BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Nowy wymiar strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej a "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe"
A New Dimension of Sustainable Development Strategy of the European Union and "The Development Challenges for Poland in 2030"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 117-128, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Europe 2020 Strategy, Sustainable development, Socio-economic development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z priorytetów nowej strategii "Europa 2020" jest zrównoważony rozwój, związany ze wspieraniem gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Ma być on realizowany wraz z priorytetami dotyczącymi rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz wspieraniem gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Raport "Polska 2030" podejmuje próbę wyznaczenia długookresowej, strategicznej orientacji dla naszego kraju. Realizacja wyzwań rozwojowych sformułowanych w dokumencie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" powinna przyczynić się do znaczącej poprawy pozycji Polski, jako podmiotu realizującego strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, zawartą w dokumencie "Europa 2020".(abstrakt oryginalny)

One of the priorities of the new Strategy Europe 2020 is the sustainable development, linked to the promotion of the economy that uses resources more efficiently, more environmentally friendly and more competitively. It is to be implemented with priorities concerning the development of knowledge and innovation-based economy, supporting the economy characterized by high employment and providing economic, social and territorial cohesion. "Poland 2030 Report" attempts to design a socio-economic policy setting out a long term strategy. The accomplishment of the development challenges should help improve the position of Poland against other EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010)2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
  2. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
  3. Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) - Odnowiona strategia, Rada UE, 10917/06, Bruksela, 26.06.2006.
  4. Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (dostęp: 2.11.2009).
  5. Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, IBnGR, www.pfsl.pl.
  6. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
  7. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej COM(2005) 24 końcowy, Bruksela, 2.02.2005.
  8. Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, COM(2001)264 finał, Bruksela, 15.05.2001.
  9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu