BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baleja Mariusz (Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o.), Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju przedsiębiorstw energetycznych - analiza krytyczna
Formal and Legal Determinants of the Energy Companies Development - a Critical Analysis
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 684-695, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Energia cieplna, Kryzys energetyczny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Emisja zanieczyszczeń, Monopol naturalny, Prawo energetyczne
Energetics, Thermal energy, Energy crisis, Enterprise management, Pollution emission, Natural monopoly, Energy law
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych w Polsce oraz ich ocena z perspektywy rozwoju tego typu podmiotów. Ze względu na Dyrektywę IED, nadrzędną kontrolę regulatora w postaci Urzędu Regulacji Energetyki oraz trudne dla branży warunki atmosferyczne zaistniałe w poprzednich latach, przedsiębiorstwa te w obecnej chwili borykają się z kryzysem. Powstają zatem pytania: czy okres pięciu lat, jakie wyznacza niniejsza dyrektywa, jest czasem wystarczającym na przygotowanie i sfinalizowanie przedsięwzięć służących poprawie skuteczności systemów redukcji zanieczyszczeń? Czy zarządy tych podmiotów, od momentu wejścia w życie Dyrektywy IED, odpowiednio przygotowały je do planowanych inwestycji? Czy rozwój polskiej energetyki wymaga stymulacji w postaci dyrektyw Unii Europejskiej? W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the conditions of formal and legal operation of energy companies in Poland and assessment of the prospects for the development of such entities. Because of the Directive IED, ultimate control of the controller in the form of the Energy Regulatory Office for the industry and the difficult weather conditions occurred in previous years, these companies are facing crisis at the moment. Thus, following questions arise: whether the period of five years, which sets this Directive is inadequate for the preparation and finalization of projects aimed at improving the effectiveness of the pollution reduction?, whether boards of these entities, since the entry into force of the IED, adequately prepared them to planned investments? and whether the development of the Polish energy sector requires stimulation in the form of European Union directives? This article attempts to answer them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (red.) (2013). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Commission Decision of 17.02.2014 on the notification by the Republic of Poland of a transitional plan referred to in Article 32 of Directive 2010/75/UE on industrial emissions.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE L 140 z 5.06.2009.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), wersja przekształcona, Dz. U. UE L 334 z 17.12.2010.
 5. Energetyka Cieplna w liczbach - 2013 (2014). Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.
 6. Kamiński, J. i Stós, K. (2014). Aktualne uwarunkowania ekonomiczno-techniczne i formalno-prawne rozwoju przedsiębiorstwa kogeneracyjnego w Polsce. Polityka Energetyczna, Tom 17, Zeszyt 3.
 7. Koźmiński, A.K. i Piotrowski, W. (red.) (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Lewicka, D. (2014). Wprowadzanie systemu ciągłych usprawnień jako zmiany w przedsiębiorstwie - analiza najistotniejszych barier i źródeł oporu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje nr 340.
 9. Riedel, R. (2010), Czy energia to naturalny monopol? - modelowe ujęcie rynku elektroenergetycznego. Energetyka - luty 2010.
 10. Romanowska, M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 11. Słownik Języka Polskiego, (2014), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz. U. Nr 54/1997.
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. - O efektywności energetycznej, Dz. U. Nr 94/2011.
 14. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. - O swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173/2004.
 15. Urbanowska-Sojkin, E. (red.) (2008). Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków. Warszawa: PWE.
 16. Ward, M. (1997). 50 najważniejszych problemów zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 17. Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 18. http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/ (31.01.2015).
 19. http://www.kobize.pl/news/51/116/Wyjasnienia-dotyczace-zakresu-mocy-i-definicji-zrodla-spalania-oraz-dokladnosci-podawania-danych.html.
 20. http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-gazowe/charakterystyka-rynku/5786,2013.html (31.01.2015).
 21. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.047.01.0003.01.ENG (31.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu