. 278.
 4. L. Dubel (red.), Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 10.
 5. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 14.
 6. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 41.
 7. G. Johnson, J. Symonides (red.), The Universal Declaration of Human Rights, a History of its Creation and Implementation 1948-1998, UNESCO 1998.
 8. M. A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. XIX.
 9. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003, s. 58.
 10. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 46.
 11. C. Lalumiere, The Council of Europe and Democratic Security, [w:] J. M. Mroz, D. Pinto, F. Rozenthiel (red.), Securing the Euro-Atlantic Bridge. The Council of Europe and the United States, New York-Prague-Budapest 1993, s. 9.
 12. W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa 2002 r.
 13. H. Faundez-Ledesma, The InterAmerican System for the protection of Human Rights, Montreal 2009.
 14. A. H. Robertson, Revision of the Charter of the Organisation of American States, International Comparative Law Quartely (London), 17, część II (IV 1968).
 15. B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń 2011.
 16. P. Leach, Taking a case to the European Court of Human Rights, Oxford 2005.
 17. L. Garlicki, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. 1, Warszawa 2012, s. 23.
 18. R. Kuźniar, Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008, s. 210.
 19. Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 11-285.
 20. L. Garlicki, Kryteria oceny efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 827.
 21. B. Liżewski, Standardy ochrony praw człowieka w Europie jako konsekwencja między innymi dywergencji aksjologicznej, [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2012, s. 232-243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.105
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu