BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Piotr (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Poziome wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Horizontal Equalization of the Incomes of Territorial Self-Government Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 167, s. 173-182, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Local government, Equal opportunity of developing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono systemem wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami. System ten został oparty w Polsce na wpłatach dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, a wysokość tych wpłat uzależniona jest od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego (w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Rozwiązanie to ma według autora istotną wadę, gdyż w niektórych przypadkach powoduje zbyt duże jednostkowe obciążenia i trudno je określić rozłożonymi równomiernie. W zakończeniu zaproponowano zmiany kryterium, na podstawie którego wskazywane byłyby jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do dokonywania wpłat z tego tytułu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the system of equalization of the territorial self-government units' income by redistributing money among these units. In Poland the system has been based on payments made by self-government units into the country budget assigned to balancing part or regional part of general subvention. The level of the payments depends on income tax ratio of the separate self-government unit (per one inhabitant). Such a solution has, according to the author, a flaw, as in some cases it causes too much individual burden and it is difficult to say it is distributed regularly.At the end, the author proposes the change in the criterion on the base of which self-government units obliged to the payments would be pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bordo A., Roszczenia gmin o subwencje ogólne i dotacje celowe (wybrane zagadnienia), "Państwo i Prawo" 1992, nr 6.
 2. Dębowska-Romanowska T., Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 1995.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 4. Gliniecka J., Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2001.
 5. Glumińska-Pawlic J., Dochody jednostek samorządu terytorialnego de lege lata i de lege ferenda, [w:] System finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003.
 6. Guziejewska B., Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 5.
 7. Kornberger-Sokołowska E., Mekiński M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo finansowe, red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
 8. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2008.
 9. Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1998, nr 162, poz. 1126 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001, DzU 1998, nr 150, poz. 983 z póź. zm.
 15. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966 z poźn. zm.
 16. Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu