BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Menedżer na przełomie XX i XXI w. funkcjonujący w organizacjach na terenie Polski (zagadnienia epistemologiczne oraz wyniki badań)
Manager at the Turn of the Twentieth and Twenty-First Century Working in Poland (in the Light of Research)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 15-24, bibliogr. 57 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kwalifikacje menedżera, Wyniki badań, Epistemologia
Competences, Managerial qualifications, Research results, Epistemology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po zarysowaniu przeobrażeń w otoczeniu i w samej organizacji, rozpatrzeniu zagadnień ontologiczno-epistemologicznych, zakresów znaczeniowych pojęć kwalifikacji, kompetencji i umiejętności oraz zrelacjonowaniu badań nad kompetencjami menedżerów na przełomie wieku XX i XXI funkcjonujących w organizacjach na terenie Polski autor dokonał jakościowego podsumowania rozważań.(abstrakt oryginalny)

After outlining the transformations in the environment and the organization itself and the consideration of the semantic range of terms of qualifications, competence and skills, and giving figures for research on the competence of managers at the turn of the twentieth and twenty-first century in organizations functioning in Poland, the author made a qualitative summary of the considerations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 2. Antczak Z., Kołodziejczyk A., Grupowa inteligencja emocjonalna zespołów wirtualno-sieciowych (raport z badań sondażowych), [w:] M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 94, UE, Wrocław 2010.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, PSB, Kraków 1996.
 4. Bartkowiak G., Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. V, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000.
 5. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, AE, Poznań 2002.
 6. Bartkowiak G., Januszek H., Umiejętności kierownicze, AE, Poznań 1999.
 7. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2000.
 8. Chełpa S., Badanie kwalifikacji kadr kierowniczych - zagadnienia metodologiczne, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, AE, Wrocław 2000.
 9. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, AE, Wrocław 2003.
 10. Dąbek M., Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 11. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 12. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWN, Warszawa 1999.
 13. Hannaway C., Hunt G., Umiejętności menedżerskie, Kopia, Warszawa 1994.
 14. Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, CIM, Warszawa 2001.
 15. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 16. Jamroga J., Kierunki ewolucji kwalifikacji dyrektorów, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 3-4.
 17. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 18. Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2000.
 19. Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 20. Koziński J., Pojęcie i procedura realizacji funkcji personalnej, [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2001.
 21. Kraśniak J., Roszyk-Kowalska G., Wymogi kwalifikacyjne kadry kierowniczej w warunkach zmian, [w:] J. Skalik, G. Bełz (red.), Management forum 2020, AE, Wrocław 2002.
 22. Lachowicz Z., Trening potencjału kierowniczego, AE, Wrocław 1995.
 23. Lévy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 24. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, OE, Kraków 2005.
 25. Lipka A., Strategie personalne firmy, PSB, Kraków 2000.
 26. Listwan T., Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach przemysłowych, AE, Wrocław 1986.
 27. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 28. Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, OW PW, Warszawa 2000.
 29. Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE, Kraków 1998.
 30. Mingotaud F., Sprawny kierownik. Techniki osiągania sukcesów, Poltext, Warszawa 1994.
 31. Nogalski B., Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, OW OPO, Bydgoszcz 1998.
 32. Nosal C.S., Umysł menedżera, [w:] S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 2, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1994.
 33. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, kryteria, procedury, PSB, Kraków 1997.
 34. Olszewski J., Postęp techniczny a kwalifikacje i motywacje pracowników, "Humanizacja Pracy" 1994, nr 5.
 35. Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.
 36. Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 37. Pocztowski A., Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań, [w:] S. Borkowska, P. Bohdziewicz (red.), Wizerunek menedżera I dekady XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 1998.
 38. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 39. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, UMCS, Lublin 2007.
 40. Rakowska A., Samoocena kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej współczesnych organizacji - wyniki badań, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 41. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 42. Rybak M., Kariery bez granic - nowe spojrzenie na karierę zawodową, [w:] M. Rybak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, OW SGH, Warszawa 1998a.
 43. Rybak M., Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Rybak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, OW SGH, Warszawa 1998b.
 44. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 45. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, Poltext, Warszawa 1999.
 46. Sajkiewicz A., Kompetencje do pracy z ludźmi, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
 47. Sarapata A., Doktór K., Elementy socjologii przemysłu, PWE, Warszawa 1963.
 48. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 49. Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
 50. Słownik pojęć HRM, www.hrk.pl, 2007.
 51. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 52. Szaban J., Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euromenedżera, WSPiZ, Warszawa 2000.
 53. Szałkowski A., Kształcenie funkcjonalnych stosunków pracy, Ossolineum, Wrocław 1997.
 54. Thierry D., Sauret C., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 55. Tomaszewski T., O porównywalności zawodów, [w:] T. Sarapata (red.), Socjologia zawodów, KiW, Warszawa 1965.
 56. Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1995.
 57. www.haygruop.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu