BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Concepts of human nature in selected world religions as institutional determinants of the sustainable development policy
Koncepcje natury ludzkiej w wybranych religiach świata jako instytucjonalne determinanty polityki zrównoważonego rozwoju
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 213, s. 33-44, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Religia
Sustainable development, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważona polityka znajduje się coraz bardziej w centrum zainteresowania politycznego i zarówno politycy, jak i ekonomiści szukają sposobów wprowadzenia jej w sposób efektywny. Religie mogą zapewnić wsparcie instytucjonalne dla ekonomii neoklasycznej, jako że ta nie dostarcza jej. W ekonomii neoklasycznej przez traktowanie wydatków na ochronę środowiska tylko jako dodatkowego kosztu, zmniejsza jej efektywność i nie może zapewnić niezbędnej motywacji do realizacji takiej polityki. Religie z powodu ich szczególnych koncepcji natury ludzkiej mogą wypełnić tę lukę poprzez wpływ na postawy ludzi wobec różnych aspektów życia ludzkiego, w tym problemów, które są przedmiotem zainteresowania polityki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest omówienie wpływu koncepcji natury ludzkiej w wybranych religiach świata na politykę zrównoważonego rozwoju. Zadanie to jest realizowane poprzez ukazanie koncepcji natury ludzkiej. Jest ona postrzegana tu w jej trzech wymiarach - wizji świata, wizji społeczeństwa oraz wizji jednostki (na poziomie ciała, duszy i umysłu) - i w zależności od nich wpływa na sposób myślenia o kwestiach polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto powstaje pytanie, w jaki sposób głos religii świata mógłby być lepiej wykorzystany w prowadzeniu tej polityki. Może być stosowany przez współpracę na poziomie metareligijnym - szukając wspólnych cech tychże religii i budując wspólne poglądy w sprawach polityki zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The sustainable policy is more and more getting a central political concern and the politicians and economists look for the ways of introducing it in an effective way. Religions could provide institutional support, as soon as neoclassical economics doesn't deliver such one. The neoclassical economics by treating expenditures on environment protection only as an additional cost, diminishing the efficiency can't ensure the necessary motivation to realize such a policy. Religions could provide lacking institutional support to the neoclassical framework, which by treating the expenditures on environment protection only as an additional cost, diminishing the efficiency can't ensure the necessary motivation to realize such a policy. Religions due to their particular concepts of human nature, may fill this gap by impacting on people's attitude towards various aspects of human life, including problems, which are the concern of sustainable development policy. The goal of the paper is to discuss the influence of the concepts of human nature in selected world religions on the sustainable policy. This task is realized by showing how concept of human nature, perceived in their three dimensions - worldview, social world, individual world (body, soul, and mind) affects the way of thinking about sustainable policy issues. Furthermore the question is raised, of how the voice of the world's religions could be better used in the conduct of this policy. It may be used by working together on the meta-religious level looking for the common features and building common statements to sustainable policy matters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bingen H.V., Hozeski B.W.: Hildegard's healing plants: from her medieval classic physica. Beacon Press, Boston 2002.
 2. Bochenek K.: Niektóre aspekty zrównoważonego rozwoju w świetle chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej. "Problemy ekorozowju" 2010, vol. 5, nr 1.
 3. Boyd H.H.: Christianity and the environment in the American public. "Journal for the Scientific Study of Religion" 1999, Vol. 38, No. 1.
 4. Pięć wielkich religii świata: hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrzescijaństwo. Ed. E. Brunner-Traut. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002.
 5. Buber M.: Ich und Du. Philipp Reclam Jun, Stuttgart 1995.
 6. Domańska A.: Antropologia filozoficzna Bonawentury. "Studia Mediewistyczne" 1986, vol. 24, nr 2.
 7. Britannica encyclopedia of world religions. Ed. W. Doniger. Encyclopaedia Britannica, 2006.
 8. Dura A.: Ekologia głęboka-chrzecijaństwo- etyka. "Problemy Ekologii" 1999, vol. 3, nr 1.
 9. Fahrenberg J.: Menschenbilder. In: Dorsch - Lexikon der Psychologie. Ed. M.A. Wirtz. Verlag Hans Huber, Bern 2014.
 10. Mishkan T'filah. World Union Edition - A Progressive Siddur (Mishkan T'filah, Luxury - World Union Edition). Eds. E.D. Frishman, D.E.S. Stein, J. Keren-Black. CCAR, 2010.
 11. Gottlieb R.S.: The Oxford handbook of religion and ecology. Oxford University Press, Oxford 2006.
 12. Hobson L.: Guiding principles for a solution to environmental problems. In: Islam and the environment. Ed. H. Abdel Haleem. Ta-Ha, London 1998.
 13. Horodecka A.: Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej. "Polityka Gospodarcza" 2001, nr 5/6.
 14. Horodecka A.: Komponenty obrazu człowieka w ekonomii. "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej" 2014, nr 1(5).
 15. Horodecka A.: Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii. In: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe. Ed. J. Stacewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 16. Irrgang B.: Christliche Umweltethik. Reinhardt, Muenchen/Basel 1992.
 17. Kabatc K., Kabatc E.: Kwiatki świętego Franciszka. Siedmioróg, Wrocław 1997.
 18. Kamla R., Gallhofer S., Haslam J.: Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. "Accounting Forum" 2006, Vol. 30, No. 3.
 19. Khalid F.M.: Islam and the environment. In: Social and economic dimensions of global environmental change. Ed. P. Timmerman. John Wiley&Sons, Chichester 2002.
 20. Kijas Z.: Biblijne i teologiczne motywy ochrony przyrody. In: Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Ed. M. Gregorczyk. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002.
 21. Omar Naseef A.: The Muslim declaration on nature. In: Islam and the ennvironment. Ed. H. Abdel Haleem. Ta-Ha, London 1998.
 22. Oworuszko A.: Biblijne podstawy ekologii. "Drohiczyński Przegląd Naukowy" 2010, nr 2.
 23. Rakodi C.: A framework for analysis the links between religion and development. "Development in Practice" 2012, Vol. 22, No. 5/6.
 24. Scheler M.: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bouvier, Bonn 1991.
 25. Blackwell companion to the study of religion. Ed A. Segal. Blackwell Publishing, Malden 2006.
 26. Szafrański A.: Chrześcijańskie podstawy ekologii. Zakład Ekologii Człowieka KUL, Lublin 1993.
 27. Trosh-Samuelson H.: Judaism. In: The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Ed. R.S. Gottlieb. Oxford University Press, Oxfrod 2006,
 28. Wach, J., Sociology of religion. Kegan Paul, London 1947.
 29. Weber M., Baehr P.R., Wells G.C.: The protestant ethic and the spirit of capitalism: and other writings. Penguin, London 2002.
 30. White L.: The historic roots of our ecological crisis. "Science" 1967, Vol. 55, No. 3767.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu