BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewski Mikołaj (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Rynek pracy w Polsce po 2004 roku a imigracja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej
Labour Market in Poland after 2004 and Immigration of Workers from Non EU Countries
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 1(34), s. 67-80, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Imigracja, Imigracja zarobkowa, Cudzoziemcy, Polityka migracyjna
Labour market, Immigration, Economic immigration, Foreigners, Migration policy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę migracji na rynku pracy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. w tym celu opisano przyczyny migracji zagranicznych, warunki i zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz przeanalizowano dane statystyczne przy uwzględnieniu liczby osób zatrudnionych pochodzących z krajów nienależących do UE w latach 2004-2012. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the migration on the labor market in Poland the turn of the twentieth and twenty-first century. First part was described the causes of immigration of foreign employers. In the next part was presented the conditions and the rules of employment of foreigners in Poland. Third part of this paper analyses the statistical data concerning the employment of foreign worker from non EU countries in the period 2004-2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkiewicz P., Bukowski M., Prognoza zapotrzebowania na pracę imigrantów, IBS, Warszawa 2009.
 2. Bieniecki M., Pawlak M,, Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości, ISP, Warszawa 2009.
 3. Bojar H., Gąsior-Niemiec A., Bieniecki M., Pawlak M., Migranci na rynku pracy w Polsce, ISP Warszawa 2005.
 4. Brunarska Z., Ukraińscy migranci w Polsce: sytuacja obecna, [w:] Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR Working Papers 60/118, Warszawa 2012.
 5. Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ osób - ewolucja i teraźniejszość, IPS UW, Warszawa 2011.
 6. Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, IPS UW, Warszawa 2012.
 7. Fihel A., Cechy społeczno-demograficzne i rozmieszczenie przestrzenne cudzoziemców w Polsce, [w:] (red.) A. Fihel, A. Górny, A. Grzymała-Kazłowska, E. Kępińska, A. Piekut, Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce, CMR Working Papers 27(85). Warszawa 2007.
 8. Fihel A., Recent Trends in International Migration in Poland, The 2011 SOPEMI Report, CMR Working Papers 52/100, Warszawa 2011.
 9. Frelak J., Kaźmierkiewicz P., Rekomendacje dla ukraińskiej polityki migracyjnej, ISP, Warszawa 2005.
 10. Gmaj K., Iglicka K., Maroukis T., Irregular Migration and Informal Economy in Southern and Central-Eastern Europe: Breaking the Vicious Cycle? International Migration 49(5)/2011.
 11. Golinowska S., (red.), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa 2004.
 12. Grzymała-Kazłowska A., Piekut A., "Mała Ukraina" czy polskie Viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej, Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(30)/2007.
 13. Iglicka K., Poland: Between Geopolitical Shifts and Emerging Migratory Patterns, Prace Migracyjne, nr 42/2001.
 14. Janicka-Żylicz A., Podstawowe czynniki popytowe napływu cudzoziemskiej siły roboczej do Polski, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, (red.) A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, UW, Warszawa 2010.
 15. Jaroszewicz M., Niemożliwe uczynić możliwym. Perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami, Punkt Widzenia nr 27, OSW, Warszawa 2012.
 16. Kaczmarczyk P., Cudzoziemscy pracownicy w Polsce - skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy, [w:] Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, (red.) P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2008.
 17. Kępińska E., Recent Trends in International Migration, The 2007 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 29(87), Warszawa 2007.
 18. Komunikat Komisji w sprawie migracji z 4 maja 2011, KOM(2011) 248 wersja ostateczna, s. 3-4 oraz Western Balkans Annual Risk Analysis 2012, Frontex, Warszawa 2012.
 19. Korczyńska J., Duszczyk M., Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce. Próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej, ISP, KIG, Warszawa 2005.
 20. Lesińska M., Polityka migracyjna Polski a procesy napływowe z Ukrainy, [w:] Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR Working Papers 60/118, Warszawa 2012.
 21. Migracja tymczasowa i cyrkulacyjna w Polsce: dotychczasowe doświadczenia, uregulowania prawne i opcje na przyszłość, Raport Europejskiej Sieci Migracyjnej, Warszawa 2011.
 22. Okólski M., Polska jako kraj imigracji - wprowadzenie, [w:] Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, (red.) A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski seria: Studia Migracyjne, Warszawa 2010.
 23. Partnerstwo Wschodnie. Raport otwarcia, M. Gniazdowski, B. Wojna (red.), PISM, Warszawa 2009.
 24. Siek E., Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 25. Siek E., Migracje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne za szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, (red.) D. Kotlorz, Wyd. Prace Naukowe AE, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11875
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu