BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Regional Determinants of Development of Small and Medium-sized Enterprises in the Light of Empirical Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 560-574, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna, Rozwój przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Badania empiryczne, Wyniki badań
Small business, Regional economy, Enterprise development, Development barriers, Enterprises study, Questionnaire survey, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa są ważnymi aktorami w gospodarce regionalnej. Z jednej strony rozwój tych podmiotów może się przyczynić do rozwoju regionu poprzez: kreowanie nowych miejsc pracy, stymulowanie innowacji, zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych, poprawę warunków życia mieszkańców, większe wpływy do budżetów lokalnych oraz poprawę ekonomiki regionu. Z drugiej zaś strony regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw mogą mieć pozytywny (stymulatory), jak również negatywny (bariery) wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów w danym regionie. Celem artykułu jest identyfikacja regionalnych uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu oraz badań własnych. Niniejsze opracowanie koncentruje się w pierwszej części na klasyfikacji uwarunkowań rozwoju MSP, druga część poświęcona jest analizie wpływu tych uwarunkowań na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań własnych. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises are important actors in the regional economy. On the one hand, the growth of these entities may contribute to the development of the region through: creating new jobs, stimulating innovation, meeting the needs of local communities, improving living conditions of inhabitants, generating greater revenue for local budgets and improving the economics of the region. On the other hand, regional determinants of development of small and medium-sized businesses can have a positive (stimulants) as well as negative (barriers) impact on the functioning of these entities in a given region. The paper aims to identify determinants of regional development of small and medium-sized enterprises in the light of the literature and the author's own research. The first part of the paper focuses on the classification of determinants of SMEs' development and the second part is devoted to the analysis of the impact of these determinants on the development of small and mediumsized enterprises based on the author's own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z., Armington, C. (2004). The impact of geographic differences in human capital on service firm formation rates. Journal of Urban Economies, 56 (2), 244-278.
 2. Acs, Z. (2010). Entrepreneurship and regional development, Northampton MA: Edward Elgar.
 3. Barlett, W., Bukovic, B. (2001). Barriers of SME growth in Slovenia. Economic Policy in Transition Economies, 11(2), 177-195.
 4. Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków.
 5. Filipiak B., Ruszała J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty. Warszawa: Difin.
 6. Glaeser, E., Kerr, W. (2009). Local industrial conditions and entrepreneurship: How much of the spatial distribution can we explain?, Journal of Economics and Management Strategy, 18(3), 623-663.
 7. Gudkova, S. (2008). Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 8. Ignatiuk, S. (2011). Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północnowschodniego regionu kraju. Ekonomia i Zarządzanie, tom 3, nr 2, 7-20.
 9. Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 10. Kokocińska, M. (2012). Konwergencja gospodarcza na poziomie mezoekonomicznym, (w:) Kokocińska, M. (red.) Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 9-39.
 11. Korol, J.A., Szczuciński, P. (2011). Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski. Studium z zakresu ekonometrii regionalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. Korzeniewski, J. (2012). Metody selekcji zmiennych w analizie skupień. Nowe procedury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Kuciński, K. (red.) (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin, 153-209.
 14. Leszczyński, Z. (2011). Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym. (w:) M. Strużycki (red.) Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Warszawa: Difin, 228-260.
 15. Lisowska, R. (2010). Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych. [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, M. Matejun (red.), Warszawa: C.H. Beck, 198-199.
 16. Lisowska, R. (2012). Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce. [w:] Piasecki B. (red.) Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 81-112.
 17. Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Marjański, A. (2010). Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: M. Matejun (red. nauk.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: C.H. Beck, 30-47.
 19. Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy? Bydgoszcz: Wydawnictwo AJG.
 20. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 21. Porter, M.E. (2002). Harvard University Monitor Group, Research Triangle. Clusters of innovation initiative. Council on Competitiveness, Washington.
 22. Przygodzki, Z. (2007). Konkurencyjność regionów. [w:] J. Chądzyński i inni. (red.) Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu, 69-80.
 23. Skowronek-Mielczarek, A. (2011). Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] Matejun M., (red.) Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 24. Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2011). Polityka miejska a rozwój sektora MŚP. (w:) S. Lachiewicz, M. Matejun, (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 145-146.
 25. Steffens, P., Davidsson, P., Fitzsimmons, J. (2009). Performance Configurations Over Time: Implications for Growth-and Profit-Oriented Strategies, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Vol. 33, Issue 1, 125-148.
 26. Storey, D.J. (1994). Understanding the Small Business Sector, London: Routledge.
 27. Strużycki, M. (red.) (2004). Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Warszawa: SGH.
 28. Thurik, R., Wennekers, S. (2004). Entrepreneurship, small business and economic growth. Journal of Small Business Enterprise Development, 11(1), 140-149.
 29. Wach, K. (2008). Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 30. Wnorowski, H. (2001). Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju. [w:] Wnorowski, H., Letkiewicz, A. (red.) Praktyczne problemy przedsiębiorczości, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 31. Woźniak, M.G. (2006). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu