BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Cracow, Poland), Cupiał Michał (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Dynamics of organic farming development and its subsidizing
Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz jego subwencjonowanie
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 183-192, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ekologia, Dopłaty dla rolnictwa, Produkcja
Arable farm, Ecology, Payments for agricultural, Production
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego cechuje duża dynamika wzrostu liczby gospodarstw o tym systemie produkcji (liczba gospodarstw zwiększyła się 10-okrotnie na przełomie 2003-2012 r). Rośnie również powierzchnia użytków rolnych przeznaczanych pod tego typu uprawy. W znacznie wolniejszym tempie wrasta liczba przetwórni rolniczych surowców pochodzących z ekologicznych upraw, niemniej jednak tendencja jest stale wzrostowa. Wyniki badań terenowych na próbie 100 gospodarstw rolnych potwierdziły ogólnokrajowy trend rozwoju gospodarstw ekologicznych. Istotną informacją jest również fakt, że respondenci z badanych obiektów deklarowali posiadanie dodatkowych źródeł dochodów, zaznaczając przy tym, iż dochody tylko z produkcji ekologicznej nie pokrywają potrzeb bytowych utrzymania rodziny.(abstrakt oryginalny)

Development of the Polish organic farming is characterized with great dynamics in the increase of the number of farms operating in this production system (number of farms increased by 10 times within 2003-2012). Moreover, area of agricultural land designated for such crops increases. Number of agricultural food-processing plants of raw materials, which come from organic farming, increases in a slower pace. Nevertheless, the trend is constantly rising. Results of field research on the example of 100 farms confirmed a national trend of organic farms development. The fact, that respondents from the researched facilities declared additional income sources, adding that incomes from organic production do not cover living demands for maintaining a family, was an essential information.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cupiał, M.; Szeląg-Sikora, A. (2014). Komputerowe wspomaganie zarządzania w gospodarstwach ekologicznych. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-64377-11-2.
  2. Kowalski J. i in., (2012). Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Część i - założenia, program oraz metodyka badań, analiza badań wstępnych, system informatyczny. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-930818-7-5.
  3. Sikora, J. (2009). Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w gminach Polski południowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 9.
  4. Szeląg-Sikora, A. (2011). Uwarunkowania subwencjonowania rolniczej produkcji ekologicznej w okresie akcesyjnym 2007-2013. Inżynieria Rolnicza 7(132), 163-169.
  5. Tyburski, J.; Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa, 191-195.
  6. Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Pozyskano z http://www.ijhar-s.gov.pl/komisja-kodeksu-zywnosciowego-faowho.html
  7. Rolnictwo ekologiczne. Pozyskano z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013 /program-rolnosrodowiskowy/program-rolnosrodowiskowy-kampania-2013.html
  8. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Pozyskano z: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci /Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce
  9. Raport o stanie rolnictw ekologicznego w Polsce w latach 2003-2012. Pozyskano z: http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-o-ekologii.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.044
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu