BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Mazurkiewicz Szymon (Kielecki Park Technologiczny)
Tytuł
Rola parków technologicznych w kształtowaniu przedsiębiorczego rozwoju przedsiębiorstw
The Role of Technology Parks in Shaping Entrepreneurial Business Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 575-590, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Badania empiryczne
Science and Technology Park, Enterprise development, Entrepreneurship, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania jest ujawnienie roli parków technologicznych (PT) w powstawaniu nowych i rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. Problem ten wpisuje się w badania nakierowane na znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między powstawaniem nowych i rozwojem przedsiębiorstw już istniejących, a czynnikami otoczenia regionalnego. Analiza prowadzona jest przez pryzmat identyfikacji aktywności PT funkcjonujących w Polsce. Wyniki badań mogą stanowić również punkt wyjścia diagnozy zachowań PT jako czynników otoczenia w konkretnym regionie oraz wskazania pożądanych kierunków jego zmian. Podjęty przez nas temat zwraca uwagę na fakt, że zarządzanie istniejącymi kompetencjami i tworzenie nowych może umożliwić PT konkurowanie poza ich obecnymi arenami konkurencji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to reveal the role of technology parks (TP) in the creation of new businesses and the expansion of existing ones. This issue is part of a study aimed at finding an answer to the question of whether there is a link between the creation of new businesses and the development of existing ones, and regional environment factors. The analysis is carried out through the identification of activity of TPs functioning in Poland. The results of the study may also be the starting point for the diagnosis on behaviours of TPs as environmental factors in a specific region and an indication of the desired directions of its changes. The subject undertaken by us draws attention to the fact that the management of existing competences and creating new ones could allow TPs to compete outside of their current arenas of competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, Warszawa: PARP.
 2. Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce, Raport 2014, Warszawa: PARP.
 3. Bratnicki, M. (2000). Badanie kompetencji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [w:] R. Krupski (red.), Metody zarządzania strategicznego, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 4. Bratnicki, M. (2008). Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, nr 5, 16-19.
 5. Bratnicki, M. (2009). Co napędza sukces przedsiębiorczości? Rola kontekstu zewnętrznego, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2, 391.
 6. Bygrave, W., Zacharakis A. (2008). Entrepreneurship, Hoboken, Wiley, za: M. Bratnicki, Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji, nr 5, 16-19.
 7. Cantù, Ch. (2010). Exploring the role of spatial relationships to transform knowledge in a business idea: Beyond a geographic proximity, Industrial Marketing Management, 39, 887-897.
 8. Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 9. Harding, R. (2008). Growing up: Entrepreneurship and its role in stimulating sustainable economic development, Inaugural report to the World Entrepreneurship Summit, London, za: Co napędza sukces przedsiębiorczości? Rola kontekstu zewnętrznego, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2, 394.
 10. Karpacz, J. (2011). Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Kuratko, D.F. (2009). The entrepreneurial imperativ of the 21st century. Business Horizons, 52, 421-428.
 12. Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 13. Mażewska, M. (2013). Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2012 r., Poznań-Warszawa: Wydawca Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 14. Peltola, S. (2012). Can an old firm learn new tricks? A corporate entrepreneurship approach to organizational renewal, Business Horizons, 55, 43-51.
 15. Skalik, J., Głuszek, E. (2002). Podejście zasobowe w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 16. Stabryła, A. (2009). Agregatowa zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2, 595.
 17. Stańczyk-Hugiet, E. (2015). Strategicznie o ekosystemie biznesu. [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 395.
 18. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji z dn. 20.03.2002 r., DzU Nr 41, 2002, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz DzU Nr 159, 2003, poz. 1537.
 19. Venckuviene, V., Snieska, V. (2010). Venture capital a tool in fostering innovativeness of tenants in science and technology park: Lithuanian casa. Economics and Management, 15, 310-319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu