BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Determinanty rozwoju organizacji na przykładzie start-upu akademickiego
The Determinants of Organizational Development in the Case of an Academic Start-up
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 708-722, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Zarządzanie, Rozwój przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Zmienna objaśniana
Startup, Competitiveness, Entrepreneurship, Management, Enterprise development, Case study, Endogenous variable
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
MindsEater
Abstrakt
Złożoność i zmienność współczesnego otoczenia wymaga od przedsiębiorstw elastycznego i kreatywnego dostosowania się do potrzeb klientów oraz umiejętności antycypowania przyszłości. Aby odnosić sukcesy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, przedsiębiorstwo musi kształtować swoją działalność w oparciu o aktualną interdyscyplinarną wiedzę, potencjał kreatywny zespołu i indywidualne kompetencje pracowników. Głównym celem publikacji jest przeprowadzenie analizy jakościowej i oceny kluczowych czynników, zdiagnozowanych w trakcie realizacji badań empirycznych, warunkujących rozwój i sukces młodego przedsiębiorstwa o rodowodzie akademickim. Rozważania w obszarze determinant rozwoju organizacji zogniskowano na identyfikacji i analizie uwarunkowań endogenicznych, takich jak: potencjał kadrowy, kluczowe kompetencje, strategia organizacji, styl zarządzania, tworzenie kultury organizacji, czynniki o charakterze ekonomicznym. Artykuł ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do dyskusji nad podjętą problematyką oraz punkt wyjścia do pogłębionych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The complexity and variability of the contemporary environment require flexible and creative enterprises to adapt to the needs of customers and possess the ability to anticipate the future. To be successful in an increasingly competitive market, a company must develop their activities based on current interdisciplinary knowledge, their team's creative potential and individual skills of employees. The main goal of the publication is to carry out a qualitative analysis and evaluation of the key factors that have been diagnosed in empirical studies, determining the growth and success of young companies with academic pedigree. The considerations regarding the determinants of organizational development are focused on the identification and analysis of endogenous conditions, such as: human resources capacity, core competencies, organizational strategy, management style, the creation of an organizational culture, economic factors. The article is of an analytical-research character and can constitute a contribution to the discussion on the issues and as the starting point for deeper empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska, E. (2013). Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce. [W:] J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), Polityka Ekonomiczna, nr 307, 25-34. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Badzińska, E. (2014). The competitive advantage of academic start-ups in innovative business solutions. [W:] A. Skrzypek (Ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Lublin: Publishing House University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin.
 3. Bogdanienko, J., Piotrowski W. (2013). Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność. Warszawa: PWE.
 4. Bossak, J. (2008). Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] T. Michalski, K. Piech (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: SGH.
 5. Chyba, Z., Grudzewski, W.M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.
 6. Drucker, P.F. (2008). Myśli przewodnie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 7. Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 8. Faulkner, D., Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 9. Grudzewski, W.M., Hejduk, I. (2004). Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa. [W:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 10. Guliński, J., Zasiadły, K. (red.) (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Warszawa: PARP.
 11. Hejduk, K. (red.) (2005). Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Warszawa: IFGN SGH.
 12. Indicators of academic entrepreneurship: monitoring determinants, start-up activity and wealth creation, (2014), ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/paxis/docs/indicators_acad_entrepreneurship.pdf, (14.11.2014).
 13. Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Bogactwo z wiedzy. Warszawa: PWN.
 14. Lachiewicz, S., Matejun, M. (2010). The role of External Environment in Creating Technology Entrepreneurship in Small and Medium-Sized Enterprises. Management, vol. 14, No. 1, 187-202.
 15. Lundy, O., Bowling, A. (2001). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 16. Mantura, Wł. (2002). Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W:] E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Poznań: PTE.
 17. Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: SGH.
 18. Matusiak, K.B. (2003). Business incubators in Poland. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 3, No. 1/2, s. 87-98.
 19. Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 20. Perechuda, K., Sobińska, M. (red.) (2008). Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 21. Platforma ITProjectPlace (2015), www.itprojectplace.com, http://www.youtube.com/watch?v=RqsHT6JVAmc (07.01.2015).
 22. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.
 23. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacji regionów. Świat - Europa - Polska. Warszawa: PWE.
 24. Skrzypek, E. (2009). Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce. [W:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 25. Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warszawa: PARP.
 26. Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 27. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 28. Wyrwicka, M.K. (2011). Wiedza jako zasób podlegający transformacji. [W:] M.K. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom I Badania uzupełniające. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 29. Zacher, L.W. (2007). Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu