BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamka Beata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomia dobra wspólnego - budowa nowego paradygmatu
Economy for the Common Good - Establishment of a New Paradigm
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 4 (47), s. 19-39, tab., bibliogr. s. 35-37
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Ekonomia, Dobro wspólne, Teoria ekonomii
Generation Y, Economics, Common good, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Ekonomia dobra wspólnego oznacza bezwzględną zmianę paradygmatu, a więc sposobu myślenia większości (uczonych) o gospodarce i gospodarowaniu, a przede wszystkim o jej celu nadrzędnym, który determinuje dobór narzędzi zarządczych. Implementację ekonomii dobra wspólnego wspiera ustawa zasadnicza: pierwsze zdanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że: "Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli". Także grunt pod nowy paradygmat gospodarowania - ekonomię dobra wspólnego - wydaje się być przygotowany: poczynając od koncepcji zrównoważonego rozwoju, ukazującej, że liczy się nie tylko PKB, poprzez wyeksponowanie roli kapitału społecznego w rozwoju gospodarek i społeczeństw, po wskazanie mikroekonomizacji stymulowanej chciwością wśród źródeł kryzysu finansowego przełomu dekad XXI wieku i innych. Ponieważ zmiana paradygmatu jest jednak przede wszystkim zmianą i jako taka podlega określonym zasadom i procedurom, warunkiem koniecznym jej zaistnienia są agenci zmiany. Legitymacją pokolenia Y do zostania agentem zmiany jest nastawienie wspólnotowe jego przedstawicieli. Natomiast charakter podejmowanych przez nich aktywności (w Polsce i na świecie) wskazuje na pozytywistyczny tryb zmiany paradygmatu, poprzez rozprzestrzenianie "dobrych wzorów" działań poszczególnych wspólnot/społeczności. (abstrakt oryginalny)

Economy for the common good means an absolute paradigm shift, thus the way of thinking of most scientists about the economy and management, especially its superior objective that determines the selection of management tools. The implementation of the economy for the common good is supported by the Constitution of the Republic of Poland, the first sentence of which provides that "The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens." The basis for the new paradigm of management - the economy for common good - also seems to be prepared: starting with the idea of sustainable development showing that GDP is not the only thing that counts, through the exposure of the role of social capital in the development of economies and communities, to the indication of micro-economization stimulated by greed amongst the sources of the financial crisis at the turn of the 21st century decades and others. However, as the paradigm shift is first of all a change in itself and as such it is subject to specific rules and procedures, the necessary conditions for its existence are agents of change. Generation Y's authorisation to become an agent of change is its representatives' community-oriented attitude. On the other hand, the nature of activeness they demonstrate (in Poland and in the world) indicates a positive mode of the paradigm shift through dissemination of 'good patterns' of particular communities'/societies' activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I.H., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "California Management Review" 1975, Vol. XVIII, No. 2.
 2. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5.
 3. Bartkowiak R., Staniek Z., Stan gospodarki światowej a rozwój teorii ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 4. Bollier D., zapis wystąpienia "Dobro wspólne jako stary/nowy paradygmat rządzenia się, gospodarki i polityki", wygłoszone 4.12.2012 r. na Commons Strategies Group for American Academy in Berlin, opublikowane przez P2P Foundation na licencji CC-BY-SA; http://p2pfoundation.net/ DOBRO_WSP %C3%93LNE_JAKO_NOWY_PARADYGMAT
 5. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, One Press, Helion, Gliwice 2006.
 6. Chmielecka E., Dwa przełomy. Zadania filozofii nauki w ujęciu wybranych stanowisk, Monografie i Opracowania 497, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 7. Czapiński J., Molekularny rozwój Polski, [w:] J. Szomburg (red.), Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 8. Diener E., Fujita F., Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach, "Journal of Personality and Social Psychology" 1995, No. 68.
 9. Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html
 10. Edmonson A.C., McManus S.E., Methodological Fit in Management Field Research, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 4.
 11. Felber C., Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Biały Wiatr, Rzeszów 2014.
 12. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Hobfoll S. T., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 14. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 15. Jamka B., Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 3(141).
 16. Jamka B., Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, "Master of Business Administration", nr 6(113), listopad-grudzień 2011.
 17. Jamka B., Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w:] B. Jamka, S. Konarski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, cz. II, SGH, Warszawa 2009.
 18. Kuhn T., Dwa bieguny, PiW, Warszawa 1985.
 19. Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. PTE, Warszawa 1991.
 20. Narayan D., Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Poverty Group, World Bank 1999; http://povlibrary.worldbank.org/files/12049_narayan.pdf
 21. Narayan D., Patel R., Schafft K., Rademacher A., Koch-Schulte S. (red.), Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us?, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C., Oxford University Press, New York 2000.
 22. Narayan D., Chambers R., Kaul Shah M., Petesch P., Voices of the Poor. Crying out for Change, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C., Oxford University Press, New York 2000.
 23. Narayan D., Petesch P. (red.), Voices of the Poor. From Many Lands, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C., Oxford University Press, New York 2002.
 24. Ostrom E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 25. Penn M.J., Zalesne K.E., Microtrends, The Small Forces Behind Tomorrow's Changes, Twelve Hachette Book Group, New York 2007.
 26. Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Monografie Konstytucyjne nr 2, tom XL Studiów i Materiałów Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 27. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe; http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/minister- stwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf
 28. Putnam R.D., Bowling Alone. The collapse and revival of American community, Simon and Schuster, New York 2000.
 29. Putnam R.D., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków i Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1995.
 30. Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilga-mesza do Wall Street, Studio EMKA, Warszawa 2012.
 31. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa 2013 (wyd. org. 2010).
 32. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 33. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 34. Wilkinson R., Pickett K., Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Czarna Owca, Warszawa 2011.
 35. Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCordia, Warszawa 2011.
 36. Zawojska A., Liberalizm, neoliberalizm, wolność ekonomiczna i polityczna a rozwój gospodarczy kraju, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2006, nr 58.
 37. Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 200402008, 5 kwietnia 2006; http://www.fwk. mkidn.gov.pl/assets/dokumenty/eog_zrownowazonyrozwoj_5.04.2006.pdf
 38. Długowski Ł., Lotnisko rozrywki, "Wysokie Obcasy", nr 41(696), 13.10.2012.
 39. Domagalska K. w rozmowie z M. Borkiewiczem, Przebudzić hipstera, "Wysokie Obcasy", nr 14(773).
 40. Hawranek M., Opryszek S., Nagi protest, "Wysokie Obcasy", nr 25(784), 28.06.2014.
 41. Kruczkowska M., Warzywniak na dachu, "Wysokie Obcasy", nr 10(665), 10.03.2012.
 42. Lipczak A., Hiszpania zmienia twarz, "Polityka", nr 24 (2962), 11-15.06.2014.
 43. Pańków L., Wspólne budowanie domów, "Wysokie Obcasy", nr 17(776).
 44. Piątek M., Hamulcowy, "Polityka", nr 24(2962), 11-15.06.2014.
 45. Sapała M., Wyznawcy Zmiany, "Polityka", nr 19(2957), 7-13.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu