BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Nowak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zasady podatkowe jako wyznacznik racjonalnego funkcjonowania systemu podatkowego
Tax Principles as a Determinant of a Rational Tax System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 415-431, rys., bibliogr. 55 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
System podatkowy, Zasady podatkowe, Podatki
Tax system, Tax rules, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje ocenę zasadności budowania i funkcjonowania racjonalnego systemu podatkowego opartego na podstawowych, stworzonych przez Adama Smitha, zasadach podatkowych, które mimo upływu lat pozostają wciąż aktualne. Określone reguły, stosowane przez władze, wymuszone są przez funkcjonowanie systemu podatkowego. W warunkach: społecznych, ekonomicznych, politycznych, historycznych winny zapewniać przystosowanie podatków do wartości szeroko uznawanych w danym społeczeństwie, jak również minimalizować skutki niosących ze sobą ciężarów. Głównym zaś ich zadaniem jest przynoszenie państwu stałych i odpowiednio wysokich dochodów. Podatek stanowi złożoną kategorię prawną i ekonomiczną, warunkującą funkcjonowanie państwa, wpływającą na cały obieg gospodarczy. W teorii finansów podatki zajmują od wieków jedną z podstawowych pozycji. (abstrakt oryginalny)

The article presents tax principles. Taxes should be simple and understandable, stable, predictable, adequate, efficient, fair, competitive and visible. To create an excellent system of taxation it is necessary to first establish a set of high standard principles for taxation. The main principles of taxation were defined by Adam Smith (1776, Wealth of Nations) who can be regarded as the "Godfather" of economics. An adequate and rational tax system raises enough funds to sustain public services and it is in accordance with tax rules. Complicated tax rules make the tax system difficult for citizens to understand. Complexity also makes it harder for governments to monitor and enforce tax collections. The assessment is based on a theoretical approach. The authors pay special attention to the evolution of tax rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolland S., Skarbowość, nakładem Bratniej Pomocy Studentów AH, Kraków 1947.
 2. Bombińska E., Za i przeciw progresji opodatkowania dochodów osobistych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Opodatkowanie, red. E. Czerwińska, E. Denek, A. Janc, T. Sangowski, J. Sobiech, t. 6, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 3. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 4. Cieślukowski M., Kańduła S., Kijek I., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Cukiernik T., Prawicowa koncepcja państwa, Wydawnictwo "Wektory", Wrocław 2004.
 6. Dolata S., Podstawy teorii podatku, Studia i Monografie, nr 229, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995.
 7. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Studia i Monografie, nr 274, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 8. Dolata S., Uwarunkowania i konsekwencje reformy systemu podatkowego, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 9. Dorozik L., Stanilewicz J., Walczak B., System podatkowy Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2008.
 10. Dziemianowicz R.I., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 11. Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 1997.
 12. Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1965.
 13. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 14. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 15. Głuchowski J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, ulgi, obniżki i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, w: System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, red. J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska, raport nr 36, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Warszawa 1999.
 18. Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 19. Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkiem, "Monitor Podatkowy" 1996, nr 6, http://www. monitorpodatkowy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=36&id=429.
 20. Gomułowicz A., Granice fiskalizmu, "Glosa" 1995, nr 1.
 21. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1995.
 22. Gomułowicz A., Moralność podatkowa - uwarunkowania i zasadnicze dylematy, w: Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 9, Poznań 2003.
 23. Gomułowicz A., Podatnik a państwo, w: Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, red. H. Dzwonkowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 24. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 25. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 26. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 27. Gwiazdowski R., Adama Smitha koncepcja funkcji państwa, handlu międzynarodowego, finansów publicznych i podatków, Studia Iuridica, t. 41, MISCELLANEA, Warszawa 2003.
 28. Gwiazdowski R., Edukacja podatkowa, "Najwyższy CZAS!" 2008, http://nczas.com/publicystyka/ edukacja-podatkowa/.
 29. Gwiazdowski R., Edukacji ciąg dalszy: funkcje podatków, Biznes.net, http://gwiazdowski.biznes.net.
 30. Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny: doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 31. Gwiazdowski R., Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym, CAS, Warszawa 2001.
 32. Komar A., Systemy podatkowe krajów wspólnot europejskich, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 33. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe - przebrzmiały relikt czy współczesne kryteria oceny podatników?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2003.
 34. Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 35. Krajewska A., Podatki - Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 36. Krasowska-Walczak G., Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 37. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 38. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 39. Mirek I., Daniny publiczne w prawie niemieckim, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 1999.
 40. Nojszewska E., Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Monografie i Opracowania, nr 502, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 41. Nojszewska E., Korzystna rzeczywistość czy miraż? - rzecz o podatku liniowym, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 42. Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 43. Owsiak S., Z historii daniny publicznej i podatku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 242, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 44. Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, red. L. Etel, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 45. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 46. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 47. Sochacka-Krysiak H., Finanse publiczne - analiza porównawcza, Studia Finansowo-Bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 48. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 49. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 50. Tegler E., Wybrane zagadnienia zdolności podatkowej, w: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, red. E. Czerwińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 51. Tegler E., Zarys prawa finansowego (według stanu prawnego na dzień 31 marca 2002 r.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2002.
 52. Walczak B., Systemy podatkowe. Teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 53. Wolański R., Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 54. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 55. Znaniecka K., Zasady podatkowe w gospodarce rynkowej, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcje. Powiązania. Przemiany, red. K. Fabiańska, J. Rokita, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu