BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd teorii zarządzania kompetencjami
The Overview of Managerial Competence-Based Theory
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 4-15, rys., bibliogr. 34 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Model kompetencji, Model kompetencji menedżerskich, Teoria ekonomii
Competence management, Competence model, Model of managerial competence, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elementem kompetencji organizacji są kompetencje menedżerskie. Dzięki kompetencjom menedżerów wiedza organizacji jest implementowana do praktycznych procedur jej działania. Jednakże kompetencje menedżerskie będąc strukturą dynamiczną ulegają ciągłym zmianom, rozwojowi, a w sytuacji kiedy nie są używane i doskonalone - dezaktualizacji, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teorii tworzących tzw. perspektywę kompetencyjną (competence-based perspective). Teorie te wyjaśniają rolę kompetencji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa. Przyczyniają się także do poznania istoty kompetencji organizacji i kompetencji menedżerskich, wyjaśniają relacje między wymienionymi kategoriami oraz umożliwiają zrozumieć złożoność problemów zarządzania kompetencjami. Dla realizacji celu w artykule przedstawiono relacje pomiędzy kompetencjami menedżerskimi a kompetencjami organizacji. Zaproponowano również własne ujęcie perspektywy kompetencyjnej oraz przeprowadzono przegląd teorii zarządzania kompetencjami wyróżnionymi na poziomie organizacji.(abstrakt oryginalny)

Competences of managerial staff are the element of competences of organisation. Thanks to competences of managerial staff, knowledge of organisation is implemented into practical procedures of its operation. However, competences of managerial staff being a dynamic structure are constantly changing and developing, and in a situation when they are not improved or used - they are expiring causing disruptions in the functioning of the organisation. Therefore, the aim of this paper is to present theories which form the so-called competence-based perspective. These theories explain the role of competence in obtaining a competitive advantage by enterprises. They also contribute to acquire knowledge of the essence of competences of organisation and competences of managerial staff, explain relations between these categories and allow to understand the complexity of competence-based management problems. To achieve the objective, in the article are presented relations between competences of organisation and competences of managerial staff. There is also proposed own concept of competence perspective and there was conducted overview of competence-based management theories distinguished at the level of organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrosini W., Bowman С., Collier N., 2009, Dynamic Capabilities: An Exploration of How Firms Renew Their Resource Base, British Journal of Management, No. 20(1), s. 14-18.
 2. Armstrong M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 439.
 3. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa, s. 23-34, s. 100.
 4. Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 413.
 5. Cohen W.M., Levinthal D.A., 1990, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, Issue 1, s. 128.
 6. Collis D.J., 1994, Research note: How valuable are organizational capabilities?, Strategic Management Journal, Vol. 15, s. 143-152.
 7. Davenport Т.H., 2007, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 17-26.
 8. Dawkins R., 2003, Fenotyp rozszerzony: dalekosiężny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 336-337.
 9. Dosi G., Marengo L., 2007, On the Evolutionary and Behavioral Theories of Organizations: A Tentative Roadmap, Organization Science, Vol. 18 Issue 3, s. 492-494.
 10. Edvinson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa, s. 40.
 11. Escrig-Tena A.B., Bou-Llusar J.C., 2005, A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative, Decision Sciences, Vol. 36 Issue 2, s. 223.
 12. Grant R.M., 1991, The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, Vol. 33 Issue 3, s. 119-128.
 13. Haannes K., Lowendhal В., 1997, The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, w: Thomas H., O'Neal D. E., Ghertman M., Strategy, Structure and Style, Published by John Wiley & Sons, Chichester.
 14. Hal R., 1992, The Strategic Analysis of Intangible Resources, Strategic Management Journal, No. 13, s. 136.
 15. Hodgson G.M., Knudsen T., 2006, Why We Need a Generalized Darwinism, and Why Generalized Darwinism is Not Enough, Journal of Economic Behavior and Organization, Forthcoming, Vol. 61, s. 1-6.
 16. Jabłoński M., 2009, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo, С. H. Beck, Warszawa, s. 96-97.
 17. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 65.
 18. King A.W., Fowler S.W., Zeithaml C.P., 2001, Managing Organizational Competencies for Competitive Advantage. The Middle-Management Edge, Academy of Management Executive, Vol. 15, No. 2, s. 105.
 19. Konarski S., Kurek D., 2009, Funkcje kompetencji społeczno-psychologicznych w doskonaleniu organizacji "opartej na wiedzy", w : Jamka B., Konarski S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, część II, SGH, Warszawa, s. 104-110.
 20. Lado A.A., Wilson M.C., 1994, Human resource systems and sustained competitive advantage. A competency-based prospective, Academy of Management Review, Vol. 19, Issue 4, s. 699-727.
 21. Łaboda M., Sitko-Lutek A., 2007, Kompetencje i luka kompetencyjne, w Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, WN PWN, Warszawa, s.15-21.
 22. Mikuła B., Pietruszka-Otryl A., Potocki A., 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa, s. 46.
 23. Mroziewski M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa : koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa, s. 28-48.
 24. Nelson R.R., Winter S.G., 2002, Evolutionary Theorizing in Economics, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, Issue 2, s. 23-46.
 25. Noaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 26. Obłój К., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 135.
 27. Penrose E., 1959, The Theory of the Growth of the Firm, New York, John Wiley and Sons.
 28. Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The core competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 90, Issue 3, s. 79-91.
 29. Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., 2007, Profesjonalne zarządzanie: kluczowe kompetencje kierownicze, PWE, Warszawa, s. 35-43.
 30. Sanchez R., Heene A., 1997, Reinventing strategie management: New theory and practice for competence-based competition, European Management Journal, Vol. 15, Issue 3, s. 303-317.
 31. Solingen R., Berghout E., Kusters R., Trienekens J., 2000, From Process Improvement, Information and Software Technology, Vol. 42, No. 8, s. 965-971.
 32. Strużyna J, 2013, Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości, Organizacja i Kierowanie, nr 3(156), s. 31-32.
 33. Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18, Issue 7, s. 515.
 34. Wernerfelt В., 1984, A Resource-based View of the Firm, Strategic Management Journal, Vol. 5, Issue 2, s. 172.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu