BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliniewicz Zdzisław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Jadwisieńczak Krzysztof (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Choszcz Dariusz Jan (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Kolankowska Ewelina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Przywitowski Mariusz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Śliwiński Daniel (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Interdependence between germination ability and the selected properties of parsnip seeds (Pastinaca sativa L.)
Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.)
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 39-50, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Cechy fizyczne, Badania właściwości fizycznych
Corn, Physical properties, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Określono prędkość krytyczną unoszenia, podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość) i masę nasion pasternaku zwyczajnego. Na podstawie dokonanych pomiarów obliczono geometryczną średnicę zastępczą, wskaźnik proporcji, wskaźnik sferyczności i masę jednostkową. Następnie przeprowadzono próbę kiełkowania nasion, sprawdzając jej efekty co 12 godzin, a każdemu z nasion przypisano odpowiednią wartość wskaźnika czasu kiełkowania. Porównano ze sobą powyższe cechy i wskaźniki wykorzystując test t dla prób niezależnych i analizę korelacji. Stwierdzono, że skiełkowane i niekiełkujące nasiona różnią się statystycznie istotnie jedynie pod względem swojej grubości. Pewną poprawę zdolności kiełkowania materiału nasiennego można uzyskać przez oddzielanie od niego nasion najlżejszych. W badanym surowcu nasiennym uzyskanie 65% zdolności kiełkowania wiązało się ze stratami nasion prawidłowo wytwarzających kiełki na poziomie ok. 27%.(abstrakt oryginalny)

Critical velocity of transportation, basic dimensions (length, width and thickness) as well as the mass of parsnip seeds was determined. Based on the measurements which were carried out, a geometrical hydraulic diameter, proportion index, spherical index and unit mass were calculated. A test of seeds germination was carried out by checking out the effects every 12 hours and then appropriate value of the germination time index was assumed to each seed. The above features and indexes were compared with the use of t test for independent tests and the correlation analysis. It was stated that germinated and non-germinated seeds differ statistically significantly only on account of their thickness. Some improvement of the germination ability of the seed material may be obtained by separating lighter seeds therefrom. In the tested seed material, obtaining 65% of germination ability was related to losses of seeds, which correctly produce sprouts at the level of approx 27%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahirwar, J.R. (2012). Effect of seed size and weight on seed germination of Alangium lamarckii, Akola, India. Research Journal of Recent Sciences, 1(ISC-2011), 320-322.
 2. Ahmadi, R.; Kalbasi-Ashtari, A.; Gharibzahedi, S.M.T. (2012). Physical properties of psyllium seed. International Agrophysics, 26, 91-93.
 3. Amin, C.; Brinis, L. (2013). Effect of seed size on germination and establishment of vigorous seedlings in durum wheat (Triticum durum Desf.). Advances in Environmental Biology, 7(1), 77-81.
 4. Andreoli, C.; Khan, A.A. (2000). Integration of physiological, chemical and biological seed treatments to improve stand establishment and yield of vegetables. Acta Horticulturae, 533, 31-38.
 5. Berenbaum, M.R.; Zangerl, A.R. (2006). Parsnip webworms and host plants at home and abroad: trophic complexity in a geographic mosaic. Ecology, 87(12), 3070-3081.
 6. Ciupak, A.; Szczurowska, I.; Gładyszewska, B.; Pietruszewski, S. (2007). Impact of laser and magnetic field stimulation on the process of buckwheat seed germination. Technical Sciences, 10, 1-10.
 7. Coşkuner, Y.; Karababa, E. (2007). Physical properties of coriander seed (Coriandrum sativum L.). Journal of Food Engineering, 80, 408-416.
 8. Domoradzki, M.; Korpal, W. (2009). Analiza kiełkowania nasion otoczkowanych rzodkiewki z zastosowaniem czterech wybranych rodzajów podłoża. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 27-33.
 9. Domoradzki, M.; Korpal, W.; Weiner, W. (2002). Badania kalibracji nasion warzyw. Inżynieria Rolnicza, 9(42), 75-82.
 10. Górnik, K.; Grzesik, M. (1998). Genetyczne, siedliskowe i maternalne uwarunkowania jakości nasion. Postępy Nauk Rolniczych, 5, 38-47.
 11. Gruszecki, R. (2013). Wpływ normy siewu na wielkość i jakość nasion pasternaku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XXIII(1), 18-24.
 12. Grzesik, M.; Janas, R.; Górnik, K.; Romanowska-Duda, Z. (2012). Biologiczne i fizyczne metody stosowane w produkcji i uszlachetnianiu nasion. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(3), 147-152.
 13. Hebda, T.; Micek, P. (2007). Cechy geometryczne ziarna wybranych odmian zbóż. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 187-193.
 14. Hendrix, S.D. (1984). Variation in Seed Weight and its Effects on Germination in Pastinaca Sativa L. (Umbelliferae). American Journal of Botany, 71(6), 795-802.
 15. Hojjat, S.S. (2011). Effects of size on germination and seedling growth of some Lentil genotypes (Lens culinaris Medik.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 3(1), 1-5.
 16. Jamil, Y.; Haq, Z.; Iqbal, M.; Perveen, T.; Amin, N. (2012). Enhancement in growth and yield of mushroom using magnetic field treatment. International Agrophysics, 26, 375-380.
 17. Kaliniewicz, Z. (2013). Analysis of frictional properties of cereal seeds. African Journal of Agricultural Research, 8(45): 5611-5621.
 18. Kaliniewicz, Z.; Markowski, P.; Anders, A.; Rawa, T.; Liszewski, A.; Fura, S. (2012a). Correlations between the germination capacity and selected attributes of European larch seeds (Larix decidua Mill.). Technical Sciences, 15(2), 229-242.
 19. Kaliniewicz, Z.; Markowski, P.; Rawa, T.; Grabowski, A.; Fura, S. (2012b). Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion świerka pospolitego (Picea abies). Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 1/4, 13-17.
 20. Kaliniewicz, Z.; Trojanowski, A. (2011). Analiza zmienności i korelacji wybranych cech fizycznych nasion olszy czarnej. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 167-172.
 21. Kornarzyński, K.; Pietruszewski, S. (2008). Wpływ zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion o niskiej zdolności kiełkowania. Acta Agrophysica, 11(2), 429-435.
 22. Krawiec, M.; Dziwulska-Hunek, A.; Kornarzyński, K.; Palonka, S. (2012). Wpływ wybranych czynników fizycznych na kiełkowanie nasion rzodkiewki (Raphanus sativus L.). Acta Agrophysica, 19(4), 737-748.
 23. Lynikiene, S.; Pozeliene, A.; Rutkauskas, G. (2006). Influence of corona discharge field on seed viability and dynamics of germination. International Agrophysics, 20, 195-200.
 24. Maroufi, K.; Farahani, H.A. (2011). Increasing of Germination by Hydropriming Method in Radish (Raphanus Sativus L.). Advances in Environmental Biology, 5(10), 3440-3443.
 25. Martinez-Villaluenga, C.; Peňas, E.; Ciska, E.; Piskula, M.K.; Kozłowska, H.; Vidal-Valverde, C.; Frias, J. (2010). Time dependence of bioactive compounds and antioxidant capacity during germination of different cultivars of broccoli and radish seed. Food Chemistry, 120, 710-716.
 26. Matuszkiewicz, W. (2006). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ISBN 83-01-14439-4.
 27. Mohsenin, N.N. (1986). Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Public, New York.
 28. Muszyński, S.; Gładyszewska, B. (2008). Representation of He-Ne laser irradiation effect on radish seeds with selected germination indices. International Agrophysics, 22, 151-157.
 29. Mut, Z.; Akay, H. (2010). Effect of seed size and drought stress on germination and seedling growth of naked oat (Avena sativa L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(4), 459-467.
 30. Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. 1995. Red. A. Załęski. Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", Warszawa, ISBN 83-85597-27-1.
 31. Nik, M.M.; Babaeian, M.; Tavassol, A. (2011). Effect of seed size and genotype on germination characteristic and seed nutrient content of wheat. Scientific Research and Essays, 6(9), 2019-2025.
 32. Norden, N.; Daws, M.I.; Antoine, C.; Gonzalez, M.A.; Garwood, N.C.; Chave, J. (2009). The relationship between seed mass and mean time to germination for 1037 tree species across five tropical forests. Functional Ecology, 23(1), 203-210.
 33. Orłowski, M.; Słodkowski, P.; Abramowicz, M. (1993). Nasiennictwo roślin warzywnych. Skrypt do ćwiczeń. Wyd. Akademia Rolnicza, Szczecin.
 34. Podleśny, J. (2004). Wpływ stymulacji magnetycznej nasion na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Acta Agrophysica, 4(2), 459-473.
 35. Polowa uprawa warzyw. 2000. Red. M. Orłowski. Wyd. BRASIKA, Szczecin, ISBN 83-902821-5-1.
 36. Pradhan, R.C.; Meda, V.; Naik, S.N.; Tabil, L. (2010). Physical properties of Canadian grown flaxseed in relation to its processing. International Journal of Food Properties, 13, 732-743.
 37. Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Wyd. Helion, Gliwice, ISBN 978-83-246-4110-9.
 38. Sadeghi, H.; Khazaei, F.; Sheidaei, S.; Yari, L. (2011). Effect of seed size on seed germination behavior of safflower (Carthamus tinctorius L.). ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 6(4), 5-8.
 39. Schopfer, P.; Plachy, C.; Frahry, G. (2001). Release of Reactive Oxygen Intermediates (Superoxide Radicals, Hydrogen Peroxide, and Hydroxyl Radicals) and Peroxidase in Germination Radish Seeds Controlled by Light, Gibberellin, and Abscisic Acid. Plant Physiology, 125, 1591-1602.
 40. Shankar, U. (2006). Seed size as a predictor of germination success and early seedling growth in 'hollong' (Dipterocarpus macrocarpus Vesque). New Forests, 31, 305-320.
 41. Tokarska-Guzik, B.; Dajdok, D.; Zając, M.; Zając, A.; Urbisz, A.; Danielewicz, W. (2012). Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Wyd. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, ISBN 978-83-62940-34-9.
 42. Upadhaya, K.; Pandey, H.N.; Law, P.S. (2007). The Effect of Seed Mass on Germination, Seedling Survival and Growth in Prunus jenkinsii Hook.f. & Thoms. Turkish Journal of Botany, 31, 31-36.
 43. Vera, M.L. (1997). Effects of altitude and seed size on germination and seedling survival of heathland plants in north Spain. Plant Ecology, 133, 101-106.
 44. Zangerl, A.R.; Stanley, M.C.; Berenbaum, M.R. (2008). Selection for chemical trait remixing in an invasive weed after reassociation with a coevolved specialist. PNAS, 105(12), 4547-4552.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu