BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska-Neweś Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Furmańska-Maruszak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Tworzenie w przedsiębiorstwie środowiska proinnowacyjnego jako determinanta jego rozwoju
Pro-innovative Environment Creation in a Company as its Development Determinant
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 619-636, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój przedsiębiorstwa, Relacje organizacyjne, Relacje międzyludzkie, Badania empiryczne
Innovations, Enterprise development, Organizational relationships, Interpersonal relations, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Kreowanie w przedsiębiorstwie szeroko pojętych innowacji jest współcześnie kluczową kompetencją warunkującą jego rozwój. W centrum wszelkich procesów związanych z innowacją i innowacyjnością przedsiębiorstwa znajduje się człowiek. Zatem tworzenie w przedsiębiorstwie środowiska sprzyjającego innowacjom musi być związane ze stymulowaniem odpowiednich postaw i zachowań pracowników. Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób czynniki takie jak charakter definiowania innowacji w przedsiębiorstwie, pobudzanie pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych oraz umożliwianie pracownikom nieformalnych spotkań w czasie pracy wpływają na przebieg procesu innowacyjnego (w tym jego organizację oraz zaangażowanie pracowników). Analiza wyników przeprowadzonego badania empirycznego dowodzi istnienia zależności w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

No doubt, creation of broadly defined innovations in a company is regarded as a core contemporary competence determining its development. The human is in the center of all processes related to the innovation and company innovativeness. Thus, creation of innovation supporting environment must be associated with appropriate employee attitudes and behaviors stimulation. The paper is aimed to identify how factors such as innovation definition in a company, triggering positive relationships in employee teams and facilitating informal employee meetings during their working hours affect a course of innovation process (including its organization and employee commitment). The analysis of empirical study results proves relationships in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur D. Little (2007). Integrity + Innovation = Sustainable Performance. The Sustainability Value Formula, http:// www.adlittle.com (20.01.2015).
 2. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (red.) (2003). Positive Organizational Scholarship. Foundation of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 3. Carmeli, A., Brueller, D., Dutton, J.E. (2009). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, Vol. 33, No. 4, 692-724.
 4. Cavagnoli D. (2011). A Conceptual Framework For Innovation: An Application to Human Resource Management Policies in Australia. Innovation: Management, Policy & Practice, Vol. 13, April, 111-125.
 5. Chiaburu, D. S., Harrison, D. A. (2008). Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Co-Worker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance. Journal of Applied Psychology, 93, 1082-1104.
 6. Czop, K. (2001). Budowanie kultury zmian. [W:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi (240-259). Warszawa: Difin.
 7. Davidson, M. N., James, E. H. (2007). The Engines of Positive Relationships Across Difference: Conflict and Learning. [W:] J. E. Dutton, B. R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation (137-158). New York: Lawrence Erlbaum.
 8. De Cremer, D. (2003). A Relational Perspective on Leadership and Cooperation: Why it Matters to Care and Be Fair. [W:] D. Van Knippenberg, M. A. Hogg (red.), Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations (109-122). London: Sage Publications.
 9. Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: PARP.
 10. Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Pan Books.
 11. Dutton, J.E., Ragins, B.R. (red.) (2007). Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation. New York: Lawrence Erlbaum.
 12. Glabiszewski, W. (2008). Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno-empiryczne, [W:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce (75-83). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 13. Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 14. Hamel, G., Skarzynski, P. (2001). Innovation: The New Route to Wealth. Journal of Accountancy, November, 65-68.
 15. Ibarra, H., Hansen, M. T. (2011). Are you a collaborative leader?, Harvard Business Review, July-August, 69-74.
 16. Ibarra, H. (1993). Personal Networks of Women and Minorities in Management: A Conceptual Framework. Academy of Management Review, 18, 56-87.
 17. Janasz, W. (2003). Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw. [W:] W. Janasz (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw (47-102). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Jones O. (2003). Innovation in SMEs: Intrapreneurs and new routines. [W:] J. Oswald, F. Tilley (red.), Competitive Advantage in SMEs. Organizing for Innovation and Change (135-155), Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 19. Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 20. Knap-Stefaniuk, A., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, Biuletyn Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn (06.06.2013).
 21. Matusiak, K. B. (red.) (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 22. Naranjo-Valencia, J. C., Jimenez-Jimenez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, Vol. 49, Nr 1, 55-72.
 23. Podręcznik OSLO: Zasady dotyczące gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). Warszawa: MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 24. Preisler, M. (2014). Make room for creativity in the workplace. Nordic Labour Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2014/article.2014-11-09.6172135891.
 25. Quinn, R.W. (2007). Energizing Others in Work Connections. W: J.E. Dutton, B.R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation (73-90). New York: Lawrence Erlbaum.
 26. Ragins, B.R., Dutton, J.E. (2007). Positive Relationships at Work: An Introduction and Invitation. [W:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation (3-25). New York: Lawrence Erlbaum.
 27. Roberts, L.M. (2007). From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-discovery and Self-actualization. [W:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation (29-46). New York: Lawrence Erlbaum.
 28. Stephens, J.P., Heaphy, E., Dutton, J.E. (2012). High-quality connections. [W:] K.S. Cameron, G.M.Spreitzer (red.). The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (385-399). New York: Oxford University Press.
 29. Sundbo, J. (1998). The Organization of Innovation in Services, Roskilde: Roskilde University Press.
 30. Tidd, J., Bessant, J. (2001). Innovation and entrepreneurship. London: John Wiley & Sons, Ltd.
 31. Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2006). Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
 32. Timmerman, J. C. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency, The Journal for Quality and Participation, Vol. 31, Nr 4, 4-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu