BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoffmann Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wdrażanie równowagi praca - życie w obliczu współczesnych wyzwań demograficznych społeczeństwa
Implementing the Idea of Work-life Balance in the Context of Contemporary Demographical Challenges in Societies
Źródło
Chorzowskie Studia Polityczne, 2014, nr 8, s. 83-101, bibliogr. 13 poz.
Chorzowskie Studies in Politics
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych = Economic and Cultural Aspects of Selected Global Problems
Słowa kluczowe
Równowaga praca-życie, Sytuacja demograficzna, Demografia, Przemiany demograficzne, Kobieta
Work-Life Balance (WLB), Demographic situation, Demography, Demographic transformation, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę wdrażania równowagi praca - życie w odpowiedzi na wyzwania demograficzne współczesnego społeczeństwa. Zjawisko malejącej liczby ludności, a co za tym idzie starzenia się społeczeństw, stanowi problem, z rozwiązaniem którego borykają się nie tylko naukowcy. Opracowanie zawiera teoretyczne ramy koncepcji równowagi praca - życie oraz wyniki badań naukowych zrealizowanych wśród młodych pracujących kobiet śląskich. Wnioski prezentowane przez autorkę podkreślają ważność wdrażania rozwiązań pomagających równoważyć w życiu sfery zawodową i pozazawodową zarówno przez organizacje zatrudniające ludzi, jak i indywidualnie przez każdego z nich. Autorka wskazuje także na znaczenie tego typu działań dla poprawy sytuacji demograficznej we współczesnych społeczeństwach. (abstrakt oryginalny)

This article presents the issue of the implementation of work-life balance in the context of contemporary demographic challenges. A decreasing population, as well as, an aging one is an important problem that is attempted to be solved not only by scientists. The paper contains theoretical frames for the work-life balance idea and results of research conducted among young and working Silesian women. Conclusions emphasize the importance of implementing work-life balance improvements by people and organizations. The author stresses the meaning of such solutions for improving a demographic situation in contemporary societies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis". "Folia Oeconomica" 2010, nr 240.
 2. Cascio F.W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 180.
 3. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Daniels L., What Does Work-Life Balance Mean?, www.W-LB.org.uk [za:] S. Borkowska, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis". "Folia Oeconomica" 2010, nr 240.
 5. Gatrell C.J., Burnett S.B., Cooper C.L., Sparrow P., Work-life balance and parenthood: a comparative review of definitions, equity and enrichment, "International Journal of Management Reviews" 2013, vol. 15.
 6. Jóźwiak J., Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski?, w: Polska w Europie - przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna, t. I, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 7. Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005, s. 25 [za:] W. Ratajczyk, Praktyki wspierania równowagi praca - życie w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis". "Folia Oeconomica" 2010, nr 240.
 8. Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European countries, European Commission Directorate - General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.1, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005, s. 25, [za:] W. Ratajczyk, Praktyki wspierania równowagi praca - życie w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" 2010, nr 240, s. 46.
 9. Reiter N., Work Life Balance: What DO You Mean? The Ethical Ideology Underpinning Appropriate Application, "The Journal of Applied Behavioral Science" 2007, vol. 43.
 10. Rękas M., Równowaga praca - życie wyzwaniem wobec problemów demograficznych krajów UE, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 145.
 11. Równowaga praca - życie. E-poradnik, red. S.W. Siwy, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 12. Sedlak K., Total Rewards - przyszłość systemów wynagradzania, 2012, www.wynagrodzenia.pl [20.04.2014].
 13. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, red. A. Titkow, Wyd. ISP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-752X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu