BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matejun Marek (Politechnika Łódzka), Motyka Agata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP - wyniki badań monograficznych
The Dynamics of Development Barriers in the Life Cycle of SMEs - the Results of Monographic Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 665-683, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cykl życia organizacji, Bariery rozwojowe, Badanie przedsiębiorstw, Studium przypadku
Small business, Organisational life cycle, Development barriers, Enterprises study, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Fazowe modele cyklu życia organizacji umożliwiają prowadzenie wielowymiarowych analiz przebiegu procesów rozwojowych przedsiębiorstw, w tym również firm sektora MSP. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję autorskiego, 8-fazowego modelu cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, który wykorzystano do oceny dynamiki barier rozwojowych czterech podmiotów z województwa łódzkiego. Uzyskane wyniki i przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków poznawczych. Należy wyrazić nadzieję, iż staną się one jednocześnie inspiracją do prowadzenia dalszych badań w zakresie dynamiki barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

The phase models of the life cycle of an organization enable to conduct multivariate analysis of a company's developmental processes, including the SMEs. This article presents a proposal of authorial 8 - phases life cycle model of small and medium-sized enterprises, which was used to assess the dynamics of development barriers four entities from the Łódź Voivodeship. The results and the analyzes allowed to formulate a number of cognition conclusions. It is possible that they will become an inspiration to conduct further research on the dynamics of barriers to development in the life cycle of the SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adizes, I. (1979). Organizational Passages - Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations. Organizational Dynamics, vol. 8, nr 1.
 2. Apanowicz, J. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 3. Ayyagari, M., Beck, T. i Demirguc-Kunt, A. (2007). Small and Medium Enterprises Across the Globe. Small Business Economics, vol. 29, nr 4.
 4. Bartlett, W. i Bukvič, V. (2001). Barriers to SME Growth in Slovenia. MOST: Economic Policy in Transitional Economies, vol. 11, nr 2.
 5. Brussa, A. i Tarnawa, A. (2011). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Burke, W.W. (2014). Organization Change: Theory and Practice. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 7. Churchil, N. i Lewis, V. (1983). The Five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, vol. 61, nr 3.
 8. Commission Recommendation (2003). 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, Official Journal of the European Union, L 124, 20.5.2003.
 9. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, "Official Journal of the European Union", L 124, 20.5.2003.
 10. Czakon, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 11. Davidsson, P., Achtenhagen, L. i Naldi, L. (2010). Small Firm Growth. Hanover: Now Publishers Inc.
 12. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (2004). Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego.
 13. Demers, Ch. (2007). Organizational Change Theories: A Synthesis. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 14. Felsenstein, D. i Swartz, D. (1993). Constraints to Small Business Development Across the Life Cycle. Some Evidence from Peripheral Areas in Israel, Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem.
 15. Fliess, B. i Busquets, C. (2006). The Role of Trade Barriers in SME Internationalisation. OECD Trade Policy Working Paper, nr 45.
 16. Jones, N. (2009). SME's Life Cycle - Steps to Failure or Success?. AU-GSB e-Journal, vol. 2, nr 2.
 17. Konfederacja Lewiatan (2012). Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012. Warszawa: Konfederacja Lewiatan.
 18. Lachiewicz, S., Firkowski, M. i Zdrajkowska, H. (2000). Cykl życia małego przedsiębiorstwa. W: J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Łódź: Wydawnictwo "Elipsa".
 19. Levie, J. i Lichtenstein, B.B. (2008). From "Stages" of Business Growth to a Dynamic States Model of Entrepreneurial Growth and Change. "Working Paper" nr WP08-02. Glasgow: Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde.
 20. Liszewska, K. (2015). Istota i znaczenie sektora MSP w Polsce. W: E. Wrońska-Bukalska (red.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 21. Madrid-Guijarro, A., Garcia, D. i Van Auken, H. (2009). Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, vol. 47, nr 4.
 22. Masurel, E. i Van Montfort, K. (2006). Life Cycle Characteristics of Small Professional Service Firms. Journal of Small Business Management, vol. 44, nr 3.
 23. Matejun, M. (2010). Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw. W: A. Kaleta i A. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 116.
 24. Matejun, M. (2003). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej). W: K. Piech i M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. Warszawa: Instytut Wiedzy.
 25. Matejun, M. (2008). Barriers to Development of High-Technology Small and Medium-Sized Enterprises. Lodz: Technical University of Lodz Press.
 26. Matejun, M. (2013). Instruments Supporting Development in the Life Cycle of Small and Medium-Sized Enterprises. International Journal of Economic Sciences, vol. 2, nr 1.
 27. Ministerstwo gospodarki (2013). Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku. Warszawa: Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Gospodarki.
 28. Morgan, G. (2002). Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.
 29. Moy, J.W. i Luk, V.W.M. (2003). The Life Cycle Model as a Framework for Understanding Barriers to SME Growth in Hong Kong. Asia Pacific Business Review, vol. 10, nr 2.
 30. Niemczyk, J. (2011). Metodologia nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 31. Phelps, R., Adams, R. i Bessant, J. (2007). Life Cycles of Growing Organizations: A Review with Implications for Knowledge and Learning. International Journal of Management Reviews, vol. 9, nr 1.
 32. Ratajczak, M. i Mądra, M. (2008). Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 69.
 33. Safin, K. (2008). Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe. W: K. Safin (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu.
 34. Schmitt-Degenhardt, S., Stamm, A. i Zehdnicker, M. (2002). The Growth Gap: A Small Enterprise Phenomenon, San Salvador: German Agency for Technical Cooperation.
 35. Scott, M. i Bruce, R. (1987). Five Stages of Growth in Small Business. Long Range Planning, vol. 20, nr 3.
 36. Strumińska-Kutra, M. i Koładkiewicz, I. (2012). Studium przypadku. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2. Warszawa: PWN.
 37. Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: C.H. Beck.
 38. Wawrzyniak, B. (1987). Szkoła zarządzania. Warszawa: PWE.
 39. Wrońska-Bukalska, E. (2015). Ogólna charakterystyka specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. W: E. Wrońska-Bukalska (red.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu