BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobak Maciej (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Prawo do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy - zagadnienia wybrane
Right to Administrative Court in Cases from the Scope of Employment Law - Chosen Problems
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 152-170, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Prawo pracy
Law, Legal regulations, Administrative law, Labour law
Abstrakt
Podejmując problematykę prawa do sądu nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jego treść nasycona jest pierwiastkiem prawnonaturalnym. Jest ono już tak silnie odciśnięte w kulturze prawnej państw współczesnych, że właściwie nie można wyobrazić sobie, by mogły one funkcjonować z jego pominięciem, wszelkie zaś deklaracje normatywne w tym zakresie - tj. jednoznacznie wyartykułowane wypowiedzi prawodawcze konstytuujące prawo do sądu - zdają się mieć charakter wyłącznie afirmatywny a nie kreujący. Nie oznacza to jednak, że każde działanie legislacyjne w tym przedmiocie należy oceniać jako zbędne. Niewątpliwie prawo do sądu zostało pomyślane jako prawo uniwersalne i powszechne, rolą zaś ustawodawcy jest dbać o to, by spod jego zakresu nie umknął żaden obszar, w którym jednostka pozbawiona byłaby ochrony. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że sytuacje i stosunki, w jakie uwikłane będą podmioty prawa mogą mieć - i co do zasad będą mieć - bardzo zróżnicowany charakter, a co za tym idzie ich prawne zakotwiczenie może sięgać zarówno do prawa cywilnego, karnego jak i administracyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 11.
 2. P. Hoffmański, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997, s. 203.
 3. J. Filipek, Założenia strukturalne postępowania sądowo-administracyjnego, Krakowskie Studia Prawnicze 1984, Rok XVII, s. 44 i 45.
 4. T. Zieliński, Sądowa kontrola decyzji administracyjnych w sprawach zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1981, nr 4, s. 2.
 5. T. Zieliński w: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977, s. 254.
 6. L. Garlicki, Prawo do sądu, [w:] Prawa człowieka, model prawny, pod red. R. Wieruszewskiego, Ossolineum 1991, s. 544.
 7. L. Wiśniewski w: Gwarancja praw i wolności człowieka i obywatela w przyszłej konstytucji, [w:] Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, Poznań 1990, s. 81-96.
 8. F. E. Schnapp, Rozważania nad konstytucyjną zasadą państwa prawa, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla prof. J. Jendrośki, Wrocław 1999, s. 340.
 9. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 1997, nr 11-12, s. 93-97.
 10. M. Bogusz, Granice przedmiotowe prawa do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, t. XIII, s. 356-364.
 11. R. Hauser, Konstytucyjny model sądownictwa administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003, s. 144.
 12. A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 1998, nr 7, s. 11.
 13. R. Hauser, Przekształcenia modelu polskiego sądownictwa administracyjnego, Forum Iuridicum 2002, nr 1, s. 97 i 98.
 14. R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, Ruch Praw-niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, Rok LXVI, z. 2, s. 25.
 15. D. R. Kijowski w: Wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych a sądowa kontrola administracji, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. J. Filipka, Kraków 2001, s. 331-336.
 16. B. Adamiak, Rozgraniczenie właściwości sądów w polskim systemie prawnym, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem praw i wolności obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005, s. 9.
 17. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996, s. 23.
 18. T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Po-stępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2004, s. 27 i 28.
 19. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 38 i 39.
 20. E. Ochendowski, [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2007, s. 49-51.
 21. J. Zimmermann, Prawo do sądu w prawie administracyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, rok LXVIII, z. 2, s. 308 i 309, 320.
 22. W. Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994, s. 28, 54.
 23. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 88 i n.; M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956, s. 293 i n.
 24. M. Zdyb, Służba publiczna, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin prof. W. Łączkowskiego, Lublin 2003, s. 349-375.
 25. Z. Sypniewski, Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na pod-stawie mianowania, Warszawa - Poznań 1976, s. 10.
 26. T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000, s. 18 i 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu