BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromelska Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Sytuacja zdrowotna dzieci w Polsce - aktualne problemy i wyzwania dla polityki zdrowotnej
The Healthcare Situation of Children in Poland - Current Problems and Challenges of the Healthcare System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 146, s. 269-285, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny
Słowa kluczowe
Promocja zdrowia, Rodzina, Zdrowie, Polityka zdrowotna, Dzieci
Health promotion, Family, Health, Health care policy, Children
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje najważniejsze czynniki warunkujące stan zdrowia dzieci i problemy zdrowotne młodego pokolenia. Zwraca uwagę na aktualne wyzwania, przed jakimi staje państwo przy realizacji zdrowotnej polityki publicznej wobec dzieci. Wszelkie błędy organizacyjne i systemowe w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych całego pokolenia, stąd tak ważne jest wypracowanie skoordynowanego, całościowego i powszechnego systemu opartego na rzetelnej ocenie sytuacji. Szczególne miejsce w opracowaniu poświęcone zostało problematyce opieki zdrowotnej nad uczniem, a zwłaszcza rozwojowi takich funkcji w zakresie medycyny szkolnej, jak: promocja zdrowia i profilaktyka, a także rehabilitacja. (abstrakt oryginalny)

The article presents the most important factors determining children's health and the health problems of the younger generation. It points out the challenges a modern country faces while running the public healthcare system for children. Any mistakes in implementing and coordinating the healthcare policies might lead to serious consequences affecting whole generations, therefore one unified system based on objective and reliable research is required. The article focuses on healthcare situation of students, and the development of health promotion, prophylaxis and rehabilitation within that group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CEHAP, Instytut Medycyny Pracy, Wypadki w szkole - diagnoza, http://cehap.pl/3-7-1/Diagnoza.html [data dostępu: 30.04.2010].
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej, Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - młodzież 2008. Raport końcowy z badania zrealizowanego na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa grudzień 2008, http://www.narkomania.gov.pl/mlodziez2008.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 3. Europejski System Dotyczący Informacji o Środowisku i Zdrowiu (ENHIS), Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, opracowano na podstawie materiałów uzyskanych od prof. Jadwigi Charzewskiej z Instytutu Żywności i Żywienia i dr Joanny Mazur z Instytutu Matki i Dziecka oraz udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji,
 4. http://www.enhis.pl/index.php/main/index/2-1-2-6/Aktywnosc_fizyczna_dzieci_i_mlodziezy.html [data dostępu: 30.04.2010].
 5. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_2000-2009.pdf [data do-stępu: 30.04.2010].
 6. Główny Urząd Statystyczny, Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2008, tablice przeglądowe, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_646_PLK_HTML.htm [data dostępu: 30.04.2010].
 7. GUS, Departament Badań Społecznych, Dzieci - rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja, Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_dzieci_rodzina_zdr_wychow_edu.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 8. GUS, Departament Statystyki Społecznej, Stan zdrowia ludności Polski, notatka informacyjna, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1167_PLK_HTML.htm [data dostępu: 30.04.2010].
 9. GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, Warszawa 2009,
 10. http://www.men.gov.pl/images/pdf/statystyka/ow2008_2009.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 11. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., wykres 5. Ludność oceniająca swoje zdrowie poniżej oceny dobrej - w odsetkach, Warszawa 2006, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_stan_zdrowia_2004.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 12. GUS, Stan zdrowia ludności w 1996 r. Niepełnosprawność dzieci według stopnia ograniczenia spraw-ności oraz województw w 1996r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1167_PLK_HTML.htm [data dostępu: 30.04.2010].
 13. Konferencja prasowa organizowana przez dr. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i przez prof. Mirosława Jarosza, dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia związana z objęciem patronatu nad realizacją Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, http://www.rpo.gov.pl/pliki/1195042943.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78 poz. 483).
 15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (DzU 1991 nr 120 poz. 526).
 16. Leńczuk-Gruba A., Kobos E., Wrońska I., Przyczyny utrudnionej realizacji edukacji zdrowotnej w szkole w opinii pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Problemy Pielęgniarstwa tom 15 nr 4 / 2007, http://www.viamedica.pl/ [data dostępu: 30.04.2010].
 17. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej nad populacją w środowisku nauczania i wychowania w województwie mazowieckim, http://www.mczp.pl/pdf/informacja_opieka_zdr_w_srodowisku_nauczania_i_wychowania.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 18. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze), Bydgoszcz, grudzień 2008, http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli3/px_remote_lby_p_07_132_200902041431591233754319_01 [data dostępu: 30.04.2010].
 19. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały nr 90/2007, Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 20. Oblacińska A., Jodkowska M., Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Otyłość u polskich nastolatków, epidemiologia, styl życia, samopoczucie, Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce, Warszawa 2007, http://www.imid.med.pl/klient/file/otylosc.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (DzU 2009, nr 139, poz. 1133).
 22. Szymborski J., Opieka medyczna nad dzieckiem w Polsce, "Polityka Społeczna" 2004, nr 9,
 23. Szymborski J., Jakóbik K., Zdrowie dzieci i młodzieży, Biuletyn RPO (materiały) nr 62, GUS, Warszawa 2008, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12242300580.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
 24. Wystąpienie prof. Mirosława Jarosza, Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia - 14 listopada 2007 r., http://www.rpo.gov.pl/pliki/1195045369.pdf [data dostępu: 30.04.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu