BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska), Wojciechowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym1 w województwie pomorskim
Professional Activity of Elderly Persons in Pomerania Region
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 2, s. 17-31, tab, rys., bibliogr. 22 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Wiek emerytalny, Przemiany demograficzne
Activity rate of population, Elderly people, Retirement age, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę starzenia się społeczeństwa województwa pomorskiego i wynikających stąd konsekwencji dla regionalnego rynku pracy. Celem artykułu jest ocena sytuacji osób w wieku okołoemerytalnym na pomorskim rynku pracy oraz systematyka działań podejmowanych w regionie, aktywizujących zawodowo tę grupę społeczną.(abstrakt oryginalny)

The article discuss the problem of ageing population in Pomerania region and its social and economic consequences, especially on regional labour market. The main aim of the article is to present the situation of elderly on regional labour market and activities (projects) which have been launched in the region for growth of professional activeness in that social group.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active ageing. A policy framework (2002), World Health Organization, Madrid, (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf).
 2. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III i IV kwartale 2010 roku. Opracowanie sygnalne (2011), Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 3. Bałandynowicz-Panfil K., Łosiewicz M. (2010) Jak zatrudniać pracowników 45+ i odnieść sukces. Informator dla pracodawców z MSP, (http://www.pomorskie.eu/res/praca/aktualnosci/0_2010/05_2010/broszura_wykorzystaj _druk.pdf).
 4. Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (2008), Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Dolny E. (2009) Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej w starszym wieku, (w:) Z. Wiśniewski (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Dom Organizatora, Toruń, s. 134.
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010, (COM 2010, 2020 wersja ostateczna).
 7. Ilmarinen, J. (1999) Ageing workers in the European Union: Status and promotion of work ability, employability and employment, (w:) R. Lindley (red.) (2006) Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment. Final report, Warwick Institute of Employment Research, University of Warwick, Munich, s. 87-89.
 8. Kryńska E. (2006) Zasoby pracy w Polsce - stan obecny i perspektywy. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Łódź, s. 37-39.
 9. Longer working lives trough pension reform (2009), Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission, Luxemburg.
 10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008), Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, s. 126.
 12. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2011 (2011), Załącznik do Uchwały nr 481/43/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.
 13. Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2011 (2011), Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 14. Rosset E. (1959) Proces starzenia się ludności. Studium Demograficzne. Warszawa.
 15. Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (2007) Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Raport z badań. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, s. 64.
 16. Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013 (2006), Załącznik do Uchwały nr 1056/L/06Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006r.
 17. Strategia rozwoju województwa pomorskiego (2005), Załącznik do Uchwały nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005r.
 18. Sztanderska U. (2008) Przyczyny wczesnej dezaktywacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS, (w:) Dezaktywacja osób w wieku około emerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 18.
 19. The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). Forthcoming European Economy 2/2009, The European Commission (DG ECFIN) and The Economic Policy Committee (AWG).
 20. Wiśniewski Z. (2009) Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 21. World Population Prospects: The 2008 revision. Volume II: Sex and age distribution of the Word population (2009), United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, s. 121, 735.
 22. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej (2005), Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej z dnia 2 lutego 2005 r. (COM 2005/24), s.10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu