BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzicz Martyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju
Global Efforts for Sustainable Development
Źródło
Chorzowskie Studia Polityczne, 2014, nr 8, s. 69-82, bibliogr. 16 poz.
Chorzowskie Studies in Politics
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych = Economic and Cultural Aspects of Selected Global Problems
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekorozwój, Prawo międzynarodowe
Sustainable development, Eco-development, International law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Idea rozwoju zrównoważonego pojawiła się jako próba udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń, które w latach 60. XX w. postrzegano w przewidywanym, wysokim wzroście demograficznym, szybkim zużywaniu zasobów naturalnych, narastającym zanieczyszczeniu środowiska, niezaspokojeniu podstawowych potrzeb coraz większych grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Problemy te stały się przedmiotem intensywnych dyskusji, prowadzonych z udziałem dużych instytucji międzynarodowych, przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zmiany świadomości i postaw społecznych nasiliły się wskutek coraz bardziej widocznych negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska w krajach uprzemysłowionych. Rosnące zaniepokojenie tą sytuacją oraz powszechną intensywną eksploatacją zasobów naturalnych, niekontrolowanymi, regionalnymi procesami demograficznymi i urbanizacyjnymi, a także możliwymi zakłóceniami przyszłego rozwoju gospodarczego w skali świata stwarzało potrzebę wypracowania globalnej strategii przeciwdziałania tym zagrożeniom. W tym celu inicjowane były szerokie, międzynarodowe porozumienia dotyczące zasobów i systemów przyrodniczych oraz liczne badania nad wpływem człowieka na funkcjonowanie tych systemów. Niniejszy artykuł stanowi próbę rewizji najważniejszych międzynarodowych koncepcji zrównoważonego rozwoju, ujętych w dokumentach ONZ. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development emerged as an attempt to respond to threats that in the sixties of the twentieth century were seen in the expected high growth demographic, the rapid consumption of natural resources, increasing pollution, and unsatisfactory fulfilment of the basic needs of increasingly larger groups of people, as well as, a profound destabilization of natural systems and socio-economic ones. These problems have become the subject of intense discussion, with the participation of major international institutions, in particular the United Nations. Changes in awareness and social attitudes are a result of intensified and the increasingly visible negative effects of environmental pollution in industrialized countries. Growing concern about the situation and the general intensive exploitation of natural resources, uncontrolled regional demographic and urbani-zation processes, as well as, the possible interference of future economic development in the world, created a need for a global strategy to counter these threats. For this purpose broad international agreements on resources and natural systems were created, and a number of studies were created to measure the impact of man on the functioning of these systems. This article is an attempt to revise the most important international concept of sustainable development, contained in UN documents. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2009.
 2. Ciążela H., Antycypacja idei "trwałego i zrównoważonego rozwoju" w koncepcji "nowego humanizmu" Aurelio Peccei, "Problemy Ekorozwoju" 2007, vol. 2, nr 1.
 3. Kośmicki E., Światowe kierowanie zrównoważonym rozwojem, w: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009.
 4. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, WN PWN, Warszawa 2002.
 5. Lorek E., Świadomość ekologiczna oraz zmiany zachowań konsumentów warunkiem wdrażania lokalnych Agend 21, w: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Warszawa 2002.
 6. Mering L., Społeczna szkodliwość przestępstw przeciwko środowisku, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 7. Morżoł I., "UNESCO a zrównoważony rozwój", referat wygłoszony podczas II Konferencji Ekologicznej w Warszawie, 30 marca 2006, www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ [16.10.2014].
 8. Ostaszewska M., Wrzosek S., Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 9. Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część I: Środowisko a zrównoważony rozwój, "Problemy Ekorozwoju" 2008, nr 1.
 10. Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej, w: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 11. Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Naukowo-Metodyczny" 2010, nr 4.
 12. Sadowski Z., Ekorozwój a wzrost gospodarczy, w: Sterowanie ekorozwojem, t. I: Teoretyczne aspekty ekorozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. PB, Białystok 1998.
 13. Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1, nr 2.
 14. Zabłocki G., Monitorowanie zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 15. Zaremba K., Zrównoważony rozwój, www.kulturyswiata.org/co-robimy/program-partnerstwo-miast/zrownowazony-rozwoj- [12.11.2014].
 16. Zdanowska M., Zmierzch epoki ekologii, "Znak" 2012, nr 681/luty.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-752X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu