BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Zmiany na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2008
The Changes in the Polish Labour Market between the Years 1990 and 2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 656-672, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności, Zatrudnienie, Rynek pracy
Unemployment, Activity rate of population, Employment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja zmian, jakie zaszły na polskim rynku pracy w latach 1990-2008. Fakt, że w 1989 r. Polska rozpoczęła przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej spowodowało radykalne zmiany w funkcjonowaniu całej gospodarki narodowej, w tym rynku pracy. W badanym okresie zmieniła się struktura pracujących według sektorów własności, jak również sektorów ekonomicznych gospodarki. Przedstawiono jak zmieniała się aktywność zawodowa ludności powyżej 15 lat oraz stopa bezrobocia. Na końcu zwrócono uwagę na kilka istotnych problemów polskiego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present changes in the Polish labour market between the years 1990 and 2008. The fact that in 1989 Poland transformed from centrally planned economy into market economy brought about radical changes in the functioning of the entire national economy together with its particular markets including the labour market. That period saw changes in the structure of employed persons according to ownership and economic sectors. This paper presents changes of economic activity of the population above 15, and of the unemployment rate. Finally, it identifies several problems of the Polish labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujak K., Górniak J., Wybrane zagadnienia formowania się rynku pracy w Polsce, "Humanizacja Pracy" 1992, nr 1-2.
 2. Chrościcki T., Przebieg procesów społeczno-gospodarczych w latach 1900-1995. Próba oceny procesów, w: Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-1995, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1996.
 3. Janukowicz P., Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, "Polityka Społeczna" 2010, nr 1.
 4. Jarmołowicz W., Woźniak B., Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 5. Kabaj M., Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce, w: Rynek pracy na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodyński, L. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2003.
 6. Kabaj M., Zatrudnienie i wzrost gospodarczy: główne determinanty tworzenia i likwidacji miejsc pracy, w: M. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 7. Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 8. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 9. Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L., Mobilność międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, "Ekonomista" 2000, nr 6.
 10. Kwiatkowski E., Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Omega-Praksis, Łódź 1995.
 11. Kwiatkowski E., Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
 12. Kwiatkowski E., Teoria trzech sektorów gospodarki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 13. Newell A., Pastore F., Socha M., Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, "Ekonomista" 2000, nr 6.
 14. Ptaszyńska B., Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 15. Radziukiewicz M., Tendencje i perspektywy rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 2.
 16. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 17. Szylko-Skoczny M., Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku, "Polityka Społeczna" 2002, nr 1.
 18. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 19. Witkowski J., Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy?, raport nr 40, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2001.
 20. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 21. Zagórowska A., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki, w: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, red. R. Kośmider, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu