BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaszewska Sylwia (Politechnika Łódzka), Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
O sytuacjach kryzysowych w badaniach naukowych na podstawie badań fokusowych
About Crisis Situations in Scientific Research Based on Focus Group Interview
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 506-518, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Badania naukowe, Wywiad zogniskowany
Crisis situations, Scientific research, Focus group
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji Nr DEC-2013/09/N/HS4/03868
Abstrakt
W artykule postawiono pytanie: czy w badaniach naukowych mogą wystąpić sytuacje kryzysowe? Na podstawie opisu przypadku wykorzystania metody badań fokusowych w praktyce badawczej z zakresu nauk o zarządzaniu zidentyfikowano zaistnienie pewnych niekorzystnych zjawisk, takich jak: trudna rekrutacja uczestników, trudności z ustaleniem terminu i miejsca spotkania, trudności wynikające z różnic w języku komunikacji, trudności z "opanowaniem" dyskusji grupowej oraz trudności z opracowaniem zebranego materiału. W podsumowaniu sformułowano zalecenia, które w przyszłości mogą zminimalizować wystąpienie podobnych sytuacji kryzysowych lub wpłynąć na poprawę oceny badania, a tym samym również na uzyskane wyniki. (abstrakt oryginalny)

The problem of occurring crises in scientific research is discussed in this article. Based on a case study describing the research practice in the field of management sciences, in which a focus method was used, some unfavorable phenomena were identified. Among them it should be mentioned such phenomena as: difficult recruitment of research participants, difficulties in determining the date and place of the research meeting, difficulties arising from differences in communication between the researcher and people researched, difficulties in "prevailing" group discussion, and difficulties in the development of the collected material. In summary, some recommendations were made, which may minimize the occurrence of similar difficulties (crises) in the future and improve the assessment of this type of studies, and thereby improve the obtained research results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz, J. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Dom Organizatora, TNOiK.
 2. Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 3. Barbour, R. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: PWN.
 4. Bełz, G. (2011). System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 5. Chybalski, F. i Matejun, M. (2013). Organizacja jako obiekt badań - od zbierania danych do analizy wyników. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. Gawlik, K. (2012). Badania fokusowe. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (tom 2). Warszawa: PWN.
 7. Grądzki, R. i Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 3/2.
 8. Kamberelis, G., Dimitriadis, G. (2014). Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2) Warszawa: PWN.
 9. Kostera, M. (2010). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kral, Z. i Zabłocka-Kluczka, A. (2003). O istocie zjawisk kryzysowych organizacji. W: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych. Wrocław: Cornetis sp. z o.o.
 11. Krzakiewicz, K. (2008). Zarządzanie antykryzysowe w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.
 13. Maison, D. (2010). Możliwości i przesłanki do wykorzystania badań fokusowych w ewaluacji. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 14. Malinowski, H. (2007). Badanie dynamiki grupy w fokusie. W: J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Nogalski, B. i Macinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 16. Paździor, A. (2013). Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Warszawa: Difin.
 17. Podolski, B. (2010). Skąd biorą się kryzysy. Warszawa: Fijorr Publishing.
 18. Silverman, D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.
 19. Sławińska, M., Witczak, H. (2012). Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Warszawa: PWE.
 20. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i wiedza.
 21. Stewart, D.W., Shamdasani, P.N. (2014). Focus Groups: Theory and Practice. Third Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
 22. Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 23. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (2010). Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 wraz z późniejszymi zm.
 24. Walecka, A. i Zakrzewska-Bielawska, A. (2010). Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu. W: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/1.
 25. Walecka, A. (2014). Manager's behaviour determinants in the enterprise crisis situation. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 26. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec i J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 27. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Warszawa: IOiZwP Orgmasz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu