BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Rawa Tadeusz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Anders Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Bagiński Paweł (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Impact of working parameters of the pin sowing unit and sowing parameters on the regularity of dosing oats seeds
Wpływ parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz parametrów siewu na równomierność dozowania nasion owsa
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 113-123, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych
Corn, Machinery and equipment, Agricultural machinery industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu prędkości obrotowej wałka wysiewającego (4-34 obr•min-1), szerokości szczeliny wysiewającej (1-5 mm) w kołeczkowym zespole wysiewającym oraz szerokości międzyrzędzi (7-15 cm) i prędkości siewu (4-12 km•h-1) na równomierność dozowania nasion owsa odmiany Flämingsprof przy stałej ilości wysiewu 156 kg•ha-1, wynikającej z przyjętej, zalecanej obsady 400 nasion•m-2. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem wskaźnika nierównomierności podłużnej wysiewu nasion. Wykazano, że spośród badanych czynników istotny wpływ (α=0,05) na równomierność dozowania nasion, ma szerokość międzyrzędzi, prędkość obrotowa wałka wysiewającego oraz szerokość szczeliny wysiewającej. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, zawierające dwie zmienne niezależne - szerokość międzyrzędzi i szerokość szczeliny wysiewającej. Wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion przy zmianie szerokości międzyrzędzi z 7 na 15 cm zmniejszyła się o ok. 35% - z wartości 0,72 do 0,46.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results concerning the impact of rotational speed of a sowing shaft (4-34 rot•min-1), width of a sowing opening (1-5 mm) in a pin sowing unit and width of interrows (7-15 cm) and sowing speed (4-12 km•h-1) on the regularity of dosing Flämingsprof oat seeds at the fixed amount of sowing 156 kg•ha-1, which results from the accepted, recommended stock density of 400 seeds•m-2. Tests were carried out on the laboratory stand in two stages. In the first one, measurements related to determination of the performance characteristic of the tested sowing unit was carried out, in the second one, measurements related to determination of the longitudinal irregularity index of seeds sowing was performed. It was proved that from among the investigated factors, regularity of dosing seeds has significant impact (α=0.05) on the width of interrows, rotational speed of the sowing shaft and the width of the sowing opening. From analysis of regression of many variables with stepwise procedure of elimination of non-significant variables, a second degree equation was obtained, which included independent variables - the width of interrows and the width of the sowing opening. The value of irregularity index of seeds sowing at the change of interrows width from 7 to 15 cm decreased by approx. 35% - from value 0.72 to 0.46.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudnik, P. (2006). Równo w rzędzie. Pozyskano z: http://www.farmer.pl/_/archiwum/2006/ Rowno_w_rzedzie/?id=375.
 2. Heege, H. J. (1993). Seeding methods performance for cereals, rape, and beans. American Society of Agricultural Engineers, Vol. 36, 653-661.
 3. Kogut, Z. (1998). Wskaźniki jakości wysiewu w ocenie pracy siewników rzędowych. Problemy inżynierii Rolniczej, 4, 23-38.
 4. Kogut, Z. (2005). Regulacja siewników uniwersalnych. Pozyskano z: http://raport.noip.org/ index.php?option=com_contetnt&task=view&id=612&Itemid=43
 5. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1994). Badania podłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych. Roczniki Nauk Rolniczych, T 80 C-1, 127-133.
 6. Lipiński, A. (2001). Badania podłużnej nierównomierności wysiewu nasion zbóż na wyjściu z przewodu nasiennego o eliptycznym zakończeniu. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: "Problemy inżynierii rolniczej na progu III tysiąclecia", 367-370.
 7. Lipiński, A.; Markowski, P.; Rawa, T. (2004). Próba oceny wydajności i równomierności dozowania nasion pszenicy kołeczkowymi zespołami wysiewającymi przy wysiewie górnym i dolnym. Inżynieria Rolnicza, 4(59), 171-180.
 8. Markowski, P.; Letki, Ł.; Rawa, T.; Kaliniewicz, Z.; Anders, A.; Zarajczyk, J. (2012). Próba wyrównania strugi nasiennej w siewniku rzędowym z grawitacyjnym transportem nasion. Inżynieria Rolnicza, 3(138), 119-126.
 9. Markowski, P.; Lewicki, M.; Rawa, T. (2011). Analiza równomierności dozowania nasion pszenicy zespołem wysiewającym systemu reguline. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 215-222.
 10. Markowski, P.; Rawa, T. (2009a). Kołeczkowy zespół wysiewający. Część I. Budowa i zasada funkcjonowania. Inżynieria Rolnicza, 5(114),.201-209.
 11. Markowski, P.; Rawa, T. (2009b). Kołeczkowy zespół wysiewający. Część II. Wpływ wybranych parametrów na wydajność i równomierność dozowania nasion rzepaku. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 211-218.
 12. Markowski, P.: Rawa, T. (2008). Porównanie parametrów geometrycznych dwusegmentowych kołeczkowych zespołów wysiewających. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 175-183.
 13. Markowski, P.; Rawa, T. (2010). Kołeczkowy zespół wysiewający. Część III. Wpływ wybranych parametrów na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 49-56.
 14. Markowski, P.; Rawa, T.; Warych G. (2007). Próba określenia wpływu przewodu nasiennego i redlicy siewnika na równomierność wysiewu nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 137-143.
 15. Rawa, T.; Lipiński, A. (2001). Badania nierównomierności dozowania nasion pszenicy zespołami wysiewającymi wybranych firm. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(31), 13-20.
 16. Rawa, T.; Markowski, P. (2001). Analiza kołeczkowych zespołów wysiewających w aspekcie ich konstrukcji i równomierności dozowania nasion. Inżynieria Rolnicza, 13(33), 383-389.
 17. Rawa, T.; Markowski, P.; Lipiński, A. J. (2005). Próba określenia wpływu parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 255-263.
 18. PN-84/R-55050:1985. Metody badań siewników polowych rzędowych i rzutowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.037
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu