BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żebrowska Elżbieta (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty), Marczuk Tomasz (Institute of Technology and Life Sciences)
Tytuł
Soil compaction with wheels of aggregates for fertilization with liquid manure
Ugniatanie gleby kołami agregatów do nawożenia gnojowicą
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 229-239, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych
Soil science, Machinery and equipment, Agricultural machinery industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu ładowności zestawów nawozowych na ugniecenie gleby. Stopień ugniecenia gleby określono na podstawie czterech wskaźników. Do badań wytypowano trzy zestawy nawozowe: zestaw A - ciągnik Renault 95.14 plus wóz asenizacyjny o pojemności 6 m3, zestaw B - ciągnik John Deere 6420 plus wóz asenizacyjny 12 m3, i zestaw C - ciągnik Valtra N 121 plus wóz asenizacyjny 8 m3. Określono cztery wskaźniki: ugniecenie powierzchni pola, obciążenie pola przejazdami zestawów, stopień ugniecenia w śladzie kół jezdnych i objętość kolein. Stwierdzono, że największa powierzchnia ugniecionego pola wystąpiła dla zestawu A (27%) a najmniejsza dla zestawu B (16%). Obciążenie pola przejazdami zestawów było największe również dla zestawu A (212 kN•km•ha-1) a najmniejsze dla zestawu B (167 kN•km•ha-1). Stopień ugniecenia w śladzie kół jezdnych był natomiast największy dla zestawu B (105 kN•m-1), a najmniejszy dla zestawu A (77 kN•m-1). Największą objętość kolein stwierdzono na polu nawożonym zestawem A (99 m3) a najmniejszą dla zestawu B (61 m3). Z parametrów technicznych maszyn nawozowych na stopień ugniecenia gleby wpływ mają: masa ciągnika oraz wozu asenizacyjnego a także jego pojemność i szerokość robocza, która zależy od zastosowanego zespołu aplikacyjnego. Za najlepiej dobrany zestaw nawozowy (ciągnik i wóz asenizacyjny), z punktu widzenia ugniatania gleby, należy uznać zestaw B, a za najmniej korzystny zestaw A.(abstrakt oryginalny)

Te objective of the research was determination of the impact of loading capacity of fertilization sets on soil compaction. Degree of soil compaction was determined based on four indexes. Three fertilization sets were selected for research: set A - tractor Renault 95.14 plus a waste removal vehicle of cubic capacity of 6 m3, set B - tractor John Deere 6420 plus a waste removal vehicle 12 m3, and set C Valtra N121 plus a waste removal vehicle 8 m3. Four indexes were determined: field area compaction, loading a field with sets crossings, degree of compaction in the trace of wheels and cubic capacity of ruts. It was determined that the biggest surface of the compacted field was for the set A (27%) and the smallest for the set B (16%). Loading of a field with the sets crossings was the highest also for the set A (212 kN•km•ha-1) and the lowest for the set B (167 kN•km•ha-1). Degree of compaction in the trace of wheels was the highest for the set B (105 kN•m-1) and the lowest for the set A (77 kN•m-1). The highest cubic capacity of ruts was determined on the field fertilized with the set A (99 m3) and the lowest for the set B (61 m3). From among the technical parameters of fertilization machines the following affect the soil compaction degree: tractor mass and a waste removal vehicle mass and its cubic capacity and the working width, which depends on the application unit which was used. The set B may be recognized as the the best selected fertilization set (a tractor and a waste removal vehicle) on account of soil compaction and the least favourable - the set A.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buliński, J.; Marczuk, T. (2007). Wyposażenie w maszyny i ciągniki gospodarstw rolnych województwa podlaskiego w aspekcie ugniatania gleby kołami. Inżynieria Rolnicza, 3(91), 37-44.
 2. Dreszer, A.; Pawłowski, T.; Szczepaniak, J.; Szymanek, M.; Tanaś, W. (2008). Maszyny rolnicze. PIMR Poznań. ISBN 978-83-921598-9-6.
 3. Iwaszkiewicz, Ł. (2013). Wykorzystanie nawozów naturalnych pod uprawy rolnicze. Raport Rolny. Pozyskano z: http://www.raportrolny.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id-182.
 4. Jakliński, L. (2006). Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 83-7207-595-6.
 5. Koniuszy, A. (2010). Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Rozprawa habilitacyjna. ISBN 978-83-7663-039-7.
 6. Marczuk, T. (2006). Możliwości zmniejszenia ugniatania gleby kołami pojazdów rolniczych przez dobór agregatu ciągnik-maszyna. Rozprawa doktorska. Warszawa. IBMER.
 7. Marczuk, A. (2012). Wpływ parametrów rozrzutników obornika na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne nawożenia i ugniecenie gleby. Rozprawa Doktorska ITP. Maszynopis.
 8. Marczuk, A.; Skwarcz, J. (2006). Dobór wozów asenizacyjnych. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 263-269, ISSN 1429-7264.
 9. Marczuk, T. (2013). Struktura wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny do uprawy zbóż na terenie województwa podlaskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(81), 39-50.
 10. Marczuk, A.; Kamiński, E. (2012). Wpływ ładowności rozrzutników obornika na ugniecenie gleby. Effect of the loading capacity of manure spreaders on soil compactness. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(78), 85-93.
 11. Lorencowicz, E. (2013). Analiza wyposażenia polskich gospodarstw rolnych w ciągniki. Journal of Research and Applications in agricultural Engineering. Vol. 58(2), 112-115.
 12. Pilarski, K.; Dach, J.; Janczak, D.; Zbytek, Z. (2008). Wpływ odległości transportowej na wydajność pracy agregatów i koszty zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczej 1 MW. Journal of Research and Applications in agricultural Engineering, Vol. 53(1), 109-113.
 13. Powałka, M. (2008). Zmiany właściwości gleby w warstwie ornej pod wpływem nacisków kół agregatów ciągnikowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 339-344.
 14. Rjazanow, M. W. (2009). Povyśenije efektivnosti ispolzovanija żidkich organićeskich udobrenij putem razrabotki i obosnovanija parametrov agregata dlja podpoćvennogo vnesenija. Rozprawa doktor-ska. Elektronnaja biblioteka disertacij. http://www.dissercat.com/content/povyshenie-effectivnosti-ispolzovaniya-zhidkich- organicheskich-ydobrenij [z dnia 08.01.2014 r.].
 15. Romaniuk, W. (1995). Gospodarka gnojowicą i obornikiem. Eko-Efekt Sp. z o.o. Narodowego Fun-duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa. ISBN 83-904433-09, ss. 192.
 16. Śiłovoj, E. P. (2013). Maśiny dlja vnesenija udobrenij. Pozyskano z: http://mex-consult.ru/mashiny _dlya_vneseniya_udobrenij.
 17. Wesołowski, P. (2008). Nawożenie łąk nawozami naturalnymi w świetle doświadczeń Zachodniopomorskiego Ośrodka Badawczego IMUZ w Szczecinie. Monografia. Falenty-Szczecin. Wydawnictwo IMUZ, ISBN 978-83-88763-74-8.
 18. Zbytek, Z.; Łowiński, Ł.; Woźniak, W. (2008). Techniki aplikacji gnojowicy. Cz. 1. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 5. ISSN 1732-1719.
 19. Zbytek, Z.; Talarczyk, W. (2011). Narzędzia i maszyny uprawowe - aktualne badania i tendencje rozwojowe. Ekspertyza (on-line). Pozyskano z: www.agengpol.pl/ekspertyzy.aspx.
 20. Zbytek, Z.; Nawrocki, P.; Łowiński, Ł.; Talarczyk, W.; Chojnacki J. (2013). Modelowanie i weryfikacja empiryczna uniwersalnych ram nośnych maszyn rolniczych. Journal of Research and Applications in agricultural Engineering. Vol. 58(2). 109-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.049
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu