BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przyczyny wzrostu wydatków lokalnych
Causes of Local Expenditures' Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 254-268, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Wydatki budżetowe, Finanse publiczne
Public expenditures, Budget expenditures, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 1991-2008 wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce rosły w ujęciu bezwzględnym oraz w relacji do PKB. Wzrost wysokości tych wydatków w odniesieniu do PKB obserwowany jest także w innych państwach UE. Tendencja ta skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn tego zjawiska. Wydatki lokalne są finansowym wyrazem zadań wykonywanych przez JST, ale wysokość, rodzaje oraz kierunki wydatków zależą od wielu czynników. Czynniki te można podzielić na: socjologiczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz inne. (abstrakt oryginalny)

In the years 1991-2008 expenditures financed from the budgets of local government in Poland have grown in absolute terms and in relation to GDP. The increase in the amount of expenditure in relation to GDP is also observed in other EU countries. This trend tends to seek answer to the question of the causes of this phenomenon. Local expenditures are an expression of the tasks performed by local government units but the size, types and directions of spending depend on many factors. These factors can be divided into sociological, political, social, economic, etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 2. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 3. Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 4. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 5. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2008.
 6. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 7. Kańczuga W., Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2009 według wybranych działów klasyfikacji budżetowej, "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
 8. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Local public finance in Central and Eastern Europe, red. Ž. Šević, Wydaw. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Norfhampton, MA, USA, 2008.
 11. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public finance in theory and practice, wyd. 5, McGraw-Hill, New York 1989.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. nr 65, poz. 309 ze zm.).
 13. Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 14. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 29, Szczecin 2009.
 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok (www.poznan.pl).
 16. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Strumph K.S., A predictive index for the flypaper effect (www.unc.edu/~cigar/papers/Fly6.pdf).
 18. System finansowy w Polsce, t. 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański., B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Ustawa z 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 692 ze zm.).
 20. Wartalska M., Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 21. Wierzbicki J., Ekonomiczne warunki reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu