BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabia Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sytuacja gospodarcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza
Economic Situation in the Visegrad Group Countries : Comparative Analysis
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 2(35), s. 35-47, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Wzrost gospodarczy, Inflacja, Dług publiczny
Economic situation, Gross domestic product (GDP), Economic growth, Inflation, Public debt
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku jako nieformalne stowarzyszenie trzech krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Polski, Czechosłowacji i Węgier. Głównym celem stowarzyszenia było rozwijanie współpracy między tymi krajami. Dotyczyło to zarówno kwestii gospodarczych, jak i przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Od podziału Czechosłowacji (styczeń 1993 r.) do Grupy Wyszehradzkiej należą cztery państwa: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie sytuacji gospodarczej w tych krajach w latach 2001-2012. Artykuł składa się z wprowadzenia i trzech części zatytułowanych: Materiały i metodyka badań, Wyniki badań oraz Podsumowanie i wnioski. W części zasadniczej (Wyniki badań) zanalizowano i porównano najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, tj.: PKB per capita, stopę wzrostu gospodarczego, stopę inflacji, zmiany zatrudnienia, stopę bezrobocia, wskaźnik długu publicznego oraz bilans obrotów bieżących i kurs walutowy. (abstrakt oryginalny)

The Visegrad Group was founded in 1991 as an informal association of three countries of Central and Eastern Europe, Poland, Czechoslovakia and Hungary. Its main goal was to develop cooperation among them, mainly concerning economic issues and accession to the European Union and NATO. Since the division of Czechoslovakia (January 1993) the group has included Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. The purpose of this article is to present and compare the economic situation of Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia in the years 2001-2012. The article consists of an introduction and three parts entitled: Materials and Research Methodology, Research Results, and Summary and Conclusions. The main part (Research Results) analyses the most important macroeconomic indicators: GDP per capita, economic growth rate, inflation rates, changes in employment, unemployment rate, public debt ratio, current account balance and exchange rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
  3. Grabia T., Kryzys fiskalny w krajach Unii Europejskiej - przyczyna czy skutek kryzysu gospodarczego?, [w:] Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2012.
  4. Kwiatkowski E., Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Ekonomista" 2011, nr 1.
  5. Lovell M.C., Pao-Lin T., Economic Discomfort and Consumer Sentiment, "Eastern Economic Journal" 2000 (Winter), vol. 26, No. 1.
  6. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, przekł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 1.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11531
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu