BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania przetrwania przedsiębiorstw w gminie wiejskiej Wieliczki
Determinants of Enterprises' Survival from the Rural Commune of Wieliczka
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 366-370, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza
Rural areas, Entrepreneurship, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Wieliczka
Wieliczka Commune
Abstrakt
W artykule przestawiono uwarunkowania przetrwania małych przedsiębiorstw w gminie wiejskiej Wieliczki. W latach 2005-2009 odnotowano relatywnie niski stopień natężenia zakładania działalności gospodarczej osób fizycznych. Analiza struktury typów działalności pozwala sądzić, iż przedsiębiorcy nie wykorzystują w pełni potencjału gminy, wynikającego przede wszystkim z bogactwa walorów przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents determinants of small enterprises' survival in the rural commune of Wieliczki. In 2005-2009 there was a relatively low intensity of setting up business activity of private persons, whereas analysis of types' structure suggests that entrepreneurs do not take full advantage of the commune potential, resulting primarily from the wealth of natural environment value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Business demography in Europe. 2002: Observatory of European SMEs No. 5. EC 2002, 42.
 2. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. [www.stat.gov.pl].
 3. Kamiński R., 2004: Wspieranie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(123), 81.
 4. Lamontagne E., Thirion B., 2005: Créations d'entreprises: les facteurs de survie - les qualities du projet priment sur celles du créateur (Companies creation: the survival factors - the project qualities surpass the creator qualities), INSEE Premiere, no. 703, 03/2000 (za: Dominiak P. Sektor MSP we współczesnej gospodarce). PWN, Warszawa, 242.
 5. Niedzielski E., 1995: Przedsiębiorstwa pozarolnicze na wsi. Przegląd Organizacji, 10/95, 12.
 6. Ossowski J.C., 2004: Statystyczno-ekonometryczna analiza czynnikowa zdolności do przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (red. F. Bławat). SPG, Gdańsk, 107-118.
 7. Pomianek I., 2009: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). Maszynopis rozprawy doktorskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 8. Pomianek I., 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(3), 227-239.
 9. Psyk-Piotrowska E., 2001: Przejawy i cechy przedsiębiorczości na obszarach popegeerowskich. Wieś i Rolnictwo, 4(113).
 10. Pyciński S., Żołnierski A., 2007: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006. PARP, Warszawa, 23.
 11. Rakowska J., 2010: Zmiany natężenia rejestracji oraz wyrejestrowań nowopowstałych MSP w latach 2004-2009 w wybranych gminach wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 5, 187-192.
 12. Sikorska A., 2002: Szanse i utrudnienia w rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości [W:] Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Szkoła Główna Handlowa - Katedra Agrobiznesu, Warszawa, 170.
 13. Sikorska-Wolak I., 2004: Rozwój lokalny jako wielowymiarowe zjawisko społeczno-gospodarcze. [W:] Turystyka w rozwoju lokalnym (red. I. Sikorska-Wolak). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 17.
 14. Strategia Rozwoju Gminy Wieliczki. 2000. Wydanie gminy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu