BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński), Łakomy-Zinowik Marta (Uniwersytet Szczeciński), Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Zakrzewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła utrzymania studentów a ich postawy przedsiębiorcze
Sources of Students' Personal Income vs. Entrepreneurship Attitudes
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 723-741, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorczość, Ryzyko, Działalność gospodarcza, Zakładanie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Students, Entrepreneurship, Risk, Business activity, Establishment of a company, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Przedsiębiorczość w obecnych czasach jest jednym z podstawowych problemów wzrostu gospodarczego, rozważanych na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Jednocześnie, istotnym elementem wzrostu jest zatrudnienie czy bezrobocie w społeczeństwie. Jednym z ważnych czynników jest rozwój grupy młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy po ukończeniu szkół czy studiów. Grupa ta, niestety jest jedną z najliczniejszych, wśród której istnieje problem bezrobocia. Na tym tle powstała koncepcja niniejszej pracy. W oparciu o przeprowadzone szerokie interdyscyplinarne badania przedsiębiorczości oraz postaw studentów podjęto próbę określenia czynników wpływających na postawy przedsiębiorcze. Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób określone źródła utrzymywania się młodzieży studiującej wpływają na decyzje dotyczące zakładania własnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, podjęte zostały badania dotyczące problematyki ryzyka podjęcia działalności gospodarczej. Postawiono główną hipotezę badań: osoby studiujące w większym stopniu są skłonne założyć własne przedsiębiorstwo w sytuacji, gdy podczas nauki podejmują dodatkowe prace zarobkowe. W artykule wykorzystano metodę badań ankietowych i eksperyment ekonomiczny. W celu weryfikacji hipotezy badawczej dane źródłowe zostały poddane analizie, wykorzystując wskaźniki struktury (częstości) oraz weryfikacji w oparciu o współczynnik zależności Chi-kwadrat. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship nowadays is one of the fundamental problems of economic growth, considered at the local, national and international level. At the same time, an important element of development is the employment or unemployment in the society. One important development's factor is the group of young people entering the labour market after graduating from school or college. Unfortunately, the group is one of the largest among other which there is a huge problem of unemployment. Against this background, a concept of this work was created. Based on our broad interdisciplinary research covered entrepreneurship and the attitudes of the students we attempted to determine the factors that influence the entrepreneurial attitudes. The main goal of this work is to answer the question of how a certain source of students' income influence their decisions on setting up own business. In addition, studies have been undertaken on risk issues referred to become an entrepreneur. The main hypothesis of the research was created as: students are more likely to set up a company in a situation where during learning time at university they undertake additional work for earning. Research methodology is based on the analysis of the poll research based on questionnaires and economic experiment. In order to verify the research hypothesis source data were analyzed using structural indicators (frequency) and verification based on the dependency Chi-square ratio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed, I., et al (2010). Determinants of students entrepreneurial career intentions; Evidence form business graduates. European Journal of Social Sciences. 15 (2), s. 14-22.
 2. Akanbi, S. (2013). Familial Factors, Personality Traits And Self-Efficacy As Determinants Of Entrepreneurial Intention Among Vocational Based College Of Education Students In Oyo State. Nigeria, The African Symposium: An online journal of the African Educational Research Network. Vol. 13, No. 2.
 3. Alam, G.M. (2009). The role of science and technology education at network age population for sustainable development of Bangladesh through human resource advancement. Scientific Research & Essays. 4 (11), 1260-1270.
 4. Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. The Academy of Management Review. 13(3), 442-453.
 5. Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mazewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Bernat, T., Gąsior, A., Korpysa, J., Łakomy-Zinowik, M., Nagaj, R., Szkudlarek, P. (2014). Perception of the Risk of Starting up Business and Personal Attitude to Risk. Transformations in Business & Economics, Vol 13 No 2B (32B), 161-173.
 7. Block, J., Wagner, M. (2010). Necessity and Opportunity Entrepreneurs in Germany: Characteristics and Earnings Differentials. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, (62), 154-174, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.899968.
 8. Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Warszawa: Difin Sp. z o.o.
 9. Bowen, H.P., Clercq, D. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort. Journal of International Business Studies, vol. 39(4), June, 747-767. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400343.
 10. Bratnicki, M. (2004). Kategoria przedsiębiorczości we współczesnym myśleniu strategicznym. [W:] R. Krupski (ed.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania. Wałbrzych.
 11. Bulut, Y. (2010). An evaluation of entrepreneurship characteristics of University Students: An Empricial Investigation From The Faculty of Economic and Administrative Sciences in Adnan Menderes University. International Journal of Economic Perspectives, vol. 4 (2010), 559-568.
 12. Carll, J.C., Sequira, J.M. (2007). Prior family business exposure as intergeneration influence and entrepreneurial intent: A theory of planned behavior approach. Journal of Business Research, 60, 1090-1098.
 13. Gartner, W. (1988), Who is an entrepreneur? Is the wrong question. American Journal of Small Business, 12, 11-32.
 14. Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Cedor.
 15. Jacher, W., (1999). Czynniki przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Podkarpacia, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jarosław.
 16. Jaremczuk, K. (2003). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 17. Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 18. Kirzner, M. (1979). The role of entrepreneurship and marketing in established firms. Industrial Marketing Management, 17, 337-346.
 19. Markman, G., Balkin, D., Baron, R. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, 149-165.
 20. Marlow, S., Patton, D. (2005). All credit to men? Entrepreneurship, finance, and gender. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 717-735.
 21. McElwee, G., Al-Riyami, R. (2003). Women entrepreneurs in Oman: Some barriers to success. Entrepreneurship Theory and Practice, 8 (7), 336-339.
 22. Nandamuri, P., Gowthami, C.H. (2013). Household Income: on potential entrepreneur. Journal of Indian Management, 75-85.
 23. Otoliński, E., (1996). Istota i kreowanie przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, nr 9.
 24. Raijman, R. (2001). Determinants of entrepreneurial intentions: Mexican immigrants in Chicago. Journal of Socio-Economic, 30, 393-411. http://dx.doi.org/10.1016/S1053-5357(01)00101-9.
 25. Reykowski, J. (1986). Motywacja. Postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 26. Świetlińska, M., Roman, M. (2011). Źródła utrzymania studentów i ocena systemu przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87, s. 127-136.
 27. Tyszka, T., Domurat, A. (2004). Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka. [W:] Decyzje, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami, Akademia Leona Koźmińskiego, 91-96.
 28. Van der Sluis, J., van Praag, M., Vijverberg, W. (2007) What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4), 351-382.
 29. Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015, dostęp: http://www.studenci.usz.edu.pl/aktualnosci/252-rok-akademicki-2014-2015.
 30. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu