BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Mechanizm fiskalny Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2001-2013
Mechanism of Fiscal in Great Britain and Poland in 2001-2013
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 51-62, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Recesja gospodarcza, Kryzys finansowy, Wskaźniki makroekonomiczne
Fiscal policy, Economic recession, Financial crisis, Macroeconomic indicators
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Wadliwe mechanizmy funkcji przedstawionych w artykule, bez wątpienia, są bardzo ważne, szczególnie w warunkach kryzysu. Recesja nie tylko pokazała dysfunkcyjność tych działań, ale wykazała także niewłaściwe funkcjonowanie głównych instytucji, przede wszystkim Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii. Zastrzeżenia dotyczące tej placówki dotyczą dwóch obszarów działalności. To opóźnienia przy standardowej akcji w polityce pieniężne, które nawiązują przede wszystkim do polityki stóp procentowych w obliczu kryzysu gospodarczego, a także zwlekanie w wykorzystaniu niestandardowych mechanizmów, które składały się na nowe doświadczenia ilościowe polityki pieniężnej w obliczu kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

Defective mechanisms of function presented in the article, without a doubt are a very important cause of its weaknesses, especially in the crisis conditions. Recession not only showed dysfunctional of these mechanisms, but also improper function of main institutions, primarily the Central Bank in Great Britain. Objections regarding this institution concern two areas of action. That is, delays in taking standard action in the monetary policy, concerning above all politics of interest rates in face of an economic crisis, as well as delays in taking custom action that consisted on quantitative relive of monetary policy in face of the financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Analiz Sejmowych, Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 12.04. 2009.
 2. Czekaj J., Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia, 2012.
 3. Gaudemet P. M., Molinier J. Finanse Publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 4. Higgims M, Goverment jobs dessapear as the unemployment rate imprives, Medill Raports, Chicago, Northwestern Uniwersity, Medill Scholl, 16 August.
 5. Kosek -Wojnar M. , Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 6. Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, red. J. Żabińska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000.
 7. Mazurek S., Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Ministerstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa 2011.
 9. Ministerstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa, 23.07.2011.
 10. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa 2003.
 11. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 12. Owsiak S., Finanse Publiczne, PWE, 2015.
 13. Raus D., Materiały i studia. Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego, NBP, Warszawa 2000.
 14. Sejmowe, Warszawa 2009.
 15. Słowiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, PWN, Warszawa 2001.
 16. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. 2009 Nr 125 poz. 1035.
 17. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm., art. 129 ust. 3.
 18. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.
 19. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, [dostęp: 02.02.2014r.].
 20. www.orka.sejm.gov.pl, [dostęp: 28.01.2014r.], Kryzys finansowy wybrane zagadnienia.
 21. www.stat.gov.pl, [dostęp: 02.02.2014r.].
 22. Zyżyński J, Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu