BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamieński Zbigniew (Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku)
Tytuł
Prawne aspekty zapobiegania sytuacjom kryzysowym podczas imprez masowych. Analiza głównych faz zabezpieczenia
Legal Aspects of Prevention of Crisis Situations during Mass Events. Analysis of Main Prevention Phases
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 131, s. 52-70, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012
Słowa kluczowe
Imprezy masowe, Sytuacje kryzysowe, Bezpieczeństwo, Impreza sportowa, Zarządzanie informacją, Regulacje prawne
Mass events, Crisis situations, Security, Sport events, Information management, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy toczącej się dyskusji na temat zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie masowych imprez, szczególnie sportowych - meczów piłki nożnej i masowych wydarzeń o wysokim ryzyku. Głównym tematem są prawne i organizacyjne podstawy imprez masowych oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych służb. Autor wskazuje na wagę kooperacji między różnymi służbami w trakcie przygotowań do takich wydarzeń. Według autora brak takiej kooperacji prowadzi do chaosu i nieporozumień wobec wspólnego rozumienia zakresów kompetencji w zarządzaniu wydarzeniami. Może to powodować wiele błędów w trakcie przygotowań, a w efekcie przekonanie uczestników imprezy, że nie jest ona właściwie chroniona, np. w trakcie przeprowadzania przez miasto dużych grup kibiców, podróżujących najczęściej w towarzystwie licznych grup "pseudokibiców". (abstrakt oryginalny)

This article discusses a problematic issue of ensuring safety during mass events, especially sport events, such as football matches and mass events at higher risk. The main subject described in this article concerns legal basis and the organization of the mass event, the range of duties and responsibilities undertaken by the competent agencies. The author emphasizes the importance of cooperation among competent agencies in the field of preparation of a mass event and their responsibility for safety during its course. According to the author, the lack of this kind of cooperation can lead to chaos in the distribution of powers and misunderstandings. This may result in many mistakes during the preparations, what - in consequence - can result in the lack of sense of security among participants - for instance during escorting the fans groups, who unfortunately very often travel with the company of "pseudo fans". The author's theses are based on the analysis and observations of the security at football matches in the last three years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ADR: konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (franc.L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) (DzU 75.35. 189).
 2. Belowa M., Sarota I. (red.), Organizacja ratownictwa medycznego, Kraków 2002.
 3. Bojarski M., Radecki W., Kompendium dla policjanta, Cz. II, Wrocław 1998.
 4. Ciećkiewicz J. (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wrocław 2005.
 5. Falandysz L., Wykroczenie zakłócenia porządku publicznego, Warszawa 1974.
 6. Procedury postępowania Policji podczas zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, manifestacji oraz innych wystąpień o charakterze masowym, Legionowo 2000.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (DzU 05.158.1328).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 02.75.690).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (DzU 10.54.329).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (DzU 09.121.1006).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej (DzU 09.135.1113).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą się odbywać mecze piłki nożnej.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 03.121.1138).
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU 03.121.1139).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (DzU 10.52.308).
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, DzU00. 98.1071 z późn. zmianami).
 17. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU 09.62.504).
 18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, DzU 02.147.1229 z późn. zmianami).
 19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 01.88.40 z późn. zmianami).
 20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity, DzU 02.7.58 z późn. zmianami).
 21. Zarządzenie 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych.
 22. Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu