BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Uwarunkowania i szanse wspierania napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
Factors and Opportunities of Supporting the Inflow the Foreign Direct Investments in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 419-433, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Rozwój regionalny
Direct investments, Foreign investment, Foreign capital, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu rozważano główne różnice atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Zaprezentowano motywy wstępnego napływu ZIB do Polski na poziomie regionalnym. W artykule objaśniono, że ci inwestorzy, dla których czynniki aglomeracyjne, wiedza oraz czynniki rynkowe są ważnym bodźcem inwestowania w Polsce, skłonni byli wybierać region Mazowsza, pomimo że rozważali inne regiony. Natomiast inwestorzy, dla których istotną motywacją dla założenia firmy w Polsce był niski koszt nakładów, dostępność do siły roboczej, zasobów oraz czynniki geograficzne, preferowali inne regiony niż obszar Mazowsza. Stwierdzono, że regiony Polski różnią się istotnie atrakcyjnością inwestycyjną dla kapitału zagranicznego oraz regionalnymi charakterystykami, mając znaczenie przy wyborze głównej lokalizacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study considers main differences in the attractiveness of Polish regions. It presents the motives for the initial inflow of foreign direct investments (FDI) in Poland at the regional level. This article explains that those investors for whom agglomeration, knowledge and market factors are the main motives for investing in Poland, tended to choose the Mazowieckie region despite the fact that other regions were also considered. However, investors for whom low input costs, availability of labour and resources and geographical factors are significant motives for setting up a business activity in Poland, favour other regions. These findings confirm that Polish regions do indeed differ substantially in attracting foreign capital and that regional characteristics matter in the selection of primary location choice in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal J.P., Determinants of foreign direct investment: A survey, "Weltwirtschaftliches Archive" 1980, no. 4.
 2. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, materiał na konferencje prasową 26.05.2009, GUS, Departament Statystyki Finansów, Warszawa 2009.
 3. Chidlow A., Young S., Regional determinants of FDI distribution in Poland, The William Davidson Institute at the University of Michigan, Working Paper, no. 943, November 2008.
 4. Dunning J.H., Multinational enterprises and the global economy, Addison-Wesley Publishing, Wokingham 1992.
 5. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 6. Fundusze na wsparcie MSP. Konkurencyjność i innowacje, Monitor Unii Europejskiej, nr 12 (42).
 7. Fundusze unijne dla samorządów z Polski Wschodniej, Monitor Unii Europejskiej, nr 7/8 (37/38).
 8. Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna regionów - wyniki badań z 2008 r., materiały konferencji w PAIiIZ, Warszawa, 28.04.2009, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, http://www.paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=2086.
 9. Gorzelak G., Polskie region w procesie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 10. Hadgkinson A., Hyland C., Pomfret S., The determination of location in new South Wales, "Regional Studies" 2001, no. 35 (1).
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 12. Kosztowniak A., Możliwości finansowania unijnego dla MSP oraz rola instytucji pośrednictwa finansowego w latach 2007-2015, w: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (wybrane problemy), red. Z. Głodek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009.
 13. Kosztowniak A., Możliwości i bariery finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa z funduszy unijnych, w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, red. P. Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydawnictwo VIZJA Press&IT, Warszawa 2009.
 14. Lewicki A., Instytucje finansowe będą miały co robić, "Kurier Finansowy" 2007, nr 6 (6).
 15. Namyślak B., Kapitał zagraniczny w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Warszawa-Kraków 2004.
 16. Nandakumar P., Wagne C., The determinants of Swedish and total foreign direct investment in the Baltic, "Journal of Emerging Markets" 2001, no. 5.
 17. Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2007 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 18. Vernon R., The location of economic activity, w: Economic analysis and the multinational enterprises, red. J.H. Dunning, London 1974.
 19. Vernon R., The product cycle hypothesis in a new international environment, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1979, no. 41.
 20. Woodward D.P., Location determinants of Japanese manufacturing start-ups in the United States, "Southern Economic Journal" 1992, no. 58.
 21. www.mrr.gov.pl
 22. Z jakiego programu przedsiębiorcy mogą realizować projekty? Przewodnik po programach operacyjnych, w: Fundusze strukturalne. Poradnik dla samorządowców i przedsiębiorstw, Miesięcznik Instytutu Europeistyki, nr 7, wrzesień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu