BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Orientacja dyrektora szkoły na przywództwo w gospodarce opartej na wiedzy
Orientation of Headmaster on Leadership in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 47-54, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Przywództwo, Oświata
Leadership, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy szczególnie ważne są działania związane ze sferą edukacji, która jest jednym z jej filarów. Ważną zaś funkcję ma dyrektor w zarządzaniu szkołą, którego rola wymaga obecnie nowego spojrzenia. Rola ta współcześnie identyfikowana jest przede wszystkim z rolą menedżera, jednak wyzwania współczesności sprawiają, że zaczyna ona być identyfikowana z rolą przywódcy. Celem artykułu jest wskazanie, iż dyrektor szkoły, aby osiągnąć sukces w otoczeniu i przewagę konkurencyjną wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, powinien nie tylko odgrywać swoją rolę w sposób menedżerski, ale przede wszystkim ukierunkować swoje rzeczywiste działania w organizacji, jaką jest szkoła, na zachowania przywódcze.(abstrakt oryginalny)

In the knowledge-based economy activities related to the sphere of education, being one of its pillars, are particularly important. A headmaster plays an important role (which nowadays requires a new look) in school management. Nowadays this role is identified first of all with the manager's role. However, the challenges of present time cause that the role starts to be identified with the role of a leader. The aim of the article is to show that to achieve success in the environment and competitive advantage towards the challenges of knowledge-based economy the headmaster should not only perform the role in a managerial way, but first of all to focus his real activities in the organization, which is the school, on the leadership behaviour.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Austen-Tynda A., Przywództwo jako czynnik determinujący rozwój współczesnej organizacji publicznej, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 2. Bezzina Ch., Michalak J., Authentic Educational Leadership the Challenges Ahead, Wydawnictwo Uni- wersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 3. Collins J., Good to great, Russel Sage, New York 2001.
 4. Dąbek M., Menedżerowie okresu transformacji: problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 5. Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Goriszowski W., Założenia menedżeryzmu w oświacie w XXI wieku, [w:] E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, TNiK Oddział w Lublinie, Lublin 2005.
 7. Lewis P., Murphy R., New directions in school leadership, "School Leadership and Management" 2008, vol. 28, no. 2, April 2008.
 8. Michalak J., Istota i modele przywództwa szkolnego, [w:] J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007a.
 9. Michalak J., Doskonalenie pracy szkół funkcjonujących na obszarach zaniedbanych. Rola przywództwa, [w:] J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007b.
 10. Michalak J., Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007c.
 11. Ofsted, Leadership and management: What inspections tell us, Office for Standards In Education, London 2003.
 12. Piwowar-Sulej K., Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 13. Tjeldvoll A., Welle-Strand A., A Report on the HEAD-Ache in Norway, "European Education" 2009, vol. 41, no.3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu